"undgår" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"undgår" İngilizce çeviri

volume_up
undgår {isim-fiil}
EN

SV undgår
volume_up
{isim-fiil}

undgår
volume_up
evading {isim-fiil}
Detta kan resultera i att GMO-produkter undgår den grundliga kontroll, tidsbegränsning och bedömning som föreslås i detta direktiv.
This could lead to GMO products evading the thorough controls, time limits and evaluation proposed in this directive.

"undgå" için eşanlamlılar (İsveççe):

undgå

İngilizce' de "undgår" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Swedish2000-talets hamnar undgår inte konsekvenserna av denna nya rörlighet.
The 21st century port is not escaping the impact of this new mobility.
SwedishMen det är viktigt, fru talman, att Europeiska unionen undgår att göra en rad misstag.
However, Madam President, it is important that the European Union does not commit a series of errors.
SwedishInget organ undgår alltså revisionsrättens kontroller.
There is no agency, therefore, that is not subject to the Court's controls.
SwedishÅrgången 2000 undgår tyvärr inte denna märkliga tradition.
Alas, the 2000 vintage still goes along with this curious tradition.
SwedishFör det andra undgår vi ovannämnda snedvridning av konkurrensen.
Secondly we would be avoiding the distortion of competition.
SwedishHärigenom undgår man, att man exempelvis kan få patent på kosmetiska ingrepp på människor.
This would, for example, make it impossible to take out patents on cosmetic interventions in human beings.
SwedishDetta är ett betänkande av hög standard, och fast det inte undgår kritik har vår grupp röstat för den.
This is a quality report, although not entirely irreproachable and has gained a favourable vote from our group.
SwedishFlera andra viktiga områden undgår en effektiv demokratisk kontroll från Europaparlamentets sida.
There are a number of other important areas that still remain outside the democratic control of the European Parliament.
SwedishMedlemsstaternas medborgare kan inte förstå varför andra EU-medborgare undgår straffpåföljd när de bryter mot lagen.
Citizens of Member States cannot understand why other EU nationals are not sanctioned when they violate the law.
SwedishDet måste vara en nordisk saga som undgår mig.
SwedishMen flugfiskets tjusning undgår mig, Jim.
SwedishDet är av största vikt att de som gör sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte undgår sitt straff.
It is of paramount importance that those guilty of human rights violations are not allowed to get away with it.
SwedishDet finns inte ett enda land eller område som undgår kommissionens ambitioner när det gäller frihandelsavtal.
There is not a single country or area that escapes the European Commission's ambitions where free trade agreements are concerned.
SwedishHur undgår man det faktum att det är politikerna i de stora länderna som Tyskland och Frankrike som bestämmer?
How is one to get around the fact that it is really politicians in the big countries such as Germany and France who make the decisions?
SwedishDet undgår ingen - och ännu mindre fiskarna - att fiske med drivgarn inte har någon framtid i Europeiska unionen.
No-one - and least of all the fishermen - would deny that fishing with drift gillnets does not have any future in the European Union.
SwedishMeningen med det undgår mig helt och hållet om man inte vill ha en europeisk grundlag som inledning till en europeisk stat.
The point of this completely escapes me, unless you want a European constitution as the first step towards a European state.
SwedishDet är grundläggande att förare som är egenföretagare på det här sättet undgår arbetstidsdirektivets grepp.
Madam President, it is vital that self-employed workers remain free of the clutches of the Working Time Directive in this way.
SwedishMeningen med det undgår mig alldeles.
SwedishLogiken undgår mig fullständigt.
SwedishPå så sätt blir Europa alltmer ett stort ekonomiskt och finansiellt område som undgår alla regler och all demokratisk kontroll.
Hence, Europe is increasingly becoming an extensive financial and economic area which escapes all regulation or democratic control.