"unna sig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"unna sig" İngilizce çeviri

volume_up
unna sig {dönş. fi.}

SV unna sig
volume_up
{dönüşlü fiil}

unna sig

İngilizce de "unna sig" için benzer çeviriler

unna fiil
English
sig zamir

İngilizce' de "unna sig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är därför, herr talman, som folken inte kan unna sig lyxen att slå sig till ro.
That is why the people cannot afford to rest on their laurels.
SwedishDen som kan unna sig det köper gärna hälsa.
Food supplements can make a positive contribution to health.
SwedishDen som kan unna sig det köper gärna hälsa.
Anyone who can afford it is keen to buy good health.
SwedishJag är övertygad om att lyxen av ett rent samvete gentemot Ryssland är någonting som Europeiska unionen kan unna sig.
I am convinced that a clear conscience in relation to Russia is not a luxury that the European Union cannot afford.
SwedishI praktiken är det ofta så att man i länder utanför Europeiska unionen inte kan unna sig lyxen att eftersträva de säkraste livsmedlen.
In practice, countries outside the European Union often cannot afford the luxury of aiming for the safest food levels.
SwedishÄntligen inser Europeiska unionen att den inte kan unna sig att alltid överlåta det politiska och militära initiativet på amerikanerna.
At long last, the European Union realises that it cannot afford to always give the Americans the political and military initiative.
SwedishEuropeiska rådet kan vid det rådsmöte som inleds i morgon inte unna sig lyxen att bevara det rådande klimatet med osäkerhet och oenighet.
The European Council, which starts work tomorrow, cannot afford the luxury of maintaining the current climate of uncertainty and dissonance.
SwedishI det sammanhanget måste jag påpeka att man i andra delar av världen ofta inte kan unna sig lyxen att sträva efter strängast möjliga säkerhetsnormer för livsmedel.
In this respect, I have to say that other parts of the world often do not have the luxury of aiming for the highest possible safety standards for food.
SwedishStora företag kan unna sig att forska bakom lyckta dörrar och dölja upptäckter till dess att tiden är mogen för en vinstgivande marknadsföring.
Large companies can afford to conduct research behind closed doors and to keep new developments under wraps until the time is right to profit from them in the market-place.
SwedishDet är en lyx som kommissionen sannerligen kan unna sig och som skulle kunna exporteras eller föreslås i vissa globala förhandlingar som ett exempel på god praxis.
This is a luxury the Commission can certainly afford, and it could be exported or proposed in certain global negotiations as an example of good practice.
SwedishMen tyvärr blir det för närvarande allt svårare för dessa människor att unna sig en Opel eller liknande, vilket har utlöst sammanbrotten bland biltillverkarna.
It is an unfortunate fact that, at present, these people are finding it increasingly difficult to afford a car such as an Opel, and the result is the collapse of car manufacturing.
SwedishDet är möjligt att man här i Europaparlamentet, och i en och annan medlemsstat, kan luta sig bekvämt tillbaka och unna sig att tro att man inte påverkas av sådana beslut.
Here in the European Parliament or perhaps in any one of the Member States, it may be easy to sit back and allow oneself the illusion that we are not affected by such decisions.