"sprida ut" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"sprida ut" İngilizce çeviri

SV sprida ut
volume_up
{fiil}

sprida ut (ayrıca: breda ut, spridas ut, bredas ut)
sprida ut (ayrıca: indela, sprida, utbetala, distribuera)
De få medel som vi har i Europa måste vi använda till konkreta projekt och inte slentrianmässigt sprida ut enligt principen att alla skall ha lika mycket.
We must use the little money we have in Europe for specific projects, and not distribute it here, there and everywhere.
sprida ut (ayrıca: basunera ut)
sprida ut (ayrıca: basunera ut)
sprida ut (ayrıca: basunera ut)
sprida ut (ayrıca: propagera, fortplanta)
sprida ut (ayrıca: skingra, sprida, beströ, skingras)
sprida ut (ayrıca: fördela, placera ut)
sprida ut (ayrıca: fördela, duka, sprida, breda ut)
Är det inte mycket bättre att koncentrera det på detta sätt än att sprida ut det på en mycket mindre reduktionsnivå?
And is it not much better to have it concentrated in that way rather than spread widely on a much lower reduction level?
Är det inte bättre att använda ett större antal mindre strukturer för att sprida ut risken, och öka informationen till allmänheten om de inblandade riskerna?
Is it not better to use a larger number of smaller structures to spread the risk, and increase public information on the risks involved?
Vi måste fokusera på de riktigt stora projekten i stället för att som i alla andra sammanhang sprida ut pengarna på en mängd olika områden.
We need to focus on the really big projects instead of spreading the money over a large number of different areas, as we do in all other contexts.
sprida ut

İngilizce' de "sprida ut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag tror att vi alla är medvetna om faran med att sprida ut EU-biståndet på fjärran platser.
I think we are all aware of this danger of the dispersal of EU assistance in far-flung places.
SwedishVore det inte möjligt att sprida ut reformen över en längre tidsperiod?
Would it not be possible to extend reform over a longer period?
Swedishsprida och fullt ut utnyttja resultaten av forskning, teknisk utveckling och demonstration på unionsnivå,
dissemination and optimisation of the results of activities in the Union's research, technological development and demonstration;
SwedishVad jag inte kan göra är att sprida ut ett sekretessbelagt dokument, vilket måste behandlas av presidiet innan.
What I cannot do is give out a confidential document, which has to be examined by the Bureau, before the Bureau has seen it.
SwedishMcMahon, Som ordförande försöker jag sprida ut de många kompletterande frågor som uppstår, men jag kan inte göra underverk.
As President, I do my best to deal fairly with the many supplementary questions which arise, but I cannot work miracles.
SwedishSå jag tänkte att det kan vara hjälpsamt att helt enkelt kapa fem år från pensionsåren och sprida ut dom mellan arbetsåren.
And I thought it might be helpful to basically cut off five of those retirement years and intersperse them in between those working years.
SwedishDu kan ta en starkt varumärke eller meddelande och sprida ut det som de konservativa gjorde tidigare i år med deras valaffisch.
You can get a strong brand image or a message and put it out there like the Conservative Party did earlier this year with their election poster.
SwedishÄven om kommissionen kommer att sprida ut pengarna så snabbt som det krävs behåller parlamentet kontroll som den ena delen av budgetmyndigheten.
Although the Commission will deploy the money as fast as is necessary, Parliament retains control as one half of the budgetary authority.
SwedishVi måste fokusera på de riktigt stora projekten i stället för att som i alla andra sammanhang sprida ut pengarna på en mängd olika områden.
We need to focus on the really big projects instead of spreading the money over a large number of different areas, as we do in all other contexts.
SwedishFör det andra, att involvera allmänheten i beslutsfattningsprocessen är också jättebra därför att det tillåter en att sprida ut skulden när ett beslut visar sig ha varit dåligt.
Secondly, involving public in any decision making is also great because it helps you to share the blame for the policies which eventually fail.
SwedishNär saker ligger i en hög kan jag utforska dem genom att sprida ut dem på ett rutnät, eller bläddra igenom dem som en bok, eller lägga ut dem som en kortlek.
And once things are in a pile I can browse them by throwing them into a grid, or you know, flip through them like a book or I can lay them out like a deck of cards.
SwedishTill exempel finns det ett utmärkt center i Inverness, men det har inte fått tillräckligt med resurser för att sprida ut det faktum att det existerar och vad det kan erbjuda.
For example, there is one excellent centre in Inverness, but it does not receive enough funds to disseminate the fact that it is there and what it can offer.
SwedishDet är viktigt eftersom det gör att företag kan få rätt att använda sig av ett övergångssystem, det vill säga sprida ut de fastställda tidsfristerna för att registrera ämnen.
This is because it offers companies the opportunity to establish the right to apply a transitional regime, in other words, stagger the times specified for registering substances.