"spridas" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"spridas" İngilizce çeviri

SV spridas
volume_up
{fiil}

İngilizce' de "spridas" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta är en kris som riskerar att spridas till övriga ekonomier i Latinamerika.
This is a crisis that risks spreading to the rest of the economies of Latin America.
SwedishInformation om riskerna och relevanta åtgärder bör spridas och vara begriplig.
Information on the risks and appropriate measures must be distributed and included.
SwedishPrecis som med alla experiment skulle användningen spridas om det slår väl ut.
Like all experiments, if it were to be successful, the practice would spread.
SwedishÅh, Europeiska unionen, låt ditt uppdrag spridas överallt, liksom den luft vi andas.
Oh, European Union let your mission spread everywhere like the air we breathe.
SwedishResultatet av detta håller redan på att spridas, framför allt via Internet.
The results of this are already being disseminated, primarily via the Internet.
SwedishGoda idéer bör spridas och tillämpas på europeisk nivå till nytta för oss alla.
In fact, good ideas can be spread and applied at European level for the benefit of all.
SwedishDet bör också spridas så brett som möjligt bland företag med stora utsläpp.
It should also be spread as widely as possible among significant emitters.
SwedishDenna kula...... kan stoppa viruset från att spridas...... utan att någon behöver dö.
This bullet...... can stop the spread of the virus...... without having to kill anyone.
SwedishKravet på att informationen skall spridas samtidigt har däremot tagits bort.
The requirement that information be disseminated simultaneously has been done away with.
SwedishBästa praxis måste spridas, och skatteåtgärder införas gentemot förorenare.
Best practice needs to be disseminated, and fiscal measures put in place against polluters.
SwedishDagens ”textilkrig” kommer därför att spridas till andra områden efter hand.
Today’s ‘textile wars’ will therefore spread to other areas in time.
SwedishJag vädjar till kommissionen att inte tillåta att en finlandisering av detta slag får spridas.
I appeal to the Commission not to allow this type of Finlandisation to spread.
SwedishDärför måste så kallad bästa praxis spridas så snabbt som möjligt.
Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
SwedishÄr detta en isolerad åtgärd eller är syftet att den ska spridas till alla EU:s medlemsstater?
Is this an isolated case, or is the initiative likely to spread to all Member States?
SwedishTrycket på miljön har förvärrats och fattigdomen fortsätter att spridas i världen.
The pressures on the environment have worsened and poverty continues to win ground in the world.
SwedishDetta handlar om ett system där denna individuella girighet kan spridas och bli destruktiv.
This is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
SwedishTrots våra insatser fortsätter detta gissel att spridas i världen.
Despite our efforts, this scourge continues to spread throughout the world.
SwedishBSE är ingen sjukdom som smittar och den kan inte spridas bland boskapen.
BSE is not a contagious disease and cannot be spread between cattle.
SwedishDe bör spridas snabbt, så att marknaden kan få kännedom om uppgifterna i fråga.
This disclosure must be made without delay so that the market can digest the relevant information.
SwedishAll återuppbyggnad måste spridas över ett bredare område och vara mer hållbar.
Any reconstruction must be broader based and more sustainable.