"undgå" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"undgå" İngilizce çeviri

SV undgå
volume_up
[undgick|har undgått] {fiil}

Den kan inte undgå följderna av den europeiska lagstiftningen.
It cannot escape the consequences of European legislation.
Inga fartyg kommer att kunna undgå inspektioner i europeiska hamnar.
No ship will be able to escape an inspection in European ports.
Dessutom föreslår Irland ett sätt att undgå sin isolering.
Additionally, Ireland is proposing a way in which it can escape from its isolation.
Redarna skulle också undgå regler för moms och skatt som ligger till grund för välfärdsstaten.
The ship owners would also evade the VAT and tax rules that fund the welfare state.
Dessutom gäller böterna inte enbart privatpersoner utan även handelsidkare och organiserade grupper som bevisligen försöker att undgå skatter.
Besides, the fines do not relate solely to individuals; they also relate to dealers and organised groups that are demonstrably trying to evade taxes.
Om en ny rättslig grund förutsätter medbeslutandeförfarandet, kommer parlamentet inte att kunna undgå att utnyttja sig av alla sina lagstiftande befogenheter.
If a new legal basis demands the codecision procedure, then this House will not be able to evade the necessity of using all its legislative prerogatives.
undgå (ayrıca: glida, slinta, smyga, smita)

"undgå" için eşanlamlılar (İsveççe):

undgå

İngilizce' de "undgå" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDock kan vi inte undgå att märka att avtalet har kommit att utsättas för tryck.
Unfortunately, we cannot fail to note that the Treaty has come under pressure.
SwedishÄven om ni önskar lämna Europeiska unionen, så kan ni inte undgå att stödja den.
Even if you wish to leave the European Union, you cannot fail to support it.
Swedish(Applåder) Det europeiska rådet kan emellertid inte undgå kritik i detta ärende.
(Applause) However, the Council cannot hide from criticism in this affair.
SwedishHur kan man undgå att inse att detta behövs, framför allt vad gäller informationen?
Surely the need for this is obvious, especially in respect of information?
SwedishJag kan inte helt undgå att få intrycket att man går en bit längre varje gång.
I cannot help thinking that the boundaries are forever being extended.
SwedishSlutligen kan vi inte undgå att gemensamt ompröva vår energipolitik.
Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
SwedishJag kan inte undgå att tycka att detta är parlamentets viktigaste uppgift.
I cannot help thinking that this is the original role of this Parliament.
SwedishDetta kan inte undgå att röra någon, var man än befinner sig i världen.
That is something that cannot fail to move anyone, wherever in the world they may be.
SwedishSom läget ser ut i dag kan de inte undgå att känna sig som andra eller tredje klassens offer.
As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
SwedishFondmarknaden kommer inte att undgå finanskrisen. Så mycket vet vi idag.
The investment fund industry will not be spared by the financial crisis; we know that now.
SwedishJag kan inte undgå att se att vi inte längre har fyra årstider, utan två.
I can't help noticing that we no longer have four seasons, but two.
SwedishNär man talar om detta ämne kan man inte undgå vikten av att vidta åtgärder mot olaglig invandring.
This thought is just as relevant for the European Community today as it was then.
SwedishMen hur kan man undgå att i detta kompromissbetänkande se en kompromiss om posttjänsterna?
But how can we not see this compromise report as a compromise on the postal service itself?
SwedishHur skall sönerna 2 500 år senare kunna undgå att ha lögnen i sig?
How do you expect their offspring, 2500 years later, not to have lying bred in the bone?
SwedishIngen som läser revisionsrättens rapport kan undgå frågan.
Anyone who reads the Court of Auditors' report cannot simply skate over the issue.
SwedishÄven om ni önskar lämna Europeiska unionen, så kan ni inte undgå att stödja den.
I must say that I cannot agree with you on this point.
SwedishHur skulle jag kunna undgå att fördöma det politiska och etniska förtrycket av det burmesiska folket?
How could I fail to condemn the political and ethnic repression of the Burmese people?
SwedishMan kan inte undgå att börja fundera över hans motiv till att ta upp det här i kammaren.
One has to wonder at his motives for raising it on the floor.
SwedishEndast den blinde kan undgå att se att en ny epok har inletts: Köpenhamn är ett historiskt steg.
One would have to be blind not to see that we have entered a new phase in European history.
SwedishI Brokbetänkandets punkt 8 har man inte lyckats undgå att ställa för höga krav på kandidatländerna.
Paragraph 8 of the Brok report is being slightly over-demanding of the candidate countries.