"stående" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"stående" İngilizce çeviri

SV stående
volume_up
{sıfat}

stående (ayrıca: fast, permanent, stillastående, ständig)
(Ledamöterna reste sig för en stående ovation som tecken på sin solidaritet.)
(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)
Stöd till det civila samhället är redan ett stående inslag i EU:s politik.
Assistance to civil society is already a long-standing policy of the EU.
När det var stående ovationer, var dessa enhälliga - alla var överens, inga meningsskiljaktigheter.
When there was a standing ovation, it was unanimous - no wave, no fragmented approach.
stående (ayrıca: ständig, fast, permanent, bestående)
Det bör vara en stående punkt på Europeiska rådets dagordning.
It should become a permanent item on the agenda of the European Council.
Ryssland är en stående punkt på dagordningen i utrikesrådet.
Russia is a permanent issue on the agenda of the Foreign Affairs Council.
Burma har nästan blivit ett stående ämne här i kammaren.
. - (PL) Mr President, Burma has become almost a permanent subject of debate in this House.

"stående" için eşanlamlılar (İsveççe):

stående

İngilizce' de "stående" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEndast på detta sätt kan man mera effektivt allokera tillbuds stående resurser.
Only then can the resources that are available be allocated most effectively.
SwedishTvärtom, om vi skall vara ärliga: tåget har blivit stående i artonhundratalet.
Let us be honest, the train has remained stuck in the nineteenth century.
SwedishJag kan på stående fot nämna arbetskontrakt, catering och transporttjänster.
I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
SwedishRådet försöker med alla till buds stående medel påverka denna situation.
The Council is trying with all the means at its disposal to influence this situation.
SwedishDu har t.ex. ett 10 sidor långt dokument i stående format, med sidformatet Standard.
Suppose you have a 10-page document in portrait (vertical) format, in Default page format.
SwedishVi använder alla till buds stående medel för att lösa överträdelseproblem så snabbt som möjligt.
We use all opportunities to solve infringement problems as quickly as possible.
SwedishStöd till det civila samhället är redan ett stående inslag i EU: s politik.
So what can the EU do about it, in terms of both carrots and sticks?
SwedishFör mig är det framför allt en lågt stående och barbarisk handling som vi inte kan godta.
I believe that this is above all an act of cowardice, of barbarism, which is unacceptable.
SwedishJag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
I cannot say offhand that there are funds for the middle class.
SwedishVälj det här alternativet om dokumentet ska skrivas ut i stående format (höjdformat).
Select this option if you want to display and print the document vertically (portrait format).
Swedish(DA) Jag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
I cannot say offhand that there are funds for the middle class.
SwedishVi bör dock inte bortse från att anpassningskravet är stående.
However, we should not overlook the fact that the order to adapt is ongoing.
SwedishViolet Baudelaire, äldsta barnet, var en av världens mest fram - stående 14- åriga uppfinnare.
Violet Baudelaire, the eldest, was one of the finest 14- year-old inventors in the world.
SwedishDet handlar om brottslingar som kommer att använda alla till buds stående medel för att undvika upptäckt.
We are faced with criminals who will use every possible means to avoid detection.
SwedishAnge i detta alternativfält om dokumentet ska visas eller skrivas ut i stående format (portrait).
Activate this radio button if the document is to be shown or printed in the portrait format.
SwedishJag säger det på stående fot, det är dags för en nyorientering av Europa-Medelhavspolitiken.
Let me say from the outset that the time has come to change the course of Euro-Mediterranean policy.
SwedishHar vi rätt att sålunda skapa en kategori av utlämnade manipulerbara lägre stående varelser?
Do we have the right to create in this way categories of sub-humans that can be manipulated at will?
SwedishKuvertet läggs in mot fackets vänstra sida i stående riktning.
Insert the envelope vertically at the left in the printer tray.
SwedishVälj det här alternativfältet om Du vill skriva ut i stående format.
Select this option field to print in the portrait format.
SwedishFrågan är komplex och Andria har använt alla till buds stående medel för att uppnå en kompromiss.
This is a complex subject and Mr Andria used all the means available to him to reach a compromise.