"total" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"total" İngilizce çeviri

EN

"total" İsveççe çeviri

SV total
volume_up
{sıfat}

1. genel

total (ayrıca: generell, helhets-)
volume_up
overall {sıf.}
Det föreslagna direktivet bidrar inte till någon total minskning av avfallsmängden.
The proposed directive does not contribute to an overall reduction in the volume of waste.
That is an overall assessment.
Vi tog upp detta som ett exempel i våra senaste förslag om en total reform av våra externa hjälpprogram.
We cited it as an example in our recent proposals for the overall reform of our external assistance programmes.
volume_up
total {sıf.}
Dessutom råder det total brist på tillräckligt starka kontrollmekanismer.
Moreover, there is a total lack of sufficiently strong control mechanisms.
Total Fina framställer sig självt som ett socialt ansvarstagande företag.
Total Fina presents itself as a socially responsible enterprise.
Utöver behovet av total kompensation har även ett konsekvensproblem uppstått.
In addition to the need for total compensation, a problem of consistency has also arisen.
total (ayrıca: fullständig, fullkomlig, absolut)
volume_up
utter {sıf.}
Man betonar alltför sällan det faktum att kvinnorna är de främsta offren, ofta med total likgiltighet!
We do not stress often enough that women are the chief victims of fundamentalism and that this state of affairs frequently arouses utter indifference.
Dessa flyktingar flydde akut hungersnöd och total brutalitet i Afghanistan för att finna en fristad i Iran, och nu är ett enormt antal nya flyktingar på väg.
These refugees fled acute starvation and utter brutality in Afghanistan to find a haven in Iran and there are huge numbers of new refugees now on the move.
Fallet Zaire avslöjar betecknande den obefintliga europeiska diplomatins totala misslyckande, det har gått så långt att den framstår som en karikatyr av krisen och dess troliga lösning.
The case of Zaire reveals the complete and utter failure of European diplomacy which has been conspicuous by its absence in this crisis and its probable settlement.
total (ayrıca: sammanlagt, förenad, sammanlagd)
Under den perioden gjorde rådet ett ytterligare tillägg med 33 miljarder euro till den totala budgeten för valfria utgifter.
In that period, by discretionary additions in the aggregate, the Council added EUR 33 billion of discretionary expenditure.
Icke desto mindre anser jag att det är viktigt, och det betonade jag i det yttrande som jag skrev, att de nya avgifterna och tullarna inte leder till en ökad total skattebörda.
I nevertheless consider it vital, and I emphasised this in the opinion that I drafted, that the new charges and tolls should not lead to an increase in the aggregate tax burden.
Den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten skall beräknas i enlighet med det statistiska regelverk som gäller inom unionen vid tidpunkten för beräkningen.
The total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions shall be calculated in accordance with the statistical framework applying in the Union at the time of the calculation;
volume_up
deadly {sıf.}
total (ayrıca: hel, fullständig)
volume_up
entire {sıf.}
PVC bör som ämne bli föremål för en grundlig bedömning av den totala livscykeln.
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
På Irland utgör, som alla vet, nötkött och mjölk 71 procent av vår totala jordbruksproduktion.
In Ireland, as everybody knows, beef and milk represent 71 % of our entire agricultural output.
Visar de minsta N% (numeriskt värde som parameter) av det totala antalet värden.
Shows the smallest N % (numeric value as parameter) of the entire values.
total (ayrıca: vardaglig, tydlig, uppriktig, ärlig)
volume_up
plain {sıf.}
Och medan jag spelade insåg jag att en total förändring ägde rum i Nathaniels blick.
And as I played, I understood that there was a profound change occurring in Nathaniel's eyes.
total (ayrıca: ren, lodrät, genomskinlig, renodlad)
volume_up
sheer {sıf.}

2. "fullständig, fullkomlig"

total (ayrıca: fullständig, fullkomlig, absolut)
volume_up
absolute {sıf.} (complete, perfect)
I och med det, är min makt över säkerheten på flygplatsen total.
It means that my authority over the security of this airport is absolute.
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Det vill säga, vår respekt för er är total och absolut.
In other words, you are being accorded total and absolute respect.

"total" için eşanlamlılar (İsveççe):

total

"total" için eşanlamlılar (İngilizce):

total

İngilizce' de "total" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishPrivatiseringen där var - i motsats till liberaliseringen - en total katastrof.
The privatisation - as opposed to liberalisation - there was a complete disaster.
SwedishMed Deprezbetänkandena om Europol rör vi oss i en total brist på konsekvens.
With the Deprez reports on Europol, we are floundering in complete incoherence.
Swedish(FR) Med Deprezbetänkandena om Europol rör vi oss i en total brist på konsekvens.
- (FR) With the Deprez reports on Europol, we are floundering in complete incoherence.
SwedishUtöver behovet av total kompensation har även ett konsekvensproblem uppstått.
This reform is also giving rise to terrible anxiety throughout the most remote regions.
SwedishDen europeiska unionen är i total avsaknad av erfarenhet för att skapa ett sådant nät.
Basically, the European Union has no experience at all in establishing such networks.
SwedishVill du att jag ska lita på någon som sticker iväg med en total främling?
You want me to trust some person that would go off with a complete stranger?
SwedishMen ändå har jag lämnat in dessa ändringsförlag eftersom frågan är total och aktuell.
I have tabled these amendments because they are on a very topical issue.
SwedishMen hjälten i denna berättelse, som var en riktig snåljåp, genomgick en total förändring.
Yet the hero of this tale, who was a real miser, underwent a transformation.
SwedishDär utsattes jag för en total konfrontation med problemet med industrifisket.
There I was confronted head-on by the problem of industrial fisheries.
SwedishDen tyska marknaden är nästan lika svår att komma in på trots så kallad total konkurrens.
The German market is almost as difficult to enter, despite so-called full competition.
SwedishDen gemensamma fiskepolitiken är ohållbar, ologisk och har inneburit en total katastrof.
The Common Fisheries Policy is untenable, illogical and has been an unmitigated disaster.
SwedishJag uppmanar därför till en total omprövning av dessa omständigheter.
There is no justification, no legal basis and no technical foundation for such a move.
SwedishDetta medförde att Fischler övergav det maximalistiska synsättet med total frikoppling.
They rightly believe the reform to be brutal, radical and unjustified.
SwedishJag kräver i stället en total översyn av alla dessa lagar mot terrorism.
Instead I call for a complete review of all these anti-terrorism laws.
SwedishDet är förutsättningen för att vi ska kunna betrakta detta tjänstedirektiv som en total framgång.
Only then will we be able to count this Services Directive a complete success.
SwedishDet visar en total ringaktning för offren, rent otidsenligt pladder.
It shows complete disregard for the victims and is nothing but inappropriate chicanery.
SwedishEn överföring tyder på en total avsaknad av politisk styrning från kommissionens sida.
A roll-over indicates a complete absence of a policy direction on the part of the Commission.
SwedishDen har lett till en fri marknad och till en total seger över alla andra ekonomiska teorier.
It has lead to the free market and to victory over any economic theory.
SwedishDet är en total omvändning i parlamentets klimatskyddspolitik.
That is a complete reversal of policy on climate protection in this House.
SwedishGisslantagarna har visat sig total skrupelfria och har redan slagit eller skjutit några i gisslan.
The hostage takers have shown no scruples and have already beaten or shot some people.