"spränga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"spränga" İngilizce çeviri

SV

spränga [sprängde|har sprängt] {fiil}

volume_up
En sak är att spränga gränser, en annan att spränga sitt liv i luften.
It's one thing to break boundaries, another to blow your Iife to pieces.
De försökte spränga mitt hus, och dödade nästan Willis.
They tried to blow up my house, almost killed little Willis.
Tänker de spränga planet är det många människor.
If they're gonna blow this plane up, that's a Iot of people.
En sak är att spränga gränser, en annan att spränga sitt liv i luften.
It's one thing to break boundaries, another to blow your Iife to pieces.
Det måste vara detta som menas med att spränga gränser.
This must be what is meant by breaking boundaries.
Det var en liten förlust som han firade på lämpligt sätt med sina kolleger som den förste att spränga den psykologiska gränsen på 100 US-dollar per fat.
It was a small loss that he fittingly celebrated with his colleagues as being the first to break the psychological barrier of USD 100 a barrel.
Vi bör även lägga märke till att samma förslag till rådets förordning om västliga vatten skulle spränga den exklusiva ekonomiska 200-mils zonen runt Azorerna.
It is also worth noting that the same proposal for a Council regulation in Western Waters would burst open the 200 mile economic exclusion zone around the Azores.
Det fritt flödande vattnet svämmade först över flodbäddarna och började sedan spränga flodbankar, översvämma fält, förstöra vägar, svepa med sig broar och undergräva järnvägsspår.
The unleashed water first overflowed the riverbeds, and then began to burst river banks, flood fields, destroy roads, sweep away bridges and undermine railway tracks.
Swelled-up with profits the oil companies respond by speculating on the increased demand for their products in the emerging nations, hoping thereby to burst the bank.
He did teach me how to crack a safe, though.
They'll just explode the whole house.

"spränga" için eşanlamlılar (İsveççe):

spränga
Swedish

İngilizce' de "spränga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är ju bättre än att spränga flygplatser och kyrkor som inte är värt något.
Sure beats the living hell out of blowing up airports and churches without shite to show for it.
SwedishAllt är klart för att spränga, Det finns inget vi kan göra.
Once they laid the explosives, there's nothing I can do.
SwedishDet måste vara detta som menas med att spränga gränser.
This must be what is meant by breaking boundaries.
SwedishHan skrämmer iväg dom genom att spränga dom.
SwedishAtt i detalj redogöra för hela tillförandet av det i Schengenavtalet ingående regelverket skulle spränga ramen för mitt anförande här.
I should be exceeding my terms of reference if I were to deal with the legal bases of each of the Schengen provisions.
SwedishTa till exempel kategori IV: utgifterna för Kosovo kommer att spränga ramarna för den kategorin.
Without flexibility, we cannot be rigorous, because if we look at category 4, we see that expenditure on Kosovo will far exceed the amount under this heading.
SwedishNågon borde spränga hans arsle.
SwedishTa till exempel kategori IV: utgifterna för Kosovo kommer att spränga ramarna för den kategorin.
Without flexibility, we cannot be rigorous, because if we look at category 4, we see that expenditure on Kosovo will far exceed the amount under this heading.
SwedishInte mer spränga bussar.
SwedishFrån och med 1999 kommer Europol att stödja gemensamma utredningar för att spränga brottsliga organisationer som är inblandade i denna olagliga handel.
By 1999 Europol will support joint investigations in order to dismantle criminal organisations involved in this trafficking.
SwedishÅtgärder har vidtagits för att spränga förfalskningsverksamhet och beslagta betydande mängder förfalskade sedlar och mynt innan de har satts i omlopp.
In other words, the level of counterfeiting is low, a major factor in which is the high level of cooperation among the relevant services.
SwedishVi har haft självmordsbombare i vår stad, folk som är beredda att spränga sig själva i luften för att åstadkomma förstörelse genom terrorattacker.
There is always a danger of errors and, of course, this Parliament is right to say that we have to ensure there is scrutiny and accountability.
SwedishDenna fråga får vi på gott och ont leva med under lång tid framöver, då vi tyvärr lever i en tid när det är lättare att spränga en atom än en fördom.
In this area, there is, of course, also a very important role for the political parties, the European Parliament and the non-governmental organisations.
SwedishÅtgärder har vidtagits för att spränga förfalskningsverksamhet och beslagta betydande mängder förfalskade sedlar och mynt innan de har satts i omlopp.
Action has been taken to dismantle counterfeiting operations and to confiscate significant amounts of counterfeit notes and coins prior to their entry into circulation.
SwedishVad som händer är att några ledamöter i socialistgruppen vill spränga snarare än ge dynamik åt de europeiska och spanska medborgarnas allmänna intressen.
What is happening is that certain members from the Socialist Group want to destroy - yes, destroy - the general interests of European citizens and Spanish citizens in particular.
SwedishDärför får vi inte spränga åtgärdens ramar, vilket kan hota medlemsstaternas grundläggande värderingar på de specifika områdena civil- och familjerätt.
It is therefore essential not to overstep by force the necessary framework of the measure, which might threaten the fundamental values of the Member States in specific areas of civil and family law.
SwedishKammaren känner kanske till att USA i eftermiddag meddelade att de hade arresterat en person som misstänks ha planerat att spränga en radioaktiv smutsig bomb i USA.
Mr President, the House may be aware that the United States have announced this afternoon the arrest of a suspect for an alleged plot to detonate a radioactive dirty bomb on United States soil.
SwedishOffren är först och främst idrottsmännen, sporrade att på ett artificiellt sätt spränga sina kapacitetsgränser med dopningspreparat som hela tiden ligger steget före den moderna kontrolltekniken.
The first victims are sportsmen and women who are encouraged to artificially exceed their own limits by using doping substances that are always one step ahead of latest testing methods.