"upprepning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"upprepning" İngilizce çeviri

volume_up
upprepning {comm. gen.}

SV upprepning
volume_up
{ortak cins}

upprepning (ayrıca: återgång)
Detta är i praktiken en upprepning av händelserna på Himmelska fridens torg, och vi måste lägga fram en rättvis och adekvat utvärdering av händelserna.
In actual fact, this is a recurrence of the events at Tiananmen Square, and we must present a fair and adequate evaluation of these events.
Det är dock också vår skyldighet att genom att använda de medel som står till vårt förfogande förhindra en upprepning av det som vi har diskuterat.
It is also, however, our obligation to prevent the recurrence of what we have discussed, using the funds at our disposal.
I det här området definierar du antalet upprepningar.
Set the number of recurrences in this area.
upprepning
Men det som vi såg, som ni sa, herr kommissionsledamot, var en upprepning och en bekräftelse av löftena från 2005 om att öka stödet.
But what we saw, as you said Commissioner, was a reiteration and confirmation of the 2005 promises to increase aid.
Ni får vänta tills fråga 13 kommer upp - jag kommer att göra en ansträngning - så att ni, även om det blir en upprepning, kan ställa den.
We are going to wait until Question No 13 arrives - I am going to make an effort - so that you, even though it may be a reiteration, can ask it.
Jag uppmuntras också av kommissionärens upprepning av den betydande vikten av den gemensamma fiskeripolitikens grundläggande princip om relativ stabilitet.
I am also greatly heartened by the Commissioner's reiteration of the fundamental importance of the Common Fisheries Policy's founding principle of relative stability.
upprepning (ayrıca: eko, efterklang, genljud, återskall)
volume_up
echo {isim}
Den första är egentligen en upprepning av vad kommissionsledamoten sa.
The first one is actually an echo of what the Commissioner said.
Min sista punkt är en exakt upprepning av det som tidigare har sagts i denna mycket viktiga kammare.
Lastly, on my final point I will scrupulously echo what was said in this crucially important Chamber.
Det första jag vill säga är en upprepning av vad flera kollegor har sagt, nämligen att denna strategi måste vara påverkbar och flexibel.
The first point that I want to make echoes what a number of colleagues have said, namely that this strategy has to be responsive and flexible.
upprepning (ayrıca: iteration)
upprepning (ayrıca: kopiering)

"upprepning" için eşanlamlılar (İsveççe):

upprepning

İngilizce' de "upprepning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNär allt kommer omkring blir det en upprepning av EU:s ramdirektiv om vatten.
In the end, it will be the repeat of the story of the EU Water Framework Directive.
SwedishVi hotar dem med en upprepning av den spekulativa attacken mot deras valuta.
We threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
SwedishI våra strategiska mål bör vi sträva efter att undvika en upprepning av detta fenomen.
Our strategic objectives must be to prevent further occurrences of this phenomenon.
SwedishDetta är något vi måste ta upp på dagordningen för att undvika en upprepning.
This matter must be put on the agenda so as to prevent it occurring again.
SwedishJag vill svara å kommissionens vägnar, med en viss upprepning av fakta.
I would like to respond on behalf of the Commission, with some repetition of fact.
SwedishOm inläggen bara är en upprepning, så är det mycket bra.
Mr President, if the speeches are becoming repetitive, that is a very good thing.
SwedishDetta blir inte bara en upprepning av de fyra alternativen i grönboken.
This will not simply be a repetition of the four options in the green paper.
SwedishNuvarande situation är ingen upprepning av händelserna som ägde rum i Zimbabwe 2005.
This current situation is not a repeat of the events that took place in Zimbabwe in 2005.
SwedishI dag måste vi göra allt för att undvika en upprepning av detta scenario.
Today, we must make every effort to avoid a repetition of that scenario.
SwedishEndast därigenom kan risken för en upprepning av olyckor av detta slag stoppas.
Only thus will we contain the risk of a repeat of such accidents.
SwedishEn strikt vedergällningspolitik är nödvändig för att hindra eller avskräcka från upprepning.
Tough tit-for-tat policy is necessary in order to prevent, or discourage, repetition.
SwedishEn europeisk upprepning av dessa misslyckanden tycker jag verkar fullständigt meningslös.
A European repeat of these debacles appears completely pointless to me.
SwedishBetänkandet är i praktiken en upprepning av gamla åtgärder och jag lade därför ned min röst.
The report is essentially a rehash of old measures, which is why I abstained from voting.
SwedishVi måste akta oss för en upprepning av en utveckling som kan leda till ett nytt Balkan.
We must be on our guard against a repetition of developments that might lead to a new Balkans.
SwedishHär kan Du beräkna antalet kombinationer av element med upprepning.
Returns the number of combinations for a given number of objects (repetetition included).
SwedishVi måste se skräcken rakt i ögonen - bara då kan en upprepning undvikas.
We must look this horror in the eye. That is the only way to make sure it never happens again.
Swedish2003 är en upprepning av 2002 som är en upprepning av 2001 som är en upprepning av 2000.
2003 is a repeat of 2002 is a repeat of 2001 is a repeat of 2000.
SwedishDet är bara euron som har skyddat oss från en upprepning - i förvärrad form - av 1992 års händelser.
Were it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.
SwedishBeräknar antalet möjligheter att dra k element ur en mängd av n element utan upprepning.
Returns the number of pemutations for a given number of objects.
SwedishVi kan nu se en upprepning av det som hände för ett tiotal år sedan.
We are now seeing a repeat of what happened some 10 years ago.