"strida" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"strida" İngilizce çeviri

SV strida
volume_up
[stred|har stridit] {fiil}

Vidare verkar ändringsförslag 1 från det behöriga utskottet strida mot målet med detta specifika långtidslån.
Also, Amendment No 1 tabled by the competent Committee seems to clash with the objective of this specific long-term loan.
Dessutom innebär euroobligationer en form av lån, vilket kan strida med principen om en balanserad EU-budget.
Not to mention the fact that the idea of Eurobonds involves debt and might clash with the principle of a balanced European budget.
Rådet gjorde dessa ändringar för att undvika en text som skulle kunna strida mot konventionens bestämmelser om rätt till tillgång för privatpersoner och grupper av privatpersoner.
The Council effected the changes in question in a bid to avoid a text which might clash with the rules of the Convention concerning the right of access of individuals and groups of individuals.
Vi måste också strida för att erhålla nödvändiga finansiella medel.
We also have to fight to gain the necessary financial means.
Den rätten bör man självfallet vara beredd att strida för.
That is a right one should of course be prepared to fight for.
I så fall är vi redo att strida om detta hela vägen tillsammans med er.
If so, then we are ready to fight this all the way with you.
Kan vi sluta strida mot varandra och i stället organisera en fredskonferens?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
strida (ayrıca: kämpa, tävla)
Det är detta som kan uppnås med konstitutionen, och vi är helt överens om att vi är villiga och skyldiga att stå upp för den och strida för den.
That is what this Constitution will be able to achieve, and we are largely agreed that we are willing and obliged to stand up for it and contend for it.
Om han överklagar måste Skottlands kronjurist strida i vår högsta appellationsdomstol om lagligheten i en försvarspolitik som grundas på massförstörelsevapen.
If he appeals, the Lord Advocate of Scotland will have to contend in our highest appeal court for the lawfulness of a defence policy based on weapons of mass destruction.
strida (ayrıca: förstöra, gräla, skaka, darra)
I övrigt bör vi ändå stödja Cabrols betänkande och förslaget till förordning, och inte riskera helheten genom att strida om detaljerna.
For the rest, however, we should certainly support Mr Cabrol's report and the proposal for a regulation and should not jeopardise the entire project by quarrelling about details.
strida (ayrıca: kämpa, slåss)
De 100 ändringsförslagen är i sig ett bevis på att vi först var tvungna att strida om detta i parlamentet.
The 100 amendments alone demonstrate that we first had to tussle together over this in Parliament, too.
strida
Det skulle strida mot de grundläggande principerna för hur Europeiska unionen fungerar.
That would be contrary to the basic operating principles of the European Union.
Ni sade senare att en sådan handling skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning.
You later said that such action would be contrary to European Union law.
Det skulle strida mot alla de principer vi normalt tar fasta på.
It would be contrary to all the principles on the basis of which we normally proceed.

"strida" için eşanlamlılar (İsveççe):

strida

İngilizce' de "strida" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet skulle strida mot principen om att förenkla EU:s yttre finansiella instrument.
It would go against the logic of simplifying the EU's external financial instruments.
SwedishVi kan inte fortsätta att för evigt strida om vilken lagstiftning som ska gälla.
We cannot go on for ever having this battle about whose law shall apply.
SwedishSärskilda nationella intressen får inte strida mot sammanhållningen i vår gemenskap.
Particular national interests should not conflict with our coherence or our community.
SwedishDetta skulle strida mot kommissionens ansträngningar att skapa insyn i förslaget.
That would run counter to the Commission's efforts towards transparency in this proposal.
SwedishVi får aldrig glömma att de andra kontinenterna är som lyckligast när de ser oss strida.
We should never forget the other continents are happiest when they see us fighting.
SwedishParlamentets förslag kan inte strida mera mot målsättningarna från Lissabon.
Parliament's proposals could not be more at odds with the aims of Lisbon.
Swedish- Jag vill inte inleda en debatt om detta, eftersom det skulle strida mot arbetsordningen.
I do not want to open up a debate on this, as that would be against the Rules.
SwedishDet skulle strida mot försiktighetsprincipen att inte förbjuda azofärgämnen.
Without a ban, the precautionary principle would be trampled underfoot.
SwedishDet är den situationen vi vill undvika, ty det skulle strida emot den inre marknaden.
That is the situation we want to avoid, for it would run counter to the internal market.
SwedishFörordningarna får inte heller strida mot subsidiaritetsprincipen.
In addition, the regulations should not contradict the principle of subsidiarity.
SwedishOm vi skulle anta denna frist, skulle det strida mot en redan tidigare antagen artikel.
If we were to accept this, we would be contradicting a paragraph that we agreed earlier.
SwedishAtt acceptera det argumentet skulle strida mot politiken om bevarande.
To accept this argument would be to fly in the face of conservation policy.
SwedishMånga av de utmaningar som vi står inför idag är omöjliga att strida om.
First, many of the challenges facing us today are impossible to contest.
SwedishJag vet att det är lätt att strida om de riktiga prioriteringarna.
I know splendid arguments can be advanced about the correct priorities in politics.
SwedishVi får aldrig glömma att de andra kontinenterna är som lyckligast när de ser oss strida.
Economic cooperation is of course an inherent feature of harmonious political cooperation.
SwedishFör övrigt skulle det strida mot Maastrichtfördraget. Fru talman!
Moreover, it would not be in accordance with what was agreed at Maastricht.
SwedishDet skulle strida mot våra internationella förpliktelser, vilket har sagts flera gånger.
As has been said on a number of occasions, it would contravene our international obligations.
SwedishDetta kommer även att strida mot bilaga IX till EFTA-avtalet.
Such a situation would constitute a breach of Annex IX to the EFTA agreement.
SwedishVi skulle inte längre kunna strida mot den amerikanska lagstiftningen om internationell handel.
We could no longer be fighting against the American legislation on international trade.
SwedishDessutom måste man undvika att en eventuell lösning skulle strida mot lagstiftningen i tredje land.
Moreover, we must avoid any solution contravening third-country legislation.