"ta upp" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ta upp" İngilizce çeviri

SV ta upp
volume_up
{fiil}

ta upp (ayrıca: uppfostra, föra på tal)
Sist men inte minst skulle jag vilja ta upp frågan om sanktioners lämplighet.
Last but not least, I would like to bring up the matter of the opportunity of sanctions.
Ja, vi måste ta upp den territoriella autonomin hos befolkningen i Székely.
Yes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Det är männens krav som det nu är nödvändigt att ta upp.
It is the subject of men's demands that it is necessary to bring up now.
ta upp (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Jag skulle vilja ta upp några exempel för att sedan dra allmänna slutsatser.
I would like to give a few examples and then draw some general conclusions.
Rådet kommer att ta upp standardisering om några månader och dra slutsatser om det.
The Council intends to deal with standardisation in a few months and draw conclusions on that.
Den andra punkten som jag vill ta upp är samma som Pervenche Berès talade om.
The second point I want to pick up is the same as that addressed by Mrs Berès.
En speciell punkt som jag vill ta upp är hela frågan om människohandel.
One particular point I wish to pick up on is the whole question of trafficking.
I mina följande kommentarer kommer jag att ta upp några av de viktigaste frågorna.
The following remarks pick up on some of the key issues.
ta upp (ayrıca: visa, skriva ner, spela in, registrera)
I want to record the following in explanation.
Jag kommer att ta upp frågan i skriftlig form, men ville nu bara få den protokollförd.
I shall raise this matter in writing, but I just wanted to put it on record.
Jag vill ta upp en sista punkt som ligger utanför protokollet.
I would like to make one last point which is off the record.
ta upp (ayrıca: anta, ta i anspråk, fortsätta, uppta)
Vi måste också snarast ta upp den viktiga frågan om upphovsrätten på Internet.
We will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
Som jag sade, har det inom rådet inte funnits något förslag om att ta upp frågan.
As I said, there has been no proposal in the Council to take up this issue.
Det är en av flera frågor i denna diskussion som vi uttryckligen måste ta upp.
It is one of a number of elements in this discussion that we have to take up directly.
ta upp (ayrıca: dra fram)
ta upp (ayrıca: lyfta, höja, höja sig, skingras)
Medlemsstaterna måste vara beredda att ta upp denna stridshandske.
Member States must be ready to lift this gauntlet.
Jag vill även ta upp en ordningsfråga innan jag går och sätter mig. Var snälla och gör något åt hissarna i den här byggnaden.
May I make a point of order before I sit down: please do something about the lifts in this House.
Ett annat ärende som jag vill ta upp är uttrycksfrihet och avskaffande av åldersgränser vid anställningsförfaranden.
Another example I should like to refer to concerns the citizens' right to freedom of expression and lifting the age limit for staff recruitment.
ta upp (ayrıca: nämna, tar upp)
volume_up
bringing up {isim-fiil}
Det är därför också dumdristigt av det belgiska ordförandeskapet att gå antiglobaliseringens ärenden genom att ta upp Tobin-skatten, som direkt skulle motverka ekonomisk återhämtning och ökad handel.
It is therefore also foolhardy of the Belgian Presidency to play the anti-globalisation game by bringing up the Tobin Tax, which would directly counteract economic recovery and increased trade.

İngilizce de "ta upp" için benzer çeviriler

ta fiil
upp zarf
English
upp fiil
English
upp edat
English
isim
English
tå- sıfat
English

İngilizce' de "ta upp" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishVi har presenterat en lista på förslag som vi strävar efter att ta upp nästa år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishÅterigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
SwedishPå vilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
How does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
Swedish(HU) Jag vill ta upp två frågor: handelsbalansunderskottet och koldioxidutsläppen.
(HU) I would like to talk about two issues: the trade deficit and CO2 emissions.
SwedishJag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
However, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
SwedishJag skall här bara ta upp en ganska speciell fråga som rör resolutionsförslaget.
I shall here simply discuss a quite special issue concerning the draft resolution.
SwedishTillräckligt med skäl alltså att ta upp det här med de algeriska myndigheterna.
Plenty of reason, therefore, to take the Algerian authorities to task about this.
SwedishJag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
SwedishJag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
SwedishJag skulle vilja avsluta med att ta upp Dagmar Roth-Behrendts punkt om forskning.
I would like to conclude by taking up Mrs Roth-Behrendt’s point about research.
SwedishKommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.
The Commission should take additionality up again and look at it very seriously.
SwedishJag vill dock ta upp en fråga som kommissionens ordförande Prodi framförde idag.
I would, however, like to raise a matter that President Prodi mentioned today.
SwedishKommissionsledamoten har redan nämnt ett antal av de frågor jag tänkte ta upp.
The Commissioner has already mentioned a number of the points I wanted to raise.
SwedishNu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.
I should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
SwedishDen sista punkt jag vill ta upp, herr talman, gäller den nationella domarkåren.
The last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.
Swedish. - (PL) I dagens debatt vill jag ta upp problemet med handel med barn.
In today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
SwedishJag menar att vi måste fortsätta att ta upp denna fråga och förbättra situationen.
I think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.