"verka" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"verka" İngilizce çeviri

SV verka
volume_up
[verkade|har verkat] {fiil}

verka (ayrıca: ingripa, handla, fungera, verkar)
” Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande ”.
‘ It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
För det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
Secondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
verka (ayrıca: verka vara)
Mitt inlägg kommer kanske verka alltför snävt fokuserat ur en europeisk synpunkt.
My contribution may appear to be narrowly focused in European terms.
Det kan snarare verka som om vi ber rådet och medlemsstaterna om en tjänst.
It may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Det får inte verka som om Europaparlamentet utövar påtryckningar.
The European Parliament must not appear to be exerting pressure.
verka (ayrıca: söka, förefalla, likna, titta)
Ja, om ni snokar runt på mitt arbete... kan ni få mig att verka labil och det kan skada mig.
If you come snooping around my office... it could make me look unstable and it could hurt me.
Detta uttryckssätt får det att verka som om Doha och Monterrey båda var misslyckanden.
It makes it look as if Doha and Monterrey were both failures.
Hur övertygande industrins argument än är i dag, kommer de att verka ganska svaga i framtiden.
However convincing the industry's arguments may be now, they will look pretty weak in years to come.
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Det ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
It gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
En rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
verka (ayrıca: förefalla, verkar, tyckas)
Vissa av de riktlinjer som kommissionen föreslår kan verka positiva.
A number of guidelines proposed by the Commission may seem positive.
Utan snabba konkreta framsteg kommer det snart att verka löjeväckande.?
Without rapid practical progress it will soon seem ridiculous ".
EU måste också stödja lösningar som kan verka okonventionella för ögonblicket.
The EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
Kommissionen kommer målmedvetet och mycket beslutsamt att verka för detta.
The Commission will work towards this goal with purpose and with great determination.
Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.
Program Board will also work to ensure that the program is attractive to students.
Kommissionen kommer att fortsätta att verka i den riktningen med all sin kraft.
The Commission will continue to work tirelessly to achieve this.
verka (ayrıca: fungera)
Polisen behöver för att kunna verka lagar som är allmängiltiga.
The police need generally applicable laws in order to operate properly.
Välbalanserat för att verka som förlängning av armen.
It's well-balanced in order to make it move like an extension of your arm.
Vi måste verka för att det äntligen återigen skapas lag och ordning i Albanien.
We must work towards finally restoring law and order in Albania.

"verka" için eşanlamlılar (İsveççe):

verka

İngilizce' de "verka" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEn europeisk energipolitik innebär däremot att verka i harmoni och solidaritet.
A European energy policy, on the other hand, means acting in harmony and solidarity.
SwedishVi måste i stället öppna upp för europeiska företag att verka över hela världen.
We must instead open the way for European companies to be active throughout the world.
SwedishJag vill dock vara alldeles tydlig, även med risk att kanske verka polemisk.
I would like to be totally clear, even at the risk of appearing antagonistic.
SwedishEuropa bör ännu mer verka för en politik för miljöskydd och social sammanhållning.
It needs to do more to promote environmental protection and social cohesion policies.
SwedishDet kommer att verka för kapitalkravsdirektivet och mycket, mycket annat.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
SwedishI tio års tid har man hindrat henne själv och hennes parti från att verka.
For ten years now life has been made impossible for her party and for her herself.
SwedishMin grupp har under alla förhållanden föresatt sig att verka för detta med beslutsamhet.
My group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
SwedishVi säger ofta att vi vill verka för mänskliga rättigheter i tredje land.
We often say, Mr President, that we want to promote human rights in third countries.
SwedishFör oss handlar det alltså om att verka för betydande förändringar av dagens system.
Consequently, we think that significant changes should be made to the present system.
SwedishDetta betyder självklart inte att vi ska avstå från att ständigt verka för förändringar.
That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
SwedishKommer kommissionen att verka för att detta förhandlingskapitel öppnas?
Will the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Swedish(Skratt) Nu måste jag göra något, som kan verka lite konsigt för en magiker.
(Laughter) I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
SwedishSådana åtgärder skulle även kunna verka uppmuntrande på organiseringen av oppositionen.
Such action could also give encouragement for the organisation of opposition forces.
SwedishÄven vi måste verka för den politiska pluralismens kultur i Vitryssland.
We, too, must move to promote the culture of political pluralism in Belarus.
SwedishVi vill protestera mot att denna organisation inte tillåts verka i landet.
We wish to protest against the ban on the activities of this organisation.
SwedishDet som ofta kan verka vara en lek kan leda till livslång psykologisk skada.
What often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
SwedishVi kommer också att verka för att rättssäkerheten skall ligga till grund för avtalet.
We will also ask for the principle of the rule of law to be the basis of the agreement.
SwedishDet nederländska ordförandeskapet kommer att verka för återförsäkringsdirektivet.
The Dutch presidency is going to push for the reinsurance directive.
SwedishDärför bör kommissionen verka för en reform av det internationella utvecklingssamarbetet.
Thus, the Commission should urge the reform of international development cooperation.
SwedishDet är också ett villkor för att EU:s utrikestjänst ska kunna börja verka inom kort.
That is also a pre-condition for the External Action Service to start operating very soon.