"uppgå till" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"uppgå till" İngilizce çeviri

SV uppgå till
volume_up
{fiil}

uppgå till
Regeringen på Malta hävdar att ersättningen kommer att uppgå till miljontals euro.
The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
Sålunda kommer parlamentets nettobidrag att uppgå till 8 miljoner euro.
Thus Parliament's net contribution will amount to EUR 8 million.
Budgetkostnaderna för denna variant skulle uppgå till ungefär 475 miljoner euro om året.
The budget costs for this option would amount to some EUR 475 million a year.
uppgå till (ayrıca: innebär, uppgå, vara liktydigt med)
Regeringen på Malta hävdar att ersättningen kommer att uppgå till miljontals euro.
The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
Sålunda kommer parlamentets nettobidrag att uppgå till 8 miljoner euro.
Thus Parliament's net contribution will amount to EUR 8 million.
Budgetkostnaderna för denna variant skulle uppgå till ungefär 475 miljoner euro om året.
The budget costs for this option would amount to some EUR 475 million a year.
uppgå till (ayrıca: sträcka ut, sträcka, sträcka ut sig, ge)
Prisskillnaden kan uppgå till 30 procent för vissa högkonsumtionsvaror.
These discrepancies can reach 30% for some high-consumption products.
Inom EU-10 kommer direktbetalningarna att uppgå till 100 procent av EU-nivån under 2013.
In the EU-10, direct payments will reach 100% of European Union level in 2013.
Enligt officiell statistik kommer dessa utgifter att uppgå till 45 miljarder US-dollar.
According to official statistics, this will reach USD 45 billion.
uppgå till (ayrıca: beträffa, anbelanga, gälla, leda till)
Kostnaderna för utbyggnaden beräknas uppgå till ca 87 miljarder ecu fram till år 2015.
The estimated development costs up to the year 2015 come to about ECU 87 billion.
Den slutgiltiga kostnadsberäkningen i denna kalkyl visade att besparingarna skulle uppgå till 23,8 miljoner euro.
The final calculation under this scheme showed that the savings would come to EUR 23.8 million.
Om man räknar om det till den framtida finansiella ramen från år 2000 till 2006, skulle merkostnaderna uppgå till mer än 3 miljarder euro.
If that is applied to the forthcoming financial framework from 2000 to 2006, the additional costs come to over EUR 3 billion.
uppgå till (ayrıca: omfatta, räkna, numrera, räknas)
UNHCR uppskattar att antalet kan komma att uppgå till 2,3 miljoner i slutet av 2007.
By the end of 2007, the UNHCR estimates this number could be 2.3 million.
Antalet flyktingar beräknas enligt vissa källor uppgå till 90 000.
Some sources put the number of displaced people at 90 000.
Antalet sysselsatta personer ökar också stadigt och kommer att uppgå till 87 anställda 2007.
The number of persons employed is also increasing steadily and will total 87 in 2007.
uppgå till (ayrıca: tjäna, , vara, tillverka)
Detta år beräknas stödet uppgå till 10 miljoner euro för dessa typer av insatser.
This year it is envisaged that about EUR 10 million will be made available for these kinds of interventions.
Kommissionens förslag bygger på utbetalningarna som i genomsnitt skulle uppgå till 1,14 procent av BNI.
Sixthly and finally, the public wants to see that each country makes a fair contribution to the combined European budget according to its own capacity.
Jag delar uppfattningen att det är nödvändigt att öka finansieringen som minst borde uppgå till 250 miljoner ecu för att åtgärderna skall kunna genomföras.
I agree with that and I think the financing must be raised to at least ECU 250 million to make the activities possible.

"uppgå till" için eşanlamlılar (İsveççe):

uppgå till
Swedish

İngilizce de "uppgå till" için benzer çeviriler

uppgå fiil
till sıfat
English
till zarf
English
till edat
till zamir
English
...till zamir
English

İngilizce' de "uppgå till" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJust nu vet vi inte hur mycket den totala EU-budgeten kommer att uppgå till.
Right now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
SwedishOm den privata sektorn avregleras skulle andelen uppgå till endast tre procent.
In the event of liberalisation of the private sector this would be just 3%.
SwedishLedigheten för återhämtningen efter födseln bör uppgå till minst åtta veckor.
Maternity leave after the birth of the child should be at least eight weeks.
SwedishNär den slutliga strukturen är klar kommer siffran inte ens att uppgå till 80.
When the final structure is complete there will not even be as many as 80.
SwedishDen årliga kostnaden för offentlig upphandling beräknas uppgå till 1 800 miljarder euro.
It is estimated that EUR 1 800 billion is spent on public procurement every year.
SwedishFinansieringsramen kommer att uppgå till omkring 78 miljarder euro för en treårsperiod.
The financial envelope will be around EUR 78 billion covering a three-year period.
SwedishBudgeten för Daphne III planeras uppgå till omkring 117 miljoner euro.
A budget amounting to approximately EUR 117 million is planned for Daphne III.
SwedishDetta stöd förväntas uppgå till omkring 2 miljarder euro under perioden 2000–2006.
This aid is expected to total approximately EUR 2 billion in the period from 2000 to 2006.
SwedishIngen stor exponering får uppgå till mer än 25 procent av bankens egna medel.
No large exposure may account for more than 25% of a bank's own funds.
SwedishFör Tyskland beräknas de ytterligare kostnaderna uppgå till omkring 1,7 miljarder euro.
For Germany the additional costs are estimated at around EUR 1.7 billion.
SwedishTv är en viktig industri, med en omsättning som beräknas uppgå till 62 miljarder euro årligen.
TV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.
SwedishDe skulle i själva verket kunna uppgå till hundratals miljoner US-dollar i handelsvärde.
Indeed, it could run to hundreds of millions of dollars' worth of trade.
SwedishI Europa skulle nyttan, om sänkningarna genomförs, uppgå till omkring 3 miljarder euro.
If we extrapolate these figures, we stand to gain something in the order of EUR 3 billion.
SwedishSkadorna i Europa beräknas uppgå till mellan 24 och 194 miljarder euro.
The damages in Europe are estimated at between EUR 24 and 194 billion.
SwedishDen totala kostnaden för ekonomin beräknas uppgå till mellan 2,6 och 3,8 procent av BNP.
It is estimated that the total cost to the economy amounts to between 2.6% and 3.8% of GNP.
SwedishMan kom då överens om att fonden skulle uppgå till 1 miljard euro om året.
At the time it was agreed the fund should be EUR 1 billion a year.
SwedishUnder tiden beräknas de polska exportörernas förluster uppgå till hundratals miljoner euro.
In the meantime, Polish exporters are estimated to have lost hundreds of millions of euros.
SwedishEndast interventionsköpen kommer att uppgå till en budgetkostnad på omkring 3 miljarder euro".
Intervention buying alone would have a budgetary cost of EUR 3 billion.
SwedishFinansieringsramen kommer i löpande priser att uppgå till närmare 7 miljarder euro under sju år.
The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices.
SwedishEndast interventionsköpen kommer att uppgå till en budgetkostnad på omkring 3 miljarder euro ".
Intervention buying alone would have a budgetary cost of EUR 3 billion.