SV standard
volume_up
{ortak cins}

standard (ayrıca: måttstock, mönster, norm, kvalitet)
Utan en gemensam europeisk standard kan många innovationer förbli oförverkligade.
Without a common European standard, many innovations can remain unrealised.
Detta beslut bör emellertid inte bli standard på telekommunikationsområdet.
However, this decision should not become a standard in the area of telecommunications.
För att nämnda undantag skall kunna medges måste en sådan standard fastställas.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
standard (ayrıca: plan, nivå, jämn yta, vågrät yta)
volume_up
level {isim}
På så sätt kan vi tillsammans etablera en hög standard på gemenskapsnivå.
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
Europa har t.ex. satt en internationell standard för premiummarknaden.
In the premium market, for example, Europe has been setting the standard at international level.
– Enbart materiellt hög standard kan aldrig göra ett samhälle rikt, det krävs också kultur och klokskap.
“High standards on a purely material level can never make a society rich; culture and wisdom are also required.”
standard (ayrıca: märke, typ, uttryck, bevis)
volume_up
mark {isim}
Markera den här rutan om språkvalet ska gälla som standard.
When you mark this field, the language selected becomes the default language.
Konsumenterna måste ha förtroende för CE-märkningen vilken garanterar att en produkt håller EU-standard och har tillverkats av icke giftiga material.
Consumers must have confidence in the CE mark which guarantees that a product is of EU standard and made from non-toxic materials.
En allmän kavlitetsmarknad i EU skulle kräva ett strängt kontrollerat övervakningssystem för att garantera att en mycket hög standard bibehålls över hela EU.
The concept of an overall EU quality mark would require a tightly controlled monitoring system to ensure that very high standards are maintained across the EU.
Just på de känsligaste områdena har gruppens rapport intygat att Österrike har en standard som ligger över det europeiska genomsnittet.
The report compiled by the Council of Wise Men has confirmed that standards in Austria are above the European average, even in the most sensitive of areas.
Inkvarteringar som anses hålla skyhög standard i den ena medlemsstaten, kan för en unionsmedborgare från ett annat land framstå som genomsnittliga.
Accommodation which may be considered exceptional in one Member State may be considered average by a citizen from another Member State.
Anslagen till området för frihet, säkerhet och rättvisa ökar mindre än den genomsnittliga standarden för ökning av inrikespolitiken.
Yet, the appropriations for the area of freedom, security and justice are increased by less than the average level of increase for internal policies.

"standard" için eşanlamlılar (İsveççe):

standard

"standard" için eşanlamlılar (İngilizce):

standard

İngilizce' de "standard" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.
EU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
SwedishVi måste upprätthålla en hög standard i fråga om produkter, arbetsvillkor och löner.
We have to maintain high standards in goods, working conditions, and pay as well.
SwedishDe infogade styckena formateras som standard med den aktuella styckeformatmallen.
By default, the inserted paragraphs are formatted with the current Paragraph Styles.
SwedishVi vill alla ha högsta möjliga standard på fartyg oberoende av vilken flagg de för.
We all want the highest standards for ships whatever flag they may be flying.
SwedishDetta är ett hot mot den standard och nivå som redan finns i många medlemsstater.
This is a threat to the standards and levels that already exist in many Member States.
SwedishDe här " talen " justeras till vänster enligt standard, precis som andra texter.
The display of these " numbers " is left-justified just like normal text.
SwedishDen nya förenings- och stiftelserätten motsvarar dock europeisk standard.
The new right of association and assembly is now in line with European standards.
SwedishMed detta alternativ kommer inget alternativfält att vara aktivt som standard.
Select this option if you don't want any option field to be the active default choice.
SwedishEuropa kan inte konkurrera med billig arbetskraft eller låg social standard.
Europe cannot compete on the basis of cheap labour or low social standards.
SwedishSjälv röstade jag för en rättslig grund, artikel 95, men med högsta möjliga standard.
At the time, I voted for one legal basis, Article 95, but with the highest standards.
SwedishSjälv röstade jag för en rättslig grund, artikel 95, men med högsta möjliga standard.
At the time, I voted for one legal basis, Article 95, but with the highest standards.
SwedishSom standard ersätts stötande ord med asterisker (*) vid röstigenkänning.
By default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).
SwedishDu kan markera och radera poster, eller återställa alla poster till standard.
You can select and delete an entry, or reset all entries to the default.
SwedishDessa symboler har som standard en storlek som inte överstiger linjebredden.
By default, the size of the icons does not exceed that of the line width.
SwedishTekniken används som standard på onlinebank- och e-handelswebbplatser.
This technology is regularly used by online banking sites and e-commerce websites.
SwedishPosten " standard " står för språkvarianten som har valts för operativsystemet.
The default entry applies to the locale setting that was selected for the operating system.
SwedishOm du har följande grafikkort, fungerar inte WebGL och är avaktiverad som standard:
If you have the following graphics cards, WebGL is unsupported and is disabled by default:
SwedishIngen medlemsstat kan behålla eller för den delen etablera en tillräcklig standard.
No Member States will maintain or indeed establish adequate standards.
SwedishLedningarna saknar fortfarande ett andra skyddande skikt, vilket är europeisk standard.
The pipes still do not have a second protective coating as European standards require.
SwedishDu har t.ex. ett 10 sidor långt dokument i stående format, med sidformatet Standard.
Suppose you have a 10-page document in portrait (vertical) format, in Default page format.