"tullavgift" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tullavgift" İngilizce çeviri

volume_up
tullavgift {comm. gen.}
volume_up
tullavgift {sad. çoğ.}
EN

SV tullavgift
volume_up
{ortak cins}

1. İşletme

tullavgift (ayrıca: förtullning)

İngilizce' de "tullavgift" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSedan föreslogs en ny tullavgift om 187 euro, med samma resultat.
Then a new tariff of EUR 187 was proposed, with identical results.
SwedishNi måste helt klart fatta beslut om att tillämpa en tullavgift från och med den 1 januari, och vi får se hur hög den blir.
You must clearly take the decision to apply a tariff from 1 January and we shall see how high it is.
SwedishDen pågående konflikten om den tullavgift som USA infört på stålimport är ett påtagligt uttryck för detta.
The current conflict concerning the tax introduced by the United States on steel imports is an obvious manifestation of this.
SwedishNär man beslutar sig för att införa åtgärder tar sig dessa vanligtvis form av tullavgift, som beräknas utifrån CIFimportpriset.
Should there be a decision to impose measures, they usually take the form of a duty calculated on the CIF import price.
SwedishTjänstemän i Förenade kungariket har sagt att de kommer att förstöra dessa cigarrer, eftersom herr Smith har vägrat att erlägga en tullavgift på 90 pund.
UK officials have said they will destroy these cigars because Mr Smith has refused to pay£90 in duty.
SwedishTjänstemän i Förenade kungariket har sagt att de kommer att förstöra dessa cigarrer, eftersom herr Smith har vägrat att erlägga en tullavgift på 90 pund.
UK officials have said they will destroy these cigars because Mr Smith has refused to pay £90 in duty.
SwedishInnan han lämnade sin tjänst informerade kommissionsledamot Lamy oss, den 21 april 2004, om att han avsåg att föreslå en tullavgift om 230 euro per ton för importerade bananer.
Before leaving his post, Commissioner Lamy informed us, on 21 April 2004, that he intended to propose a tariff of EUR 230 per tonne of bananas imported.
SwedishKommissionen tycks dock ha glömt bort att informera dem om de bilaterala förhandlingar som har inletts med samma länder om en mycket lägre tullavgift: 75 euro per ton.
However, the Commission seems to have forgotten to inform them of the bilateral negotiations under way with these same countries on a far lower tariff: EUR 75 per tonne.