"urskilja" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"urskilja" İngilizce çeviri

När det gäller sakfrågan om passageraruppgifter måste vi urskilja tre faser.
With regard to the PNR issue itself, we should distinguish three phases.
Jag kan urskilja fyra tydliga milstolpar de närmaste månaderna.
I distinguish four key milestones for the coming months.
I detta sammanhang måste vi urskilja två olika sätt att göra denna koppling.
Here we have to distinguish two different ways of making that link.
Vi kan urskilja ljud i vårt eget språk, men inte ljud i främmande språk.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
urskilja (ayrıca: skriva ut, ställa ut, bevisa, förklara)
Jag beklagar, men vi kunde inte urskilja vad ni sa!
I am sorry Mr Allister, but we could not make out what you were saying!
Jag kan däremot inte urskilja någon hållning när det gäller utvecklingen av EU:s politik för terroristbekämpning i ett globalt sammanhang.
What I cannot make out, however, is an approach with regard to the development of European counter-terrorism policy in a global context.
urskilja (ayrıca: välja ut, framhäva, peka ut)
Så låt oss vara glada över att vi i dag har lyckats urskilja de centrala frågorna!
So let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
urskilja (ayrıca: uppge, uppmana, anmoda, meddela)
Medborgarna kan inte längre urskilja hur mycket av deras skattemedel som går till Europeiska unionen.
The citizens are no longer able to tell what proportion of their taxes is spent on the European Union.
(Applåder) Det skulle vara ett fördrag, där ingen kan urskilja vad som är början och vad som är slutet!
(Applause) A treaty of bits and pieces in which no one can actually tell which are the bits and which are the pieces.

"urskilja" için eşanlamlılar (İsveççe):

urskilja
Swedish

İngilizce' de "urskilja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet finns emellertid områden där det är svårare att urskilja att detta uppnåtts.
There are, however, areas in which it is harder to discern this achievement.
SwedishDen sista frågan: Kommer vi att kunna urskilja var detta tillämpats i lagstiftningen?
Lastly, will we be able to recognise when this principle has been applied in legislation?
SwedishAllmänheten kommer att få svårt att urskilja de bindande EU-normerna för luftkvaliteten.
The public will find it difficult to identify the binding EU standards of air quality.
SwedishInom EU-området kan vi urskilja några megatrender inom energibranschen.
Mr President, in the EU area we can discern certain mega-trends in the field of energy.
SwedishDu bör sedan kunna urskilja prefix, suffix och skiljetecken för respektive villkor.
You should then be able to recognize the prefix, suffix and separator for various conditions.
SwedishInte ens närmare detaljer om brottet går att urskilja på ett tillfredsställande sätt.
Even the particulars of the crime cannot be made out satisfactorily.
SwedishMan kan urskilja två viktiga fenomen i avregleringsprocessen på energimarknaden.
Two major factors can be identified with regard to the liberalisation process of the energy market.
SwedishFör min del kan jag inte urskilja någon rättslig grund för en harmonisering inom detta område.
For my part, I do not see that there is any legal basis for harmonisation in this field.
SwedishPolitiker är förpliktade att urskilja dessa och att handla därefter.
Politicians are required to recognize these and to act accordingly.
SwedishJag anser att vi måste urskilja politikernas uppgift. Enligt min uppfattning är dessa uppgifter två.
I believe we should uphold the task of the politician, which is twofold, in my opinion.
SwedishSituationen är ytterst svår och lösningarna är inte lätta att urskilja och inte särskilt effektiva.
The situation is extremely difficult and the solutions are not very visible or effective.
Swedish~~~ Om man tittar närmare kan man urskilja något.
When you look closer at this region, you start to see things like sinuous channels -- we didn't know.
SwedishFörst då kan vi verkligen urskilja vad som är effektivt och inte.
Only then can we really discern what works and what does not.
SwedishMan kan urskilja ett slags kulturell schizofreni i er hållning till den arktiska regionen.
Mr President, a sort of cultural schizophrenia is apparent in our attitude to the Arctic region.
SwedishAllt jag kan urskilja är en energi, och jag frågar mig själv "Vad är det för FEL på mig?
SwedishJag kan urskilja tre stora hot för moderniseringen och harmoniseringen av våra socialförsäkringssystem.
I see three major challenges in terms of modernizing and harmonizing our social security schemes.
SwedishMen de har svårt att urskilja hur maktkontrollen utövas.
But how that power is controlled is much less clear to them.
SwedishJag anser att vi fortfarande kan urskilja några punkter om vilka det krävs genomgripande förhandlingar.
I believe that we can still see a few places in which substantial negotiation will still be necessary.
SwedishMen det går inte att urskilja något genomförande av dem i kommissionens program för 2001.
The Commission's programme for 2001, however, gives no hint of these dossiers being brought to a successful conclusion.
SwedishFör det första är det nödvändigt att européerna tydligt kan urskilja och formulera sina egna intressen.
It is first of all essential that Europeans are able to discern and clearly formulate their own interests.