"vidga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"vidga" İngilizce çeviri

SV vidga
volume_up
[vidgade|har vidgat] {fiil}

När det gäller djurskyddet skulle jag vilja se framåt och vidga debatten lite.
On the subject of animal protection, I should like to look ahead and broaden the debate a little.
Om du vill ha flickan tillbaka, måste du vidga dina vyer.
You ever want to get the girl, you've got to broaden your horizons.
Det är viktigt att institutionerna samverkar för att vidga sin räckvidd.
It is important that institutions should interact for broadening their range.
Det internationella perspektivet är viktigt i arbetet för att vidga verkligheten.
The international perspective is essential when working to expand reality.
Jag skulle vilja vidga vår utblick lite grand och se framåt, inte bara bakåt.
I would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
We need to expand Europe's vanguard role.
volume_up
to widen [widened|widened] {fi.} (make broader or wider)
För det andra så borde vi vidga tillgänglighetsföreskrifterna till att inbegripa klass II-fordon.
Secondly, we ought to widen the accessibility provisions to include class II vehicles.
Vi måste nu arbeta för att vidga denna plattform för att garantera att klimatförändringarna tas itu med effektivt.
We now must work to widen that platform to ensure that climate change is effectively addressed.
Vi bör vidga gruppen av länder med vilka vi vill sluta avtal.
We should be widening the group of countries with whom we wish to conclude an agreement.

"vidga" için eşanlamlılar (İsveççe):

vidga

İngilizce' de "vidga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi bör utnyttja det här tillfället för att vidga våra vyer och gå framåt.
We should take this opportunity to alter our frames of mind and move forwards.
SwedishVi måste vidga forskningens gränser, men detta måste ske på ett öppet och tydligt sätt.
We must push out the frontiers of research but in an open and transparent way.
SwedishDet är viktigt att institutionerna samverkar för att vidga sin räckvidd.
It is important that institutions should interact for broadening their range.
SwedishVi behöver vidga vyerna när det gäller innovation och i politiken.
We need to do away with our narrow-mindedness when it comes to innovation and in policy.
SwedishVi bör vidga gruppen av länder med vilka vi vill sluta avtal.
We should be widening the group of countries with whom we wish to conclude an agreement.
SwedishEuropa försöker vidga sina gränser och pratar om områden för frihet, säkerhet och rättvisa.
Europe is attempting to enlarge its borders and create an area of freedom, security and justice.
SwedishSom en lagstiftande institution får vi aldrig försöka vidga klyftan mellan städer och landsbygd.
As a legislative institution we should not seek at any time to exacerbate the urban/ rural divide.
SwedishJag anser att medborgarinitiativet är mycket viktigt som ett hjälpmedel för att vidga det europeiska området.
I believe it is a very important as a means of widening the European space.
SwedishSpencer har velat vidga hela frågan och sätta in den i ett större sammanhang.
Mr Spencer's aim was to bring a greater dimension to this question and to look at it from a broader perspective.
SwedishDet är bara några dagar kvar, och jag ber er att öka era insatser och vidga era bilaterala kontakter.
There are only a few days left and I beseech you to extend your efforts and bilateral contacts.
SwedishHela betänkandet genomsyras av en strävan att vidga EU:s inflytande och bygga upp nya byråkratier.
The whole report is permeated by efforts to extend the EU’s influence and develop new bureaucracies.
SwedishSå kunde vi liksom vidga hela sättet att närma sig frågan.
In this way we were widening the whole approach, as it were.
SwedishMaterialutnyttjande är att vidga begreppen till det yttersta.
Recovery is stretching definitions to the extreme.
SwedishStörre tonvikt läggs också på tredjeländer för att vidga ansvarsområdena och besluta vem som ska involveras.
More emphasis is laid on third countries in broadening responsibilities and deciding who should be involved.
SwedishDet som jag tänker tala om här är inte världsmästerskapet i Frankrike, utan jag skulle vilja vidga det något.
I do not intend to talk about the World Cup in France here, but there are a few general points I wish to make.
SwedishVi försöker medvetet vidga våra horisonter.
We are deliberately trying to open up new horizons there.
SwedishFör det första, att ASEAN accepterat vidga sin regionala sammansättning så att den innefattar Burma är dess eget ansvar.
Firstly, the fact that Burma has been accepted into ASEAN's regional framework is a matter for ASEAN itself.
SwedishDessvärre syftar majoriteten av ändringsförslagen till att vidga förslagets räckvidd.
First, on scope: unfortunately, the majority of the amendments seek to enlarge the scope of the proposal.
SwedishDetta kommer helt enkelt att vidga klyftan ytterligare.
SwedishMedlemskapet i EU har på det kulturella och psykologiska planet bidragit till att vidga vår horisont och få oss att blicka utåt.
Culturally and psychologically, membership of the Union has broadened our horizons and encouraged us to look outwards.