"trängsel" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"trängsel" İngilizce çeviri

volume_up
trängsel {comm. gen.}

SV trängsel
volume_up
{ortak cins}

trängsel (ayrıca: krossande, pressning, folkmassa, kläm)
volume_up
crush {isim}
trängsel (ayrıca: tur, press, störning, låsning)
volume_up
jam {isim}
Den andra specifika frågan ställdes också av Dirk Sterckx, och handlade om att visa kostnaderna för trafikstockningar och trängsel.
The second specific question was also asked by Mr Sterckx, with respect to showing the costs of traffic jams and congestion.
trängsel (ayrıca: tryckning, tryck, förlag, brådska)
volume_up
press {isim}
trängsel (ayrıca: klunga)
volume_up
scrum {isim}
Tillträdet till barerna måste gå smidigt och utan trängsel.
These need to be accessible quickly and without a scrum.
trängsel (ayrıca: tryckning, tryck, droppe, kram)

"trängsel" için eşanlamlılar (İsveççe):

trängsel
Swedish

İngilizce' de "trängsel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishTrängsel orsakas av alla fordon, och framför allt av en bristfällig infrastruktur.
Congestion is caused by all vehicles and, especially, by a defective infrastructure.
SwedishArgumentet var att likheter skapar trängsel och flaskhalsar på vägarna.
It was argued that identical speeds create congestion and bottlenecks on the roads.
SwedishDet gäller också, och i synnerhet, det i dag så omdebatterade ämnet trängsel.
This also applies, and especially applies, to this much debated topic today, of congestion.
SwedishDet skapar problem i form av miljöförstöring, buller, trängsel och olyckor.
It creates problems in the form of environmental damage, noise, overcrowding and accidents.
SwedishDet kommer inte att lösa hela problemet med trängsel och trafikstockningar, naturligtvis inte.
We will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
SwedishTvå tredjedelar av stoppen i trafiken beror på trängsel i luftrummet.
Two-thirds of flight hold-ups are due to congestion in the skies.
SwedishDet finns en mängd modern teknik som kan förhindra trängsel.
There are lots of modern technologies capable of preventing congestion.
SwedishSå man får de här tomma bymottagningarna och trängsel på sjukhusen.
So you get these empty village subcenters and crowded hospitals.
SwedishTrängsel beror på att den infrastruktur som medlemsstaterna tillhandahåller är otillräcklig.
Mr Vice-President, congestion is caused by an insufficient provision of infrastructure by the Member States.
SwedishVi valde luftförorening, buller och trängsel.
We opted for the areas of air pollution, noise and congestion.
SwedishFör det andra att insamlingen av avgifterna standardiseras, vilket sänker kostnaderna och förhindrar trängsel i trafiken.
Secondly, there is the standardisation of collection, which lowers costs and prevents traffic congestion.
SwedishDärför samtycker vi till att luftförorening, buller och trängsel tas med i internaliseringen av externa kostnader.
Therefore, we agree to the inclusion of air pollution, noise and congestion in the internalisation of external costs.
SwedishDessutom påverkar den miljön på ett negativt sätt som en följd av trängsel och överbelastning i luftrummet och på flygplatserna.
It also has a negative effect on the environment as a result of the air traffic congestion it produces.
SwedishMan bedömer att det kommer att bli trängsel i Djiboutis hamn i och med att det levereras 600 000 ton under de kommande tre månaderna.
Djibouti is expected to be congested with the arrival of 600 000 metric tonnes over the next three months.
SwedishLastbilar är inte de enda väganvändare som bär ansvaret för kostnaderna för trängsel; de genereras även av andra transportslag.
Lorries are not the only road users responsible for congestion costs; other modes of transport generate them too.
SwedishGenom att misslyckas med att sammanlänka frågan om trängsel med flygtrafikminskning, utelämnar föredraganden en viktig strategi.
By failing to link the issue of congestion with air traffic reduction the report misses out on a vital strategy.
SwedishMiljön och hälsan för dem som bor nära transportleder måste definitivt vara viktigare än att slippa trängsel på vägarna.
We surely must put the environment and the health of those living close to transport links above having uncongested roads.
SwedishDen tunga godstrafiken på väg skapar problem i form av trängsel, buller och utsläpp av miljöfarliga ämnen.
The heavy goods traffic on the roads creates problems in the form of congestion, noise and emissions of environmentally harmful substances.
SwedishDet är också mycket viktigt därför att det kan medverka till att vi kan få bukt med miljöproblem, med trängsel och med buller.
It is also very important because it has the potential to contribute to overcoming environmental problems, crowding and noise.
SwedishDen andra specifika frågan ställdes också av Dirk Sterckx, och handlade om att visa kostnaderna för trafikstockningar och trängsel.
The second specific question was also asked by Mr Sterckx, with respect to showing the costs of traffic jams and congestion.