"störning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"störning" İngilizce çeviri

volume_up
störning {comm. gen.}

SV störning
volume_up
{ortak cins}

1. genel

störning (ayrıca: oroligheter, kaos, förvirring, oreda)
Världen över lever 450 miljoner människor med en psykisk störning.
Colleagues, 450 million people in our world live with a mental disorder.
att en av fyra personer minst en gång i sitt liv kommer att drabbas av någon form av psykisk störning,
one in four people will experience some form of mental disorder at least once in their lives;
Siffrorna talar sitt tydliga språk: en person av fyra kommer att uppleva någon form av psykisk störning.
The figures speak for themselves: one in four people will experience some form of mental disorder.
störning (ayrıca: kaos, förvirring, oreda, tumult)
Denna enorma störning av ekosystemen skulle förgöra alla utsikter för framtida generationer.
This profound disturbance of ecosystems would destroy all prospects for future generations.
Slaggpåbyggnad i grate-kiln systemet förorsakar produktion störning, skador på utrustning och produktkvalitet av järnmalmspellets.
Slag formation causes production disturbance, damages to equipments and affects the product quality of iron ore pellets.
Jag skulle vilja föreslå att de röster som räknades under störningen inte räknas i presidiets byråkratiska system.
I would like to suggest that recorded votes during that disturbance should not count in the Bureau's bureaucratic system.
störning (ayrıca: tur, trängsel, press, låsning)
volume_up
jam {isim}

2. Film & TV

störning

"störning" için eşanlamlılar (İsveççe):

störning

İngilizce' de "störning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi måste koncentrera oss på att få den här transaktionen fri från all typ av störning.
Our efforts must be concentrated on ensuring that this transition goes smoothly.
SwedishDet är onödigt, för det finns ingen störning på den inre marknaden.
It is also superfluous, for there is no distortion within the internal market.
SwedishVi begär att kommissionen ser till att det inte sker någon störning med den gemensamma marknaden.
We would ask the Committee to ensure that the internal market is not disrupted.
SwedishNu strömmar det in klagomål om störning av den inre marknaden.
Complaints are pouring in about this because of the distortion of the internal market.
SwedishDetta har den hittills inte gjort, alltså kan ingen störning av varornas fria rörlighet föreligga.
It has not done so to date, and so no disruption of the free movement of goods can have occurred.
SwedishUrsäkta ännu en störning i arbetet, men jag har en fråga gällande arbetsordningen.
Mr President, excuse me for causing another interruption, but I should like to raise a point of order.
SwedishBuller är en störning som starkt påverkar välbefinnandet för en rad medborgare i Europa.
Mr President, noise pollution has a significant effect on the well being of very many European citizens.
SwedishEftersom detta är fallet är det som betraktas som en allvarlig ekonomisk störning fortfarande föremål för tolkningar.
That being the case, what is regarded as a serious economic disruption remains subject to interpretation.
SwedishBröstcancer är en svår störning i människors liv.
SwedishMer specifikt, hur snabbt kommer vi att kunna använda denna mekanism i händelse av en allvarlig störning på marknaden?
Specifically, how quickly will we be able to utilise this mechanism in the case of serious market disruption?
SwedishDetta skulle också ta bort risken för att eventuell störning i försörjningen från ett håll skulle påverka hela landet.
This would also eliminate the risk of a possible disruption of supply from one direction affecting the whole country.
SwedishVi anser att ordet " störning" som används i den resolution som kommer att bli föremål för omröstning, är fullständigt inadekvat.
We consider the expression 'concern', which is used in the resolution on which we are to vote, completely inappropriate.
SwedishDet minskar risken för estetisk störning och hindrar inte heller flygtrafik som flyger på högre höjder över haven.
This would reduce the risk of negative aesthetic impact and would not affect air traffic, which flies over the sea at greater altitudes.
SwedishDet är därför absolut grundläggande att kombinera förordningar och ekonomiska verktyg för att minimera denna störning.
That is why it is absolutely essential to combine regulatory methods with economic instruments in order to minimise noise pollution.
SwedishVi anser att ordet " störning " som används i den resolution som kommer att bli föremål för omröstning, är fullständigt inadekvat.
We consider the expression 'concern ', which is used in the resolution on which we are to vote, completely inappropriate.
SwedishFör att undvika störning av de inhemska ekosystemen genom ett optimalt införande av exotiska arter är det viktigt att stödja slutna odlingssystem.
In order to prevent disruption to native ecosystems through the optimum introduction of exotic species, it is important to support closed system farming.
SwedishDe nuvarande skillnaderna mellan kostnaderna för den sociala tryggheten utgör en störning av konkurrensen mellan medlemsstaterna och därigenom ett hot mot sysselsättningen.
The current differences in the cost of social protection distort competition between the Member States and thus threaten employment.
SwedishFör att bli av med denna störning och finna en lösning på det tekniska problemet, måste vi göra ett uppehåll i sammanträdet på två, tre minuter.
For that reason and in order to sort out this bug, we shall have to suspend the sitting for two or three minutes to find a way of solving this technical problem.
SwedishUtöver denna ekonomiska störning drabbades delar av Bulgarien av förödande översvämningar under 2005, vilket ledde till många dödsfall och till att tusentals blev hemlösa.
In addition to this economic disruption, devastating floods hit parts of Bulgaria in 2005, with many deaths and thousands left homeless.
SwedishVi vet hur varje liten störning i fredsprocessen medför svårigheter för hela regionen och för Europas totala förhållande till den arabiska världen.
We are aware that any hiccup in the peace process creates difficulties for the entire region and even puts a strain on Europe's relations with the Arab world in general.