"slumpmässigt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"slumpmässigt" İngilizce çeviri

EN

SV slumpmässigt
volume_up
{sıfat}

slumpmässigt (ayrıca: slumpmässig, på måfå, planlös)
volume_up
random {sıf.}
Men saker sprider sig inte i den mänskliga populationen slumpmässigt.
But things don't just diffuse in human populations at random.
De har börjat skjuta slumpmässigt in i lägret på skoj.
They've taken to just firing into the prison camp at random for fun.
Låt mig svara på ett par slumpmässigt utvalda anmärkningar.
Let me respond to a couple of remarks chosen at random.

"slumpmässig" için eşanlamlılar (İsveççe):

slumpmässig

İngilizce' de "slumpmässigt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSå dessa är mindre troliga att slumpmässigt falska sanna och slumpmässig falska negativa.
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
SwedishUpp till 1 procent går bra under oförutsedda omständigheter, vilket alltså är slumpmässigt.
Up to one percent is permitted in unforeseen circumstances, so by accident.
SwedishJag skulle slumpmässigt vilja dela med mig av några positiva och några mer negativa observationer.
I should just like randomly to share some positive and more negative observations with you.
SwedishDet är en ledtråd att det tidiga universum inte är ett slumpmässigt val.
It's a clue that the early universe is not chosen randomly.
SwedishVi kan inte bara luta oss tillbaka och låta dessa frågor utvecklas slumpmässigt.
We also need to be concerned in our own country with sterling, and indeed with all the other major currencies of the world.
SwedishAtt bara slumpmässigt lägga fram förslag, räcker inte.
Merely pulling proposals out of the air is not enough.
SwedishVi menar avslutningsvis att valet av Stavros Dimas som miljökommissionär inte är slumpmässigt.
In closing, Mr President, in our opinion the choice of Stavros Dimas for the environment is not by chance.
SwedishMen det är helt slumpmässigt. Dess syfte är att förverkliga de mål vi delar med så många människor här.
Although that is purely incidental, it is aimed at the realisation of the goals which we share here with so many people.
SwedishDess betydelse understryks av att extrema väderförhållanden inte längre uppstår slumpmässigt utan är en väldefinierad vädertendens.
Otherwise we will unfortunately be obliged to admit that our compassion is often short-lived.
SwedishKlipp från dina RSS- och Atom-favoritflöden visas slumpmässigt och är inte anpassade efter ditt e-postinnehåll.
Clips of your favorite RSS and Atom feeds are displayed randomly, and aren't targeted to the contents of your mail.
SwedishJaa, bara slumpmässigt börja banka på bara.
SwedishDe blå punkterna är valda slumpmässigt.
SwedishDess betydelse understryks av att extrema väderförhållanden inte längre uppstår slumpmässigt utan är en väldefinierad vädertendens.
Its importance is underlined by the fact that climatic extremes are no longer chance events, but a well-defined weather trend.
SwedishDet var inte något slumpmässigt våld, det samordnades av Janjaweed med stöd av och i maskopi med Sudans regering.
Mr President, I would like to say at the very outset that everything I saw in Darfur confirmed the view that what we are seeing there is a genocide.
SwedishAtt slumpmässigt skada människor, även kvinnor och barn, är inte förenligt med godtagbara former för kampen för de egna rättigheterna.
Randomly hurting people, including women and children, has nothing in common with acceptable forms of struggle for one's rights.
SwedishOch detta skulle vara mycket bättre än att övervaka sex slumpmässigt valda människor, utan kunskap om hur populationen är strukturerad.
And this would be much better than monitoring six randomly chosen people, without reference to the structure of the population.
SwedishVi har en moralisk plikt att slå fast att denna massaker var helt förannonserad, att ingenting sker slumpmässigt i Colombia i dag.
We have a moral obligation to declare that this massacre was perfectly planned, that, nowadays, everything that happens in Columbia happens for a reason.
SwedishTill mängder av kreditskulder stora avtryck i miljön, och kanske, inte slumpmässigt till att våra lyckonivåer har fallit under de samma 50 åren.
Lots of credit card debt, huge environmental footprints, and perhaps not coincidentally, our happiness levels flat-lined over the same 50 years.
SwedishDet begränsar tendensen att utfärda patent för slumpmässigt, vilken har kritiserats här, och gör detta effektivare än kommissionens ursprungliga förslag.
It limits the tendency to issue patents too casually, which has been criticised here, and it does so more effectively than the Commission's original proposal.
SwedishPresident Vladimir Voronin bör också fördöma interneringen, misshandeln och det utomrättsliga dödandet av de unga människor som slumpmässigt ringats in efter protesterna.
President Voronin should also denounce the detention, beatings and extrajudicial killing of young people randomly rounded up after the protests.