"tjänstgöra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tjänstgöra" İngilizce çeviri

SV tjänstgöra
volume_up
[tjänstgjorde|har tjänstgjort] {fiil}

tjänstgöra (ayrıca: verka, ingripa, handla, fungera)
tjänstgöra (ayrıca: spärra in, internera, praoa)

"tjänstgöra" için eşanlamlılar (İsveççe):

tjänstgöra

İngilizce' de "tjänstgöra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
they can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
SwedishTribunalens ledamöter kan kallas att tjänstgöra som generaladvokat.
The members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
SwedishJag hade förmånen att tjänstgöra i det tillfälliga utskottet för mänsklig genetik 2001.
   Mr President, I had the privilege of serving on the human genetics temporary committee in 2001.
SwedishDet finns redan nu en primör: I ert rådsordförandeskap kommer även regionala ministrar att tjänstgöra.
There is already a first: regional ministers will also operate during your Presidency of the Council.
SwedishFinns det någon minimiperiod för att tjänstgöra i ett utskott, eller gäller det här bara i dag?
(DE) Mr President, is there a minimum period for serving on a committee, or is this just intended for today?
SwedishAntalet barn som tvingas att tjänstgöra i armén uppgår nu till 77 000, varav många värvas när de endast är 11 år.
The number of children forced to serve in the army stands at 77 000, and many of them join when they are only 11.
SwedishDomstolen skall tjänstgöra permanent.
The Court of Justice shall remain permanently in session.
SwedishDe som ska tjänstgöra i vår gemensamma utrikestjänst måste tydligt fostras in i att företräda hela unionen.
Those who are to work in our common External Action Service must be clearly trained to represent the whole of the Union.
SwedishDet är en mycket reell och praktisk vinst för de människor som har valt oss att tjänstgöra i denna kammare för deras räkning.
That is a very real and practical benefit to the people who elected us to serve in this House on their behalf.
SwedishEn ledamot av tribunalen som kallats att tjänstgöra som generaladvokat i ett ärende får inte delta i ärendets avgörande.
A member called upon to perform the task of Advocate-General in a case may not take part in the judgment of the case.
SwedishVi måste själva ställa frågor och får inte som europeisk union ge sken av att underordna oss och tjänstgöra som handräckning.
We should ask more questions; the European Union should not always stand to one side like a junior prison warder.
SwedishKort sagt är detta en historisk kompromiss som kommer att tjänstgöra som ett verktyg för att skapa gemensamma europeiska värderingar.
In short, this is an historical compromise, which will serve as a tool for building common European values.
SwedishDessutom valde kommissionen att betala denna kompensation utan att kräva att lärarna skulle tjänstgöra hela uppsägningstiden ut.
Furthermore, the Commission opted to pay this compensation without requiring the teachers to serve out their period of notice.
SwedishEndast ryssar kan tjänstgöra inom förvaltningen. Sammantaget tyder allt detta på att minoritetens rättigheter är starkt kringskurna.
Only Russian can be used in administration, all of this pointing to the fact that this minority’s rights are seriously restricted.
SwedishEnver Aydemir hade redan tidigare avtjänat straff för sin vägran på religiösa grunder att tjänstgöra i den turkiska militären och greps i samband med ett andra åtal för denna hans vägran.
He was arrested as part of the second criminal prosecution for his refusal.
SwedishSåtillvida kan det beslut som vi fattar i dag också tjänstgöra som en krycka för att ge parlamentet bättre delaktighet i fråga om initiativ.
To that extent the decision we are drawing up today, is also a crutch, helping Parliament to move towards enhanced involvement in initiatives.
Swedish   – Jag ber de som inte lämnar detta parlament för att tjänstgöra i revisionsrätten i Katalonien att hålla sig till sin talartid!
   Mr President, I plead for indulgence. Indeed, this probably is my last speech in this House – at least from this seat, as I am in the Chair tomorrow and Thursday.
SwedishJag tycker att parlamentet bör minnas de uppoffringar som dessa EU-medborgare gjorde genom att arbeta och tjänstgöra för att främja freden.
I believe that this House should remember the sacrifice made by those European citizens, who were doing their jobs and their service in order to promote peace.
SwedishFör tjugo år sedan hade jag själv tillfälle att tjänstgöra i Pyongyang och vet vad det betyder att konfronteras direkt med verkligheten i detta land.
Twenty years ago, I myself had the opportunity to serve in Pyongyang and know what it means to be confronted directly with the reality of that country.
SwedishJag har haft möjlighet att arbeta med honom och att tjänstgöra som föredragande för gruppen för andra betänkanden som gäller tillträde till historiska arkiv.
I have had the opportunity of working with him and serving as rapporteur for the group for other reports regarding access to historical archives.