SV

visa {ortak cins}

volume_up
1. genel
visa (ayrıca: sång, låt)
volume_up
song {isim} (a piece of music with words)
Okej, så det är samma gamla visa...... men att hjäpa en internationell vapen säljare ur fängelset?
Okay, it's the same old song and dance...... but busting an international arms dealer out of jail?
Som det står i en välkänd visa vill ni dra ett streck över det förflutna, eller åtminstone börja om från början med den gemensamma jordbrukspolitiken och budgeten.
As a well-known song says, you want to make the past a blank slate, or at least send the CAP and the budget back to the drawing board.
Det vore som Jean-Claude Juncker nyss sade, det skulle inte vara mer än att stämma upp gamla visor utan att verkligen sätta nya melodier till nya texter.
As Jean-Claude Juncker has just outlined, that means not just singing the same old song, but actually beginning a new refrain with new lyrics to match.
2. Müzik
visa
volume_up
lay {isim} [şiir]
Det Europa som vi eftersträvar och förtjänar måste visa mycket större solidaritet, rättvisa och humanitet även mot kvinnor.
The fight against the social exclusion of women requires practical measures, as, in fact, laid down in the Lisbon Strategy.
För vår del måste vi nu som konsekvens visa oss mogna utmaningen med kritiskt partnerskap som vi fastställde för en månad sedan.
For our part, we must now rise consistently to the challenge of critical partnership that we laid down a month ago.
Då kommer vi troligtvis att ha en annan maktposition och det visar sig då även i bananbetänkandet och i den målsättning som vi då fastställer.
We shall most probably be in a more powerful position then, and this should be reflected in the banana report and in the objectives we lay down.
EN

visa {isim}

volume_up
1. genel
Hence, a number of measures to make it easier to obtain certain categories of visa.
Därav ett antal åtgärder för att göra det lättare för vissa kategorier att få visum.
Cost of obtaining a visa for Belarusian and Ukrainian citizens (debate)
Vitryska och ukrainska medborgares erhållande av visum (debatt)
Any American citizen can come to anywhere in Europe without a visa.
Vilken amerikansk medborgare som helst kan resa vart som helst i Europa utan visum.
2. Hukuk
visa
On the question of visa facilitation, we know that this is something that has been requested.
När det gäller förenklad visering vet vi att detta är något som har efterfrågats.
We just heard that Mr Wiersma was denied a visa to visit the opposition in Belgrade.
Vi hörde nyss att Wiersma förvägrades visering för att kunna åka och besöka oppositionen i Belgrad.
Will the agreement on visa facilitation set new trends in policy on EU-Russia relations?
Kommer avtalet om underlättad visering att förändra politiken för relationerna mellan EU och Ryssland?

"visa" için eşanlamlılar (İsveççe):

visa

İngilizce' de "visa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishLåt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishDu får mer information om säkerhet om du väljer Dokumentinformation på menyn Visa.
For more information on security choose Document Information from the View menu.
SwedishPå den här menyn kan du bland annat visa och dölja symbollister och statuslisten.
This menu contains commands for showing or hiding the toolbars and status bar.
SwedishDu kan även sätta på och stänga av bakgrunden med menykommandot Visa - Markeringar.
You can also turn the highlighting on and off by choosing View - Field Shadings.
SwedishDet är under inga omständigheter fråga om att visa förakt för folkomröstningarna.
Under no circumstances is it a question of flouting the outcomes of the referenda.
SwedishDet kommer då att visa sig att gemenskapsmetoden är den enda framkomliga vägen.
It will then transpire that the Community method is the only viable route to take.
SwedishLåt oss därför sluta ta avstånd från och visa misstroende mot Europeiska unionen.
We should no longer distance ourselves or be suspicious of the European Union.
SwedishNågon måste visa vägen, och jag skulle vara benägen att lita på dessa eliter.
Someone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
SwedishOm gruppen har redigerat en plats kan du visa historiken över dessa redigeringar.
If the community has edited a place, you can view the history of these edits.
SwedishJag uppmanar er att visa flexibilitet innan omröstningen genomförs, herr Hatzidakis.
I urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
SwedishAtt visa denna fasthet i dag vore ett trumfkort för att bevara freden i morgon.
Using this degree of firmness now would help to maintain peace in the future.
SwedishResultat är bra för att visa på vilka områden vi faktiskt är märkbart aktiva.
Results are fine for showing the areas in which we are in fact visibly active.
SwedishDet handlade om att visa att vi står enade och att vi agerar aktivt i denna konflikt.
It was about showing that we are united and that we are active in this conflict.
SwedishDet måste bli flexiblare och visa större ansvar för arbetsmarknadens villkor.
It must become more flexible and more responsible to labour market conditions.
SwedishDen ärade ledamoten har rätt att visa sin solidaritet med de franska chaufförerna.
The honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.
SwedishNi borde istället återgå till att visa solidaritet med demokraterna i parlamentet.
You should instead get back to showing solidarity with the democrats in this House.
SwedishEuropaparlamentet måste lägga fram djärva förslag och visa att det är mycket vaksamt.
The European Parliament must make bold proposals and must remain very vigilant.
SwedishNedan förklarar vi var du hittar rapporter för sökkanaler och vad de kan visa.
We'll tell you where to find Search Funnel reports and what they can tell you below.
SwedishMarkera rutan Visa resten av namnet som tips vid inmatningen i dialogrutan AutoText.
In the AutoText dialog, mark Display remainder of name as suggestion while typing.
SwedishDet finns förstås bättre sätt att visa sin vilja till dialog.
Obviously, Mrs Gebhardt, there could be better signs emerging from this dialogue.