SV

stöt {ortak cins}

volume_up
1. genel
stöt (ayrıca: slag, träff, publiksuccé, rån)
När jag har studerat detta direktiv har jag stött på det faktum att man i detta sammanhang inte har förutsatt någon heltäckande harmonisering av utsläppsmätningarna.
In my study of the directive it hit me that no comprehensive harmonisation of emission measurement procedures had been called for in this connection.
Fotgängarvänliga frontpartier som klarar av stöten av en påkörd fotgängare är av avgörande vikt när man skall kvantifiera de skador, om några, som olyckan leder till.
Front designs that are capable of absorbing the impact of a pedestrian who is hit are vital in quantifying how much harm accidents would cause if they happened.
Så DNA kommer in och stöter på denna blå, munk-liknande strukturen och den dras sönder till två strängar.
So DNA comes in and hits this blue, doughnut-shaped structure and it's ripped apart into its two strands.
stöt (ayrıca: besvär, jobb, arbete, anställning)
De är typiska för de problem vi stött på, dvs. otillräckliga resurser för att kunna utföra arbetet förenade med alltför restriktiv praxis och restriktiva förfaranden.
They are typical of the problems we face, namely insufficient resources to do the job wedded to overly restrictive practices and procedures.
Jag vill ge er ett exempel: Europeiska unionen har med all rätt stött stålverket Grönitz i Brandenburg, fastän endast 700 arbetstillfällen återstår av 5 000.
I will give you an example: the European Union was right to support the Grönitz steelworks in Brandenburg, although out of 5 000 jobs only 700 remained.
Säkert också för att de stöter emot ett kallt och liberalt Europa som gör säkerhet, säkerhet på arbetet och hälsa, sociala frågor och sysselsättning underordnat blinda avregleringsdogmer.
More likely, however, because they are coming up against a cold, liberal Europe that subordinates safety, safety at work and health, social matters and jobs to blind liberalisation dogma.
stöt (ayrıca: slag, törn, chock, våg)
Vi måste investera i uthållighet- -i de sociala och ekologiska systemens förmåga- -att klara stötar och stanna i dalskålen.
We have to invest in persistence, in the ability of social systems and ecological systems to withstand shocks and still remain in that desired cup.
Det värsta var inte att de blev brända med cigarretter eller de elektriska stötarna.
The worst was not the cigarette burns or electric shocks.
Jag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
stöt (ayrıca: slag, storm, olycka, blåst)
Det är förkastligt att ministerrådet avslutar med dessa små stötande presenter, och på så sätt försöker förmildra Agenda 2000.
It is reprehensible that the Council of Ministers should have decided on these disgraceful advantages, aimed at softening the blow of Agenda 2000.
Våra institutioners och arbetsmarknadsparternas roll är att ingripa så tidigt som möjligt, för att bättre planera för en omstrukturering och för att dämpa stöten när det gäller sociala kostnader.
The role of our institutions, and of the social partners, is to intervene as early as possible, so as to plan for restructuring better and to soften the blow in terms of the social cost.
stöt (ayrıca: bula, blåmärke, blånad)
stöt (ayrıca: bula, törn, kula, duns)
Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar.
And then Nemo's dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks.
We seem to bump into one another.
What do you say we go bump into people?
stöt (ayrıca: vikt, tyngd, lyft, större del)
stöt (ayrıca: effekt, kollision, verkan)
Med hjälp av denna teknik kan kraft och deformation bestämmas för en provkropp placerad mellan två stänger som belastas av en stöt.
Force and deformation of a specimen placed between two bars loaded by an impact can be determined with this method.
Vad gäller fångstspiralen så måste den vara töjbar för att klara av stöten av flygande byten.
In the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
Men genom att ha riktigt riktigt töjbart silke i fångstspiralen kan nätet absorbera stöten från det fångade bytet.
But by having really, really stretchy capture spiral silk, the web is actually able to absorb the impact of that intercepted prey.
stöt (ayrıca: impuls, drift, ingivelse)
stöt (ayrıca: burk, kruka, skrammel, gnissel)
Du måste erkänna att det är lite stötande första gången man ser honom.
I mean, you gotta admit, when you first meet him, it is kind of jarring.
stöt (ayrıca: puff, släng, ryckning)
stöt (ayrıca: slag, anmärkning, ovett, smäll)
stöt (ayrıca: kontakter, puff, knuff, energi)
Det handlar inte alls om att stöta bort Turkiet långt från Europa, vilket Cohn-Bendit hävdar.
It is absolutely not a question of pushing Turkey away from Europe, as Cohn-Bendit claims.
Du kan stöta omkring saker - allting är ganska fysiskt, manipulerbart och så, så istället för att peka och klicka så är det mer skjuta och dra, saker kolliderar som man förväntar sig.
. ~~~ And instead of that point and click, it's like a push and pull, things collide as you'd expect them.
stöt (ayrıca: knuff)
stöt (ayrıca: angrepp, slag, succé, strejk)
Man befinner sig i illusionernas värld, och det tydligaste exemplet som jag har stött på är faktiskt denna debatt.
Life goes on behind a veil of illusion, and the most striking example I have experienced is probably, in fact, this debate.
stöt (ayrıca: handling, slag, drag, grepp)
Here the hammer stroke will fall hardest.
2. Fizik
3. Spor: "i tyngdlyftning"
stöt

"stöt" için eşanlamlılar (İsveççe):

stöt
stöta

İngilizce' de "stöt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishStöt upp någonting nytt.
SwedishEuropeiska unionen kan lägga in en ordentlig och snabb stöt, eftersom vi har litet tid för att förverkliga detta ekonomiska tankesätt.
The European Union can provide this rapid and decisive momentum, which is all the more necessary since we have little time in which to implement this economic rationale.