"tömma" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin tomma
SV

"tömma" İngilizce çeviri

SV tömma
volume_up
[tömde|har tömt] {fiil}

(Skratt) Sir, skulle du vilja vara snäll att tömma dina fickor, Sir?
(Laughter) Sir, you want to empty your pockets.
Det är ungefär lika lagligt som när Björnligan bestämmer sig för att tömma farbror Joakims pengabinge.
It is about as legal as the Beagle Boys deciding to empty Scrooge McDuck’ s money bin.
De menar inte att det behövs erfarenhet för att lära sig moppa golv och tömma papperskorgar.
And they don't mean it takes lots of experience to learn how to mop floors and empty trash cans.
Samtidigt får vi inte ta på oss för mycket, för då kommer resultatet bara att bli tomma ord.
At the same time, we should not punch above our weight, for then we will remain bogged down in fine words.
Å andra sidan finns det mer än 10 000 tomma bostäder som inte sköts om utan förfaller.
Moreover, there are over 10 000 empty dwellings, which are not cared for and which are falling down.
The stores down there are empty.
Allvarligt, vi borde inte tömma den nästa gång han åker.
Seriously, we should drain it when he goes on his next business trip.
Det är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
Vi befinner oss inte längre mitt i en naturkatastrof, utan söker efter lösningar för att tömma ut enorma vattenmassor.
We have gone beyond the stage of a localised disaster and we are looking for ways to drain the huge amounts of water.
Våra medborgare vill se konkreta åtgärder, inte bara höra tomma ord från våra politiker.
This is our chance to continue our battle for a safer, cleaner world.
tömma (ayrıca: rensa ut, sticka, köra ut, jaga ut)
Kan EU göra någonting för att bistå dessa länder så att de effektivt kan övervaka sitt fiske och undvika att tömma sina resurser, vilket sker just nu?
Can the European Union do something to help these countries to effectively monitor their fisheries and to avoid depleting their resources, as is currently happening?
tömma (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Om den här rutan är markerad skrivs tomma sidor, som inte innehåller något cellinnehåll och inte något ritobjekt, inte ut.
If this field is marked, empty pages where there are no cell contents and draw objects are printed.
Låt oss nu därför dra de rätta och nödvändiga slutsatserna inför 2006, så att betänkanden som detta blir till annat än bara tomma ord.
Let us then now draw the right and necessary conclusions for 2006, or else reports of that sort will in fact be nothing more than wastepaper.
Samordningen av den ekonomiska politiken får inte bli tomma ord.
The coordination of economic policies should not just be left on the drawing board.
Polisstyrkorna har använt tårgas och batonger mot demonstranterna för att tömma lägret.
The police forces used tear gas and batons against the demonstrators in order to evacuate the camp.
Det kan inte vara rätt att man först tömmer sitt eget fiskeområde och sedan försöker tömma sin grannes.
It cannot be right for some people first to exhaust their own fishing grounds and then to try to exhaust those of their neighbours.
En undsättning av Portugal skulle driva upp den gemensamma fakturan till 300-miljardersstrecket, vilket skulle tömma euroområdets hela kapital.
A rescue of Portugal would push the combined bill to the EUR 300 billion mark, exhausting the eurozone's entire capital.
Vi är rädda för att rådet kommer att tömma det här rambeslutet på dess innehåll.
We fear the Council stripping this framework decision of its content.
Ett sådant synsätt kan bara bidra till att tömma Cartagenaavtalet på dess innehåll, just när det håller på att ratificeras av medlemsstaterna.
Such an approach can only serve to strip the Cartagena Protocol of its meaning, at the very time when its ratification by the Member States is underway.
Vi avvisar varje försök att tömma våra grundlagar på demokratiskt innehåll, och vi uppmanar allmänheten att blanda sig i förhandlingarna om Nicefördraget, innan det är för sent.
We reject any attempt to strip our constitutions of democratic content and we urge the public to get involved in the negotiations concerning the Nice Treaty before it is too late.

"tömma" için eşanlamlılar (İsveççe):

tömma

İngilizce' de "tömma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
SwedishDu skulle kunna tömma ett magasin i mig nu...... utan att grannen ens vaknar.
You could pump a mag into me right now and never wake the guy in the next room.
SwedishVi är rädda för att rådet kommer att tömma det här rambeslutet på dess innehåll.
We fear the Council stripping this framework decision of its content.
SwedishUtrustning för att enkelt tömma ut förbrukad olja måste införas i våra hamnar.
Equipment for easily removing waste oil must be set up in our ports.
SwedishJag har ju alltid sagt att man inte kan tömma det i dikena intill vägarna.
As I have always said, you ca n't just chuck the stuff in a ditch.
SwedishJag har ju alltid sagt att man inte kan tömma det i dikena intill vägarna.
As I have always said, you can't just chuck the stuff in a ditch.
SwedishDet är detta som är poängen, annars blir vi som de som försöker tömma havet med sked.
This is the point. If we do not do this, then we will be like King Canute trying to stop the waves.
SwedishEnligt föredraganden skulle detta angreppssätt vara det enda som kan tömma narkotikadebatten på ideologiskt innehåll.
To the rapporteur, this is the only way of de-ideologising the drugs debate.
SwedishVärldens fiskeflottor har lyckats tömma planeten på de rovfiskar som är så viktiga för ekosystemen.
The world's fishing fleets have succeeded in emptying the planet of the predatory fish that are so important for ecosystems.
SwedishDet är därför inte möjligt att tömma veckorna i Strasbourg och samtidigt lägga till minisammanträden i Bryssel.
It is therefore not possible to get rid of Strasbourg weeks while at the same time adding on mini-sessions in Brussels.
SwedishDessutom har många städer gjort sig av med de containrar som materialet kan sorteras i eller har slutat att tömma dem.
In addition, many cities have done away with the containers into which it can be sorted, or have ceased emptying them.
SwedishEn undsättning av Portugal skulle driva upp den gemensamma fakturan till 300-miljardersstrecket, vilket skulle tömma euroområdets hela kapital.
A rescue of Portugal would push the combined bill to the EUR 300 billion mark, exhausting the eurozone's entire capital.
SwedishEtt land vars anslutning kommer att tömma EU på ekonomiska och sociala resurser och sätta i gång en ny och omfattande invandringsvåg.
A country that, in some 20 years, will not only boast the largest surface area within this Union, but also the highest population.
SwedishNervceller ”pratar” med varandra genom att tömma ut kemiska signalsubstanser i synapserna, kopplingsstationerna mellan cellerna.
Nerve cells “talk” with each other through pouring chemical neurotransmitters into the synapses, the narrow junctions between the cells.
SwedishOm MAI blir verklighet, kommer det att göra bygget av ett politiskt och socialt Europa svårare, och tömma det på all substans.
If it becomes concrete, the MAI will make European political and social construction all the more difficult and will remove all substance from it.
SwedishDen drabbar samhället genom att tömma det på livskraft och den drabbar ekonomin som förlorar kunskaper och erfarenheter som det kommer att ta år att bygga upp på nytt.
It affects society, depriving it of vitality, and it affects the economy, which loses skills and experience that will take years to rebuild.
SwedishKan EU göra någonting för att bistå dessa länder så att de effektivt kan övervaka sitt fiske och undvika att tömma sina resurser, vilket sker just nu?
Can the European Union do something to help these countries to effectively monitor their fisheries and to avoid depleting their resources, as is currently happening?
SwedishEn nedskrivning med 10 procent av dollarn och yenen mot euron, matchad med en nedgång med 10 procent på guldpriset, skulle tömma ECB:s hela nuvarande kapital.
A 10% depreciation of the US dollar and the yen against the euro, accompanied by a 10% fall in the price of gold, would wipe out all the ECB' s existing capital.
SwedishEn nedskrivning med 10 procent av dollarn och yenen mot euron, matchad med en nedgång med 10 procent på guldpriset, skulle tömma ECB: s hela nuvarande kapital.
A 10 % depreciation of the US dollar and the yen against the euro, accompanied by a 10 % fall in the price of gold, would wipe out all the ECB's existing capital.