"värdefull" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"värdefull" İngilizce çeviri

SV värdefull
volume_up
{sıfat}

värdefull (ayrıca: dyrbar)
Den är allt för värdefull för att bli en leksak för rika turister från väst.
That is too precious to become the plaything of wealthy, western tourists.
I Storbritannien betraktas torvmark som värdefull miljö som ska skyddas.
In the UK, peat land is regarded as precious habitat to be protected.
Friheten är alltför värdefull för att få ödeläggas, oavsett vilken sida som gör det.
Freedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
värdefull (ayrıca: dyrbar, dyr, värdefulla, värdefullt)
Sådana grupperingar i Europaparlamentet spelar ofta en värdefull roll.
Such groupings in the European Parliament often perform a valuable role.
Detta kan ge oss väldigt värdefull information om olika begränsningar.
This may provide us with very valuable information on various restrictions.
Eures-nätverket är en mycket värdefull resurs för potentiellt rörliga arbetstagare.
The EURES network provides a very valuable resource for potential mobile workers.
värdefull (ayrıca: dyrbar, kostsam, dyr, dyrbaraste)
värdefull (ayrıca: uppskattad, högt värderad)
volume_up
prized {sıf.}
Den kräver uppmärksamhet också därför att den berör ett område, det alpina, som borde vara särskilt värdefullt när det gäller gemenskapens integrationsprocess.
It also demands our attention because it affects a region, the Alpine region, which should be particularly prized in the process of Community integration.

"värdefull" için eşanlamlılar (İsveççe):

värdefull

İngilizce' de "värdefull" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAlain Lipietz betänkande är en värdefull källa till politiska idéer och förslag.
The report by Alain Lipietz is a useful source of policy ideas and proposals.
SwedishDenna strategi har visat sig vara värdefull, och principerna måste vi behålla.
This security strategy has proved its worth. The principles must be retained.
SwedishDebatten är mycket värdefull och det är synd och skam att den hålls så sent på dagen.
This is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.
SwedishDetta partnerskap är en värdefull beståndsdel i synsättet på de yttersta randområdena.
This partnership is a valued component in the policy for the outermost regions.
SwedishDetta är en nyorientering och det är en mycket värdefull och välkommen nyorientering.
This is a new departure and it is a very worthwhile and welcome departure.
SwedishJag anser att debatten har varit av hög kvalitet, mycket välfylld och mycket värdefull.
This debate has been of a very high quality, very concise and very useful.
SwedishSom en värdefull proteinresurs säkerställer den en viktig bas för vår föda.
As a rich source of protein, fish provides one of the basic nutritional building-blocks.
SwedishVi är alla medvetna om hur värdefull den gemensamma valutan är för det europeiska projektet.
We are all aware of the value of the single currency to the European project.
SwedishTydligen, har mr Walker snubblat över någon värdefull prydnadssak -
Apparently, young Mr. Walker...... may have stumbled onto a trinket of value.
SwedishPå så sätt går man miste om information som är mycket värdefull för administrationen av EU-stöd.
This is how useful information for managing Community aid falls by the wayside.
SwedishGenom direktivet inrättades gruppen för samordning av gasförsörjning, som nu visar sig värdefull.
This Directive established the Gas Coordination Group, which now proves its value.
SwedishDetta skulle vara en värdefull uppgift för båda sidorna och det skulle hjälpa oss på många sätt.
That would be a rewarding task for both sides and would help us in many ways.
SwedishDen kommer då att betraktas som värdefull för den europeiska enigheten.
It will therefore be regarded as being of value to European unity.
SwedishI EU-kommissionens årliga badvattenrapport finns värdefull information om vattenkvaliteten.
An annual European Commission report gives useful water quality information for holiday-makers.
SwedishVad unionen behöver göra är att stifta bra lagar för att bli värdefull.
What it needs to do is to legislate well in order to be useful.
SwedishOch varje liten insats som vi kan göra med fredliga medel för att nå detta mål är en värdefull insats.
And every little contribution that we can peacefully make to that is a job well done.
SwedishOlyckligtvis har vi förlorat värdefull tid alltsedan Maastricht.
Unfortunately, we have wasted a great deal of time since Maastricht.
SwedishMedborgarna får nu en värdefull rättighet att delta i beslutsfattandet som gäller miljön.
The public will now have the invaluable right to participate in decision-making on the environment.
SwedishMen vi har inte för avsikt att låta dem ta ifrån oss denna tradition som är så värdefull för oss.
However, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.
SwedishValutan är alldeles för värdefull för att vi skall ge upp den.
Does he realise that the euro gave some people a reason to vote against the EU Constitution?