"uppskjuta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"uppskjuta" İngilizce çeviri

SV uppskjuta
volume_up
{fiil}

1. genel

uppskjuta (ayrıca: lämna, överge, avsegla, lägga)
uppskjuta (ayrıca: skjuta upp, ajournera)

2. İşletme

uppskjuta
Parlamentet avvisade förslaget om att uppskjuta omröstningen.
Parliament rejected the proposal to postpone the vote
(Parlamentet förkastade begäran om att uppskjuta omröstningen.)
(Parliament rejected the request to postpone the vote)
Alla deltagare har följaktligen valt att uppskjuta beslutet.
Thus all participants have chosen to postpone making a decision.
uppskjuta (ayrıca: upphöra med)
Vi har gått med på att uppskjuta panelen - jag upprepar uppskjuta och inte inställa.
We agreed to suspend the panel, and I repeat, suspend and not disband it.
Europeiska rådet måste verkligen förklara varför Frontex tvingades uppskjuta sin verksamhet i Medelhavet i mitten av augusti på grund av brist på driftsresurser.
Certainly the European Council has to explain why Frontex was forced to suspend its operations in the Mediterranean in mid-August for want of operational resources.
Det behövdes ett domstolsutslag från Berlin för att få de europeiska ministrarna att uppskjuta en så kallad "kritisk dialog " som inleddes med Iran 1992.
Mr President, it took a ruling from a Berlin court to force the European ministers to suspend the so-called 'critical dialogue' which was started in 1992 with Iran.
uppskjuta
Bara för att det finns organisatoriska svårigheter eller på grund av kommissionärens personliga förpliktelser, som möjligen inte går att skjuta på, kan vi inte uppskjuta diskussionen i parlamentet.
We really cannot adjourn the debate in Parliament just because there are organizational problems, or because of the Commissioner's personal engagements, which he may not be able to put off.

"uppskjuta" için eşanlamlılar (İsveççe):

uppskjuta

İngilizce' de "uppskjuta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är en felaktig signal att skicka ut, att vi ännu en gång vill uppskjuta förbudet.
It would be sending the wrong signal if we once again postponed the ban.
SwedishVi föreslår därför att uppskjuta denna debatt till april månad.
We are therefore proposing that this debate be deferred to the month of April.
SwedishVi skall utnyttja de chanser som vi och kommissionen får genom att uppskjuta det.
We want to make the most of the opportunity presented to us and to the Commission by an adjournment.
SwedishDet är otänkbart att ytterligare uppskjuta några av dessa frågor. Låt mig peka på två exempel.
It is unthinkable that we prolong any further some of the schemes that the COM has introduced.
Swedish(Parlamentet beslutade att uppskjuta den slutgiltiga omröstningen om resolutionen.)
(Parliament approved the proposal to defer the vote)
SwedishMan kan endast uppskjuta ansvarsfrihet; man kan inte vägra ansvarsfrihet.
Swedish(Parlamentet beslutade att uppskjuta omröstningen till nästa dag.)
Swedish(Parlamentet godkände begäran om att uppskjuta omröstningen.)
(Parliament approved the request to defer the vote)
Swedish(Parlamentet godkände begäran om att uppskjuta omröstningen.)
SwedishAv nämnda skäl menar vi att rådet gjorde rätt i uppskjuta beslutet tills allt är klargjort.
For these reasons, we believe that the Council has acted wisely in postponing a decision until all the issues have been clarified.
SwedishDet som kollegan Elles sammanfattar som motiv för att uppskjuta ansvarsfriheten är ju i och för sig inte någonting nytt.
What Mr Elles concludes as justification for the postponement of the discharge is in itself nothing new.
SwedishHärigenom kan vi uppskjuta det hela i det oändliga, som kommissionens rapport tycks vara ett försök till.
We would then end up with a series of postponements, which is what the Commission's report seems to have been an attempt at.
SwedishAtt uppskjuta betalningar eller att underlåta att utföra dem utgör en lika stor risk för företagen som för konsumenterna.
Delaying payments or failing to make them altogether endangers the interests of companies and consumers alike.
SwedishEuropeiska kommissionen reste i juni 2008 till Bulgarien och Rumänien och beslöt därefter att uppskjuta betalningarna i Sapard-projekt.
A European Commission mission of June 2008 visited Bulgaria and Romania and ordered the suspension of payments in Sapard projects.
SwedishAlla länder bör tjäna på att uppskjuta återtaganden, eftersom länder i trängande situationer skulle gagnas av ytterligare förskottsbetalningar.
All countries could benefit from postponing decommitments, while countries in the direst situation would benefit from additional advance payments.
SwedishJag tror att 1999 bör vara ett år för införande av ett universellt anstånd för avrättningar, och att man inte längre kan uppskjuta detta initiativ i det oändliga.
1999 must be the year a universal moratorium on executions is established. We cannot keep putting this initiative off indefinitely.
SwedishEnligt vår åsikt är lösningen inte att uppskjuta införandet av de nya, harmoniserade normerna eller att ha två parallella kompetensnormer.
In our view, the solution is not to defer the introduction of the new harmonised standards or to have two parallel standards of competence existing side by side.
SwedishAtt rösta för Stauners betänkande är att rösta för att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet, som vi när allt kommer omkring anser bör beviljas nu.
To vote in favour of the Stauner report is to vote for postponement of granting discharge which, all things considered, we believe should be granted now.
SwedishI allt väsentligt delar jag hans uppfattning, men jag frågar mig varför man måste uppskjuta behandlingen av frågan om kreditkort, med tanke på att de numera är i var mans ägo.
I largely share his point of view but I wonder why we should defer the question of credit cards given that they have now become common currency.
SwedishI enlighet med arbetsordningen måste jag nu ge ordet till en talare som är för Samlands begäran om att uppskjuta omröstningen och en talare som är mot denna begäran.
Under the Rules of Procedure, I have to allow one speaker to speak in favour and another to speak against Mr Samland's request for the vote to be postponed.