"utbyte" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"utbyte" İngilizce çeviri

SV utbyte
volume_up
{nötr}

1. genel

utbyte (ayrıca: byte, börs, slagsmål, telefonväxel)
insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
Bestämmelser om utbyte av information med Grekland inom kärnenergiområdet
Provisions on the exchange of information with Greece in the field of nuclear energy
Berör verkligen subsidiaritetsprincipen utbyte av metoder?
Does the exchange of educational methods affect the principle of subsidiarity?
Det gräl som uppstått om utbyte av underrättelseinformation mellan Nato och EU och som försenat slutförandet av detaljerna sägs vara av rent teknisk natur.
The fact that the finalisation of the details has been held up by wrangling over intelligence sharing between NATO and the EU is said to be purely a technical issue.
utbyte (ayrıca: utväxling, trafikplats)
Vi har mycket att vinna på mera handel och mera utbyte.
We have a lot to gain from more trade and more interchange.
Detta betyder dock inte att direktivet är otydligt i fråga om villkoren för utbyte av vävnader och celler.
Over the past decade, the interchange of these human substances, both within Europe and between Europe and third countries, has increased.
Därför att en sådan tjänst, om den från början uppbärs av generositet, också är bildande, och alstrar mänskligt utbyte, erfarenheter och ömsesidigt berikande.
Because while a service, any service, is originally born from generosity, it is also a training ground, it generates human interchange, shared experiences and mutual enrichment.
utbyte (ayrıca: avkastning, vinst, fördel, överskott)
volume_up
profit {isim}
utbyte (ayrıca: utväxling, gengäldande)
Det visar den vikt som läggs vid ikraftträdandet av ett system av bedömningar, godkännanden och utbyte av kemikalier.
That demonstrates the importance attached to the entry into force of a system of assessment, authorisation and substitution of chemicals.
Det finns också åtgärder när det gäller utbyte av motorer och ändring av utrustning, och jag har också skisserat åtgärder som gäller marknaden och socialt stöd.
There are also measures with regard to engine substitution and with regard to gear and equipment change, and there are the measures that I have outlined concerning the market measures and social aid.
utbyte (ayrıca: avkastning, vinst, produktion, behållning)
volume_up
yield {isim}

2. Finans

volume_up
swap {isim}
Själva poängen med handel är ett utbyte baserat på olikheter.
The whole point of trade is to swap on the back of differences.
Det är ingen idé att hålla stort anlagda konferenser om deltagarna bara utbyter slagord med varandra - det går bra i TV, men resulterar inte i någonting.
In my view, it is not enough to hold big conferences at which the participants merely swap slogans, which may make for good sound bites on television but produce no results.

"utbyte" için eşanlamlılar (İsveççe):

utbyte

İngilizce' de "utbyte" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSvaret är enkelt, och vi har sagt det flera gånger: i utbyte mot politisk makt.
The answer is basic and we have already stated it several times: political power.
SwedishEn agenda måste upprättas för utbyte av forskningsresultat, kunskap och bästa metoder.
An agenda must be established for sharing research, knowledge and best practices.
SwedishHandelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar.
Trade cooperation is partly about exchanges, conferences and executive training.
SwedishMånga illdåd har förhindrats tack vare sådant utbyte på min egen ö Irland.
Many atrocities have been prevented by such exchanges on my own island of Ireland.
SwedishDet är också ett första steg mot utbyte av uppgifter över Internet mellan EU-länderna.
It is also a first step towards online data communication between the EU countries.
SwedishAlla är beredda att ge dig någonting i utbyte för det som de hungrar efter."
They're ready to give you something for whatever it is they're hungry for."
SwedishFör det andra uppmuntra utbyte, rörlighet, utbildning inom kultursektorn.
Secondly, encouraging exchanges, mobility and training in the cultural sector.
SwedishIngen annanstans sker ett liknande utbyte av information om överföringar av vapen.
Nowhere else is there such a sharing of information about arms transfers.
SwedishDet vi ville ha i utbyte var ett antal saker som inte skulle kosta någonting alls.
What we wanted in return were a number of things which would not cost any money at all.
SwedishDetta utbyte av information stärker de nationella parlamenten och ger dem mer makt.
This sharing of information empowers and strengthens national parliaments.
SwedishDet ligger dock inget fel i att hjälpa till med utbyte av bästa metoder.
However, there is nothing wrong with it assisting in the sharing of best practice.
SwedishVi håller också med om att det måste till ett utbyte av praktiska erfarenheter.
We also agree on the need to launch exchanges of practical experiences.
SwedishÄr det rättvist i fråga om kompensation i händelse av utbyte av leverantörer?
Is it fair as regards compensation in the event of replacing providers?
SwedishVi behöver få ett totalt utbyte av några av de människor som arbetar där för närvarande.
We need to get a total clearance of some of the people that are there at the moment.
SwedishJag anser att utbyte av information och god praxis är en central aspekt i det här avseendet.
I think that sharing information and good practices is essential in this regard.
SwedishStörre uppmärksamhet måste ägnas åt utbyte av den mest avancerade tekniken och kunskapen.
More attention must be paid to sharing the most advanced technologies and knowledge.
SwedishVikt bör läggas vid utbyte av erfarenheter och bruk av de bästa metoderna.
We have to focus attention on exchanges of experience and compliance with best practice.
SwedishUtbyte av avgiftsförslag, på ganska god nivå för övrigt, har skett.
Proposals on tariffs, which were furthermore of a high quality, were exchanged.
SwedishDet måste betyda något för konsumenterna och ge branschen något i utbyte.
It has to resonate with consumers and give some sort of return to the farming community.
SwedishDet är de latinamerikanska länderna som ber oss öppna gränserna för ekonomiskt utbyte.
The Latin American States have asked us to open up our trade frontiers.