"tillgång" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"tillgång" İngilizce çeviri

volume_up
tillgång {comm. gen.}

SV tillgång
volume_up
{ortak cins}

1. genel

tillgång (ayrıca: tillträde, tillgänglighet, ingång, åtkomst)
volume_up
access {isim}
Tillgång till kunskap innebär därför också tillgång till social rättvisa.
For that reason, access to knowledge also means access to social justice.
Tillgång till lagring och flytande naturgas är lika viktigt som tillgång till nätet.
Access to storage and LNG is as important as access to the networks.
Tillgång är viktigt, men mycket av läpparnas bekännelse görs till tillgång.
Access is important but too much lip service is paid to access.
tillgång (ayrıca: sak, fördel, ägodel, räkenskapspost)
volume_up
asset {isim}
. - (EN) Flerspråkigheten är en stor tillgång för Europaparlamentet.
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
Parlamentets intresse är en betydelsefull tillgång för Europeiska unionen.
Parliament's interest is an important asset for the European Union.
Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
tillgång (ayrıca: tillgänglighet, anträffbarhet)
Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan är ett helt annat.
The relationship between demand and availability is quite different.
Vilket är vårt svar på frågan om större tillgång till bioenergi?
What is our answer to the question of greater availability of bioenergy?
Allmän tillgång på defibrillatorer är ett av många exempel.
Widespread availability of defibrillators is one of many examples.
tillgång (ayrıca: fyndighet, resurs, tillgångar, rådighet)
. - (EN) Spektrum är en finit tillgång i telekommunikationsindustrin.
. - Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry.
Dessa regioners geokulturella karaktär är både en unik tillgång och en nackdel.
The geocultural nature of these regions is a unique resource as well as a disadvantage.
Frekvensspektrumet är en mycket viktig tillgång och måste användas på ett effektivt sätt.
As a vitally important resource, the frequency spectrum must be utilised efficiently.
tillgång (ayrıca: förlopp, följd, sats, resa)
volume_up
run {isim}
Varje hushåll behöver elektricitet, och ingen får löpa risken att inte ha tillgång till den.
Every household needs electricity and no one can run the risk of its non-availability.
På sikt bör denna tillgång till information vara likartad med tillgången på information från centralbanken.
In the long run, this access to information should be similar to the access that exists to information from the European Central Bank.
Om du tänker bedriva affärsverksamhet i Sverige kan du få tillgång till översättningar av andra lagar.
If you intend to run business activities in Sweden, you may be able to access translations of other laws.

2. İşletme

tillgång
volume_up
asset {isim}
. - (EN) Flerspråkigheten är en stor tillgång för Europaparlamentet.
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
Parlamentets intresse är en betydelsefull tillgång för Europeiska unionen.
Parliament's interest is an important asset for the European Union.
Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)

"tillgång" için eşanlamlılar (İsveççe):

tillgång

İngilizce' de "tillgång" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFör två år sedan såg vi när Ryssland stoppade Ukrainas tillgång till gas i jultid.
Two years ago we saw Russia cut the supply of gas to Ukraine at Christmas time.
SwedishDärför har vi tillgång till standardiserad information om harmoniserade åtgärder.
We therefore have at our disposal standardised information on harmonised measures.
SwedishKatiforis pekar även på behovet av att ha tillgång till kommissionens handlingar.
Mr Katiforis also refers to the need to have the Commission's documents available.
SwedishMänniskor med låga inkomster får allt svårare att få tillgång till sjukvården.
People on lower incomes are having increasing difficulty in accessing healthcare.
SwedishSom försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
And the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
SwedishDessutom måste vi se till att människorna i dessa länder får tillgång till mark.
We must also see to it that land is made available to the people in these countries.
SwedishKatiforis pekar även på behovet av att ha tillgång till kommissionens handlingar.
Mr Katiforis also refers to the need to have the Commission' s documents available.
SwedishBehoven är enorma och vi kan se att de medel du har tillgång till inte räcker.
The needs are immense and we can see that the money at your disposal is not enough.
SwedishEn graviditet är inte en sjukdom: barnen är en tillgång i utvecklingsländerna.
Pregnancy is not an illness: children are a richness in developing countries.
SwedishVi måste ha tillgång till verktyg som gör att vi i Europa kan göra framsteg.
We need to have the tools at our disposal in Europe to enable us to make progress.
SwedishJag undrar alltså hur mycket information parlamentet kommer att få tillgång till?
So my question is this: what range of information will be communicated to Parliament?
SwedishSom om inte det vore nog rapporterades i går att ni fått tillgång till en Learjet.
To top it all, yesterday it was reported that you are being provided with a Learjet.
SwedishEurojust har inte tillräcklig tillgång till information, särskilt i terroristfrågor.
Eurojust is not sufficiently well-informed, particularly on terrorism matters.
SwedishKonsumenterna skulle däremot helst vilja ha gratis tillgång till de här produkterna.
Consumers, on the other hand, would prefer to get hold of these products for free.
SwedishOm detta är de uppgifter ni har tillgång till vill jag gärna korrigera dem omedelbart.
If this is the information at your disposal, I prefer to correct it immediately.
SwedishMiljön är, som vi alla vet, en allmän tillgång, och som sådan har den inga gränser.
The environment, as we all know, is a public commodity and, as such, has no borders.
SwedishVi kräver mediefrihet och tillgång till medierna för oppositionens företrädare.
We called at the time for an independent inquiry and we continue to do so.
SwedishVid ärligt spel bör motståndaren ha tillgång till samma medel som den andra parten.
In a fair game, an opponent should have the same means available as the other party.
SwedishFör att kunna delta i undervisning på distans behöver du ha tillgång till följande:
In order to be able to participate in the web-based distance learning, you will need:
SwedishDen fria rörligheten för varor och kapital är en verklig tillgång för smugglarna.
And the free movement of goods and capital is a veritable gift to the drug traffickers.