"tillhandahållit" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tillhandahållit" İngilizce çeviri

SV tillhandahållit
volume_up
{geçmiş zaman}

tillhandahållit (ayrıca: försåg)
volume_up
provided {geç. z.}
Ni har tillhandahållit ramen för ytterligare tillväxt genom grannskapspolitiken.
You have provided the framework for further growth through the Neighbourhood Policy.
Kommissionen har tillhandahållit teknisk hjälp till Kosovos jämställdhetsbyrå.
The Commission has provided technical assistance to the Kosovo Gender Equality Agency.
Vidare har det franska miljöministeriet tillhandahållit information till kommissionen.
Furthermore, the French Ministry of the Environment has provided information to the Commission.
tillhandahållit (ayrıca: försåg)
volume_up
supplied {geç. z.}
I egenskap av agent som arbetade för britterna hade Hans tillhandahållit ritningarna.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
Påståendet har godkänts, baserat på bevisning som Mead Johnson har tillhandahållit.
The claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
Jag vill tacka rådets ordförande och kommissionsledamoten eftersom ni personligen har tillhandahållit denna dynamiska kraft.
I would like to thank the President-in-Office of the Council and the Commissioner, as you have personally supplied this dynamism.

İngilizce' de "tillhandahållit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe har inte tillhandahållit någon stabilitet.
They have failed to provide stability and are proving extremely two-faced.
SwedishÄven här har resultaten uteblivit eftersom medlemsstaterna inte har tillhandahållit de nödvändiga upplysningarna.
That, too, proved unsuccessful, as the Member States did not provide the necessary data.
SwedishI enlighet med den fjärde Genèvekonventionen har de amerikanska styrkorna tillhandahållit säkerhet för dem som befinner sig i lägret.
The US forces have been providing security for the camp's inmates, pursuant to the IVth Geneva Convention.
SwedishKommissionsledamoten har även tillhandahållit ledamoten information i skrift om kommissionens åtgärder för att kontrollera dessa hot.
The FAO recently warned that bird flu is likely to be carried to the Middle East and Europe by migrating birds.
SwedishJag hävdar att man skulle ha tillhandahållit en studie av hur ett sådant särskilt tillträde påverkar den inre marknaden.
I argue that there should have been provision for a study of the impact on the Internal Market with such exceptional access.
SwedishOm vi skall vara rättvisa frikändes han emellertid från oegentligheter och bedrägerier men dömdes för att ha tillhandahållit falska uppgifter.
However, to be fair, he was acquitted of abuse and fraud but convicted for providing false information.
SwedishJag har varit utvecklingsminister och tillhandahållit humanitär hjälp på nationell grund till länder som slitits itu av krig.
I have been a development minister providing humanitarian assistance on a national basis to countries torn apart by war.
SwedishOm vi skall vara rättvisa frikändes han emellertid från oegentligheter och bedrägerier men dömdes för att ha tillhandahållit falska uppgifter.
His new empire will produce taxation policy and he will look after the customs union from Cork to Vilnius.
SwedishSom ni vet har vi i många år tillhandahållit bilateralt tekniskt stöd inom ramen för reformprocessen, liksom humanitärt stöd.
As you know, we have been providing bilateral technical aid for many years in the framework of the reform process, as also humanitarian aid.
SwedishJag vill också tacka kommissionen för att ha tillhandahållit dokumentationen, även om jag har några kritiska anmärkningar att göra när jag fortsätter.
I would also like to thank the Commission for bringing forward the documentation, although I may have a few critical comments to make as I go on.
SwedishVi är tacksamma för era generösa bidrag, det engagemang ni visat genom att sända trupper från era nationer och den tekniska hjälp ni har tillhandahållit och fortsätter att tillhandahålla.
Two days ago, Europe celebrated the 60th anniversary of the Victory in Europe day, the anniversary of Europe’ s new beginning.
SwedishVi vet redan att en del flygbolag i Europeiska unionen har fått betala avsevärda summor i böter till Förenta staterna för att inte ha tillhandahållit fullständiga uppgifter.
We are already aware that certain European Union airlines have been fined considerable sums of money by the United States for not supplying full data.
SwedishOm ett företag nyligen försökt skapa nya uppgifter på Google, kan alternativet telefonverifiering vara inaktiverat, beroende på vilka uppgifter företaget tillhandahållit.
With a recent update, if a business is trying to create a new listing on Google, the phone verification option may be unavailable, depending on the information the business provides.
SwedishOch slutligen har den likviditet som ECB har tillhandahållit under krisen varit ett värdefullt verktyg, som emellertid inte har kommit realekonomin till godo, vilket Edward Scicluna har påpekat.
And finally, as Mr Scicluna said, liquidity provision by the ECB has been a valuable tool through the crisis, but it has not been passed on to the real economy.
SwedishDet är inte omöjligt att man skulle kunna återupprepa dessa resultat på andra områden, men detta skulle kräva ett liknande engagemang från alla dem som har tillhandahållit medel.
It is not beyond the bounds of possibility that these results could be reproduced in other areas, but that would require a similar level of commitment from all those providing funds.
SwedishSedan självständigheten har Europeiska gemenskapen tillhandahållit bistånd och hjälp till Georgien till en summa som överstiger 300 miljoner euro bara när det gäller stöd.
The Commission's strategy is set out in detail in the communication on relations with the south Caucasian states of 6 June 1999 which was endorsed by the General Affairs Council in June 1999.
SwedishLåt mig använda de återstående sekunderna till att tacka kommissionens enheter, som har varit fantastiskt hjälpsamma och tillhandahållit tekniska detaljer till en helt okunnig lekman som mig.
Let me take the remaining seconds to thank the Commission services, which have been enormously helpful in providing a lot of technical detail to a complete ignoramus like me.
SwedishECB:s räntor ligger historiskt lågt, och Europeiska centralbanken har tillhandahållit mycket omfattande likviditet till finanssystemet inom euroområdet, inbegripet de grekiska institutionerna.
ECB interest rates are at a historical low and the Central European Bank has been providing very ample liquidity to the euro area financial system, including the Greek institutions.
SwedishVi är tacksamma för att ni har tillhandahållit den dokumentation och information vi behöver och för den öppenhet ni och alla ledamöter av revisionsrätten visat under vårt samarbete.
We are very grateful to you for supplying the documentation and information that we need and for the openness with which you and all the members of the Court of Auditors have cooperated with us.