Sluta uppföra er som översittare, sluta sopa den allmänna opinionen åt sidan.
Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion.
Att sluta med tobaksproduktion får inte människor att sluta röka.
The liquidation of tobacco production will not stop people smoking.
Vi måste sluta att betrakta minoritetsgrupper, såsom invandrare, som beklagansvärda.
We must finally stop seeing minority groups, such as immigrants, as pitiful.
Vi liberaler kommer aldrig att sluta fördöma denna barbariska handling var den än förekommer.
We Liberals will never cease to condemn this barbaric act wherever it may occur.
Min tredje och sista kommentar: vi måste någon gång sluta använda begreppet nettobidragsgivare.
My third and final comment is this: the notion of net contributions must cease.
Kan vi sluta strida mot varandra och i stället organisera en fredskonferens?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Det har blivit avgörande att sluta leden för energiförsörjning och energisäkerhet.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Det är nästan som om kommissionen varit frestad att sluta avtal till vilket pris som helst.
It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
För att sluta polygonen dubbelklickar du på den första punkten.
To close the polygon, double-click on the starting point.
Europeiska unionen vill sluta ett frihandelsavtal med Colombia.
The European Union is planning to conclude a free trade agreement with Colombia.
Det räcker inte med att sluta en ungdomspakt; den måste också genomföras!
It is not enough to conclude a Youth Pact; it also has to be implemented!
Varför inte sluta bilaterala avtal som utgår från våra värderingar?
Why not conclude bilateral agreements on the basis of our values?
Vi måste sluta att göra så lite som vi gjort tidigare.
We should discontinue doing as little as we did in the past.
Det är dags att lyssna på utvecklingsländernas behov och sluta upp med egoistisk handelspolitik.
It is time we paid attention to the needs of developing countries and discontinued our selfish trade policy.
Som föredraganden föreslår får vi inte vara rädda för att sluta att använda instrument eller strategier som inte ger önskat resultat.
As the rapporteur suggests, we should not be afraid to discontinue tools or strategies that are not delivering the desired results.
Mina damer och herrar, låt oss sluta med hyckleriet i denna debatt.
Let us drop the hypocrisy from this debate, ladies and gentlemen.
På grund av svälten tvingades jag sluta skolan.
Because of the hunger, I was forced to drop out of school.
Europa har varit oansvarigt likgiltigt inför denna fråga, och vi måste sluta upp med denna inställning utan ytterligare dröjsmål.
Europe has been irresponsibly negligent with regard to this matter, and we must drop this approach without further delay.
Såsom föredraganden betonade får inte föräldrakontrollen sluta vid televisionen.
As the rapporteur has stressed, parental control must not end with TV.
Vi vill att det snabbt ska sluta med seger för de krafter som kämpar för demokrati.
We would like it to end quickly and for it to end in victory for the pro-democracy forces.
Jag skall sluta med att säga att rådets ordförandeskap är beroende av parlamentet.
I will end by saying that the Presidency of the Council is dependent on the Parliament.
Detta är ovanligt, men vi är försenade med en halv timme och tolkarna vill sluta.
This is unusual, but we are half an hour late and the interpreters want to finish.
Kommer det finländska ordförandeskapet att kunna sluta med fanan högt?
Will the Finnish Presidency be able to finish on a high note?
Jag skall sluta med en mycket tydlig fråga som har med Koldo Gorostiaga Atxalandabaso att göra.
I will finish on a very clear issue, directed at Mr Gorostiaga Atxalandabaso.
Måste alla européer sluta äta socker, eftersom den tyska mormodern är diabetiker?
Must all Europeans give up sugar just because its German grandmother is diabetic?
Vi ger stöd till kampanjer som uppmanar människor att sluta röka.
We give support to campaigns to encourage people to give up smoking.
I det här läget vill jag betona att vi kan ge upp många saker, men vi kan inte sluta äta.
On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
Låt oss sluta att föra småskalig politik i Europa och låt oss sluta med invecklade och innehållslösa diskussioner.
We in Europe must leave behind politics with a small 'p ' and pointless discussions.
Låt oss sluta att föra småskalig politik i Europa och låt oss sluta med invecklade och innehållslösa diskussioner.
We in Europe must leave behind politics with a small 'p' and pointless discussions.
Låt saker och ting vara och sluta använda ämnet som en förevändning.
Leave things alone and stop using this subject.
Men sluta inbilla oss att vi är en glad och lycklig familj.
But quit feeding us this line about being a happier and stronger family.
Quit fooling around with that kid!
I could quit drinking and run the place.
Det har blivit avgörande att sluta leden för energiförsörjning och energisäkerhet.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
För att sluta polygonen dubbelklickar du på den första punkten.
To close the polygon, double-click on the starting point.
Jag skulle vilja sluta med några ord om kommittéförfarandena.
I will close by touching on the commitology.
Enda sättet att garantera maximal sysselsättning för dessa människor, både män och kvinnor, som vill arbeta är att sluta trakassera företagen och avreglera.
The way to ensure maximum employment for those people, both men and women, who want to work, is to get off the backs of businesses and deregulate.
Jag har arbetat med unga vuxna som är narkotikaberoende och alkoholister, och jag har sett att det enda sättet för människor att bli kvitt sitt beroende är att sluta.
As somebody who has worked with young adults who are drug addicts and alcoholics, I have seen that the only way that people get off drugs is when they stop.
sluta
volume_up
to give over {fi.} [Brit.] [gün. dil]
sluta (ayrıca: överge, lägga av med)

"sluta" için eşanlamlılar (İsveççe):

sluta

İngilizce' de "sluta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi måste sluta vara så rädda för att vidta åtgärder till skydd för kvinnor i EU.
We must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
SwedishMåste alla européer sluta äta socker, eftersom den tyska mormodern är diabetiker?
Must all Europeans give up sugar just because its German grandmother is diabetic?
SwedishDetta är ovanligt, men vi är försenade med en halv timme och tolkarna vill sluta.
This is unusual, but we are half an hour late and the interpreters want to finish.
SwedishLåt mig sluta med en tanke, som jag ber parlamentets ledamöter att ta med sig.
Let me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
SwedishNär skall kommissionen sluta att göra detta och inställa en del av utbetalningarna?
When is the Commission going to stop doing this and suspend part of the payment?
SwedishDärför måste man sluta argumentera för att jordbruksreformen inte får kosta något!
And we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
SwedishLåt oss därför sluta ta avstånd från och visa misstroende mot Europeiska unionen.
We should no longer distance ourselves or be suspicious of the European Union.
SwedishJag uppmanar de ryska myndigheterna att sluta förfölja människorättsaktivister.
I call on the Russian authorities to stop persecuting human rights activists.
SwedishDen första fråga som vi måste debattera är var Europa ska sluta.
   – Mr President, the first question we need to debate is, where does Europe end?
SwedishDu kan om du vill också låta förbindelser börja och sluta vid denna fästpunkt.
You now have the option of beginning and ending connectors at this glue point.
SwedishVi måste sluta bygga fästningsmurar och i stället skapa en europeisk politik.
What we need to do is to put an end to fortress walls and create European policy.
SwedishJag vill sluta med dessa ord: huvudsakligen, utbildning av våra mänskliga resurser.
I will end by saying that, basically, we need training for our human resources.
SwedishMedlemsstaterna måste sluta belöna olagliga invandrare med uppehållstillstånd.
Member States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
SwedishBåda söker möjligheter till diversifiering och de kommer inte att sluta göra det.
Both are searching for possibilities to diversify and they will not stop doing this.
SwedishDet har blivit avgörande att sluta leden för energiförsörjning och energisäkerhet.
It has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
SwedishVi måste sluta understödja amerikanerna genom att exportera unga forskare till dem.
We must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.
SwedishHennes budskap var helt kristallklart: Sluta investera i Burma; inför sanktioner.
Her message was absolutely crystal clear: End investment in Burma; impose sanctions.
SwedishVi måste uppmuntra människor att använda tekniken och sluta att agera förmyndare.
We must encourage people to use the technology and stop being their nannies.
SwedishVi måste äntligen sluta att följa denna återvändsgränd mot en förmodad anslutning.
We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
SwedishJag vill sluta med att fråga Solbes Mira: Varför gav ni inte Irland mer tid?
I want to conclude by asking Mr Solbes Mira why he did not give Ireland more time.