"syssla med" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"syssla med" İngilizce çeviri

SV

syssla med {fiil}

volume_up
syssla med (ayrıca: härma, imitera, erbjuda, titta på)
Här har vi verkligen ett område som unionen i hög grad bör syssla med.
But here we really do have a field which the Union should be seriously involved in.
Däremot tror jag inte att det är något som EU centralt i första hand ska syssla med.
On the other hand, I do not believe it is something that the EU should concern itself with as a primary issue.
We politicians have other things to do.
Genom att så intensivt syssla med frågan om penningtvätt och skapandet av en svårförverkligad gemensam marknad för finansiella tjänster har EU arbetat för fel mål.
In its obsession about money laundering and pursuit of the elusive single market in financial services, the EU has been pursuing the wrong objectives.
Wolf har redan från början, alltså sedan vi började syssla med dessa frågor, alltid påpekat att vi här tillämpar ett slags salamitaktik där vi uppnå något bit för bit.
Mr Wolf has constantly pointed out from the beginning, in other words ever since we have been talking about these matters, that we are pursuing what he calls a piecemeal strategy.
syssla med (ayrıca: göra, hålla på med)
(EN) Men vi önskar honom ändå all lycka till i framtiden, vad han än kommer att syssla med.
Nonetheless, we wish him all the best for the future, whatever he ends up doing.
Oavsett vad du ska syssla med har du allt att vinna på att planera din start och vara väl förberedd.
Whatever your business, you have everything to gain by planning your start-up and being well prepared.
För att underlätta arbetet har ordförandeskapet även inrättat en arbetsgrupp som endast kommer att syssla med den här frågan.
Furthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.

İngilizce de "syssla med" için benzer çeviriler

syssla isim
med isim
English
med zarf
English
med edat
English
med-
English
med. isim
English

İngilizce' de "syssla med" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishHar vi då inget annat att göra än att syssla med de här gamla sakerna?
Have we really nothing better to concern ourselves with than yesterday's news?
SwedishDå skulle detta slags företag inte längre lockas att syssla med olagliga verksamheter.
As a result, those companies would no longer be tempted to engage in illegal activities.
SwedishDetta inbegriper även fördragsbrott, som jag också kommer att syssla med.
That includes the infringement, and I will be dealing with that as well.
SwedishDet skulle ha varit politiskt vårdslöst att syssla med intellektuellt hårklyveri offentligt.
It would have been politically negligent to engage in intellectual hair-splitting in public.
SwedishILO skickades helt sonika hem med det lilla lugnande beskedet att de får syssla med den frågan.
The ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
SwedishDet är trist att vi ska behöva syssla med denna fråga som rör kärnan i gemenskapens regelverk.
Mr President, it is a sadness to have to deal with this issue, which goes to the heart of the.
SwedishEU skall syssla med sådana frågor som man är bäst på.
The EU should concern itself with those issues it is best qualified to deal with.
SwedishDet är trist att vi ska behöva syssla med denna fråga som rör kärnan i gemenskapens regelverk.
Mr President, it is a sadness to have to deal with this issue, which goes to the heart of the .
SwedishVi löper i dag risken att syssla med bagateller och lägga de viktiga sakerna åt sidan.
Mr President, we run the risk today of fiddling while Rome burns.
SwedishDet är inte meningen att kommissionen skall syssla med det.
It is not the Commission's aim to concern itself with this area.
SwedishVi bör syssla med riktiga frågor i Europeiska unionen.
We should occupy ourselves with proper issues in the European Union.
SwedishMen när Einstein behöver vila från sitt jobb att undervisa allmänheten, älskar hon att syssla med konst.
But when Einstein needs to relax from her job educating the public, she loves to take in the arts.
SwedishEU ska bara syssla med sådana frågor där de enskilda medlemsstaterna inte kan göra det bättre själva.
The Moderates have voted against the own-initiative report on gender discrimination in health systems.
SwedishHär hade det sagts, att gruppen skulle syssla med ämnet.
It has been said here that it should deal with the question.
SwedishDet är också viktigt att slå fast att EU: s forskningsprojekt inte skall syssla med forskning som berör kloning.
It is important to establish that reseach projects within the EU should involve research into cloning.
SwedishEU bör emellertid inte syssla med skattepolitik.
However, it should not concern itself with fiscal policy.
SwedishDeras Federal Reserve har annat att syssla med än att bekämpa en inflation som knappt överstiger två procent.
The US Federal Reserve has other things on its mind than how to beat an inflation rate that is little more than 2%.
SwedishDetta bör våra medlemsstater syssla med.
These are the things our Member States should be doing.
SwedishBorde man springa marathon eller syssla med yoga?
SwedishDeras Federal Reserve har annat att syssla med än att bekämpa en inflation som knappt överstiger två procent.
The US Federal Reserve has other things on its mind than how to beat an inflation rate that is little more than 2 %.