"upprinnelse" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"upprinnelse" İngilizce çeviri

volume_up
upprinnelse {comm. gen.}

SV upprinnelse
volume_up
{ortak cins}

upprinnelse (ayrıca: första början, begynnelsestadium)
Totalitära eller auktoritära samhällsskick har ofta en näst intill omärklig upprinnelse, och social kontroll kan anta mycket subtila former.
Totalitarian or authoritarian forms of government often have very unobtrusive beginnings and very refined methods of social control.
Det är olyckligt att ert förslag, trots dess mycket goda upprinnelse, i själva verket är hycklande, saknar trovärdighet och i sista hand är ett erkännande av Lissabonfördragets brister.
It is unfortunate that although your draft has very good beginnings, it is in fact hypocritical, it is not credible and it is ultimately an admission of the failings of the Treaty of Lisbon.
upprinnelse (ayrıca: bakterie, embryo, frö, upphov)
volume_up
germ {isim}
upprinnelse (ayrıca: uppkomst, skapande, alstrande)

"upprinnelse" için eşanlamlılar (İsveççe):

upprinnelse

İngilizce' de "upprinnelse" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet var denna debatt som hade sin upprinnelse i diskussionen om Turkiets status som ansökarland.
It was the debate which arose out of Turkey' s status as an applicant country.
SwedishDet var denna debatt som hade sin upprinnelse i diskussionen om Turkiets status som ansökarland.
It was the debate which arose out of Turkey's status as an applicant country.
SwedishAids har också sin upprinnelse i och förvärrar fattigdomen och orättvisor.
AIDS is also rooted in and exacerbating poverty and inequality.
SwedishDetta har sin upprinnelse i ett beslut taget av presidiet.
This relates to a decision handed down by the Bureau.
SwedishAnklagelserna mot Campus har sin upprinnelse i valkampanjen och valkampanjen ägde rum innan han valdes.
The allegations against Mr Campos stem from the election campaign and the election campaign was before he was elected.
SwedishVi ska komma ihåg att denna historia har sin upprinnelse i Förenta staterna där olustkänslan är stor över vad som kan hända.
We should all recall that this story emanated in the United States, where there is deep unease about what may be happening.
SwedishDe bilaterala relationerna mellan Europa och Kanada är faktiskt något som har sin upprinnelse dagen efter undertecknandet av Romfördraget.
Bilateral relations between Europe and Canada have a history going back to the signing of the Treaties of Rome.
SwedishVi ska komma ihåg att denna historia har sin upprinnelse i Förenta staterna där olustkänslan är stor över vad som kan hända.
Mr President, I support the cooperation which the European Union and the United States have undertaken for the fight against terrorism.
SwedishDen är oavsiktlig och har sin upprinnelse i en fruktan som bygger på okunskap, men den är precis lika mycket till skada för den drabbade som vilka andra övergrepp som helst.
It is unintentional, borne out of fear and ignorance, but just as damaging to the individual as any other form of abuse.
SwedishVi hade en mycket intressant offentlig diskussion med företrädare för banker och finansinstitut i Europa och USA redan vid krisens upprinnelse.
We conducted a very interesting public discussion with representatives of European and US banks and financial institutions right on the eve of the crisis.
SwedishFörsta maj och dess allmänna paroller har historiskt sett sin upprinnelse i ett våldsamt förtryck som krävde otaliga kamper, uppoffringar och liv.
The first of May and its universal watchwords were historically built on the most violent repression at the cost of innumerable struggles, sacrifices and lives lost.
SwedishDet beror helt enkelt på att de kapitalflöden som berörs har sin upprinnelse i EU, och sedan kanske strömmar till andra platser för att därefter återvända till EU.
This is quite simply because the capital flows that concern us start out in the European Union, then may move elsewhere, only to return to the European Union.
SwedishDe här konflikterna har sin upprinnelse i skilda uppfattningar om den nya teknikens konsekvenser för människa och miljö, samt även i skilda konsumentbeteenden i unionen och i Förenta staterna.
These disputes arise from our differing views on the human and environmental consequences of these new technologies, and differences in consumer behaviour within the Union and in the USA.