"uppge" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"uppge" İngilizce çeviri

1. genel

McCarthy påminde oss helt riktigt om att uppge ekonomiska intressen.
Mrs McCarthy quite rightly reminded us to declare an interest.
För vad säger det egentligen: " att uppge det bistånd " - elegant uttryck - " som ledamöterna kommer att få ".
Because this is what it says: ' Members must declare the assistance ' - a fine expression - ' that they receive '.
För vad säger det egentligen: " att uppge det bistånd" - elegant uttryck - " som ledamöterna kommer att få" .
Because this is what it says: ' Members must declare the assistance' - a fine expression - ' that they receive' .
Kan kommissionen uppge om det ovannämnda uppgifterna är korrekta?
Could it please inform me if the above-mentioned increase was actually proposed by the Commission or not?
Hädanefter måste tillverkarna i synnerhet uppge förekomst av farliga ämnen i en bifogad förteckning, vilket även omfattar ämnena i Reach-direktivet.
Manufacturers will, in particular, have to declare any harmful substances appearing henceforth on an annexed list, which also includes the substances mentioned in the REACH Directive.
I Nederländerna har finansminister Gerrit Jan Zalm skapat en webbplats med adressen, där företag ges möjlighet att noga uppge vad som hindrar dem i deras affärsverksamhet.
This report by the Council demonstrates once again that we need to cut back on the administrative burden for industry.
Nu till frågan om namngivning: Jag kan inte godta herr van Hultens åsikt att denna rapport är alltför politisk i den meningen att vi undviker att uppge namn som borde uppges.
Now, to the question of naming: I cannot accept Mr van Hulten's view that this report is too political in the sense that we avoid naming the names that should be named.
Med tanke på det stadium som ordförandeskapets arbete nu befinner sig i kan vi för närvarande inte exakt uppge vad rapporten kommer att innehålla och vill inte föregripa den.
In view of the ongoing nature of its endeavours, the Presidency is not at present able to state precisely what the report will contain and it has no desire to pre-empt it.
uppge (ayrıca: uttrycka, tala om, säja)
Kan kommissionen uppge hur mycket EU-medel som har avsatts för dessa arbeten?
Can the Commission say how much European funding has been allocated for this work?
Kan ni uppge om ni kommer att tillämpa en snävare tolkning i framtiden?
Could you say whether you would narrow that interpretation in future?
Can the Commission say
uppge (ayrıca: uppmana, anmoda, meddela, befalla)
Skulle ni kunna uppge om kommissionen kommer att presentera detta snart?
Could you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Jag vill be kommissionsledamoten uppge vad dessa 7 miljoner euro har använts till.
I would ask the Commissioner to tell us what these EUR 7 million were spent on.
Kan ni uppge varför den inte har publicerats, samt vad den avslöjar?
Can you tell us why it has not been published, and what it reveals?

2. "felaktig information"

uppge (ayrıca: lämna)
volume_up
to give [gave|given] {fi.} (false information)
Skulle rådet avslutningsvis kunna uppge hur fördelningen av den tionde EUF kommer att se ut, och i synnerhet följande:
Finally, could the Council give indications on the future breakdown of the 10th EDF?
De poliser de talade med vägrade till och med att uppge sina namn.
They informed the police who took no action and even refused to give their names.
Vissa ville inte alls, andra ville inte uppge sin särskilt goda modeller, och till slut hamnade vi i ingenting.
Some people wanted nothing at all, others did not want to give up their particularly good systems and in the end nothing came of it.

3. "meddela, uppge"

Det är inte nödvändigt att uppge detta en gång till i artikel 5.
It is not necessary to state this again in Article 5.
Rådet ombeds därför uppge vilka åtgärder, och i vilka fora, det avser att vidta för
Can the Council state what action it intends to take, and in what quarters, to ensure that:
Om vi vill att Ukraina ska välja det europeiska alternativet måste vi uppge detta tydligt och ge det vårt stöd.
If we want Ukraine to choose the European option, we must state this clearly and we must give this our support.

İngilizce' de "uppge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag vill be kommissionsledamoten uppge vad dessa 7 miljoner euro har använts till.
To this I would add that there is an account of the Economat supermarket for EUR 7 million.
SwedishÄr det inte dags att sluta gå som katten kring het gröt och börja uppge vilka dessa medlemsstater är?
Is it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Swedish1.Kan kommissionen uppge om det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för att genomföra projektet?
1.whether any funding may be available for the implementation of this project?
SwedishKan kommissionen uppge hur förberedelserna för utvidgningen av Schengenområdet sker?
Can the Commission explain how the preparations for enlargement of the Schengen area are proceeding?
SwedishOm du får ett meddelande som gör dig misstänksam ska du inte uppge informationen som efterfrågas.
Google Wallet makes buying easy with one wallet for online, mobile, and in-store shopping.
SwedishOm du får ett e-postmeddelande om att uppge sådan information rör det sig troligen om lösenordsfiske.
If you get an email asking you to share this information, it's probably a phishing email.
SwedishKan rådet uppge vilken omfattning och vilket innehåll förhandlingsmandatet har?
SwedishAllra först är jag för att inte uppge halterna på paketen. De visar sig vara vilseledande.
First of all, I am in favour of excluding yields from the packets, which seems to have a misleading effect.
SwedishKan kommissionen uppge om det ovannämnda uppgifterna är korrekta?
Could it please inform me if the above-mentioned increase was actually proposed by the Commission or not?
SwedishDet är inte nödvändigt att uppge detta en gång till i artikel 5.
14 amendments are partially acceptable: Amendments 1, 2, 4, 9, 16, 17, 30, 43, 44, 67, 71, 72, 78 and 93.
SwedishGoogle Mail skickar inga oombedda massmeddelanden där du ombeds uppge lösenord eller personlig information.
Google Mail doesn't send unsolicited mass messages asking for passwords orpersonal information.
SwedishDe har flyttat fram gränserna för att inte behöva uppge ämnen.
They increased the limits for not declaring substances.
SwedishKan ni, för det andra, uppge ett datum för Makedonien i år?
Second, will you name a date for Macedonia this year?
SwedishI meddelanden och på webbplatser där man vill komma åt din information kan du bli ombedd att uppge följande:
Payment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.
SwedishEftersom man skulle uppge vissa uppgifter fyllde han i denna information och skickade iväg brevet.
Seeing that he had to enter certain information, my fellow countryman entered the information and sent off the letter.
SwedishKan kommissionen uppge om det finns planer på att integrera denna enhet i den framtida Europeiska byrån för livsmedelssäkerhet?
Are there any plans to incorporate this unit into the planned European Food Security Agency?
Swedish Kan kommissionen uppge vad denna skrivelse har för status och hur de brittiska myndigheterna har reagerat på den?
 Can the Commission indicate the status of this letter and how the British authorities have reacted to it?
SwedishAll reklam för energirelaterade produkter och deras priser måste uppge energiklass.
All advertising for products related to energy or their respective prices must include a reference to the energy efficiency classification.
SwedishSkulle rådet vilja uppge vilka medlemsstater som motsätter sig införandet av nationella förvaltningsförklaringar?
Will the Council name the Member States that are against the introduction of national management declarations?
SwedishKan kommissionen uppge i vilken utsträckning man i föreliggande reformförslag beaktat den kommande utvidgningen?
Can the Commission indicate to what extent the present reform proposals take account of the forthcoming enlargement?