SV slita
volume_up
[slet|har slitit] {fiil}

1. genel

Och för att rädda honom var de liksom tvungna att slita av tungan.
And so, to save him, they had to, like, rip off his tongue.
And we're gonna rip his lungs out.
I am going to rip you into little pieces
jag kommer att slita dig i stycken med mina bara händer.
I will tear you to pieces with my bare hands.
Europeiska unionen har inte som mål att slita Vitryssland från Ryssland eller att göra dem till fiender.
The European Union really does not aim to tear Belarus from Russia or to make them enemies.
Men innan jag låter er slita mig i stycken skulle jag vilja göra ett uttalande som kan ses som en försonande gest.
But before I get my eyes torn out, I want to make one conciliatory remark.
slita (ayrıca: arbeta ihärdigt)
volume_up
to beaver away {fi.} [Brit.]
slita (ayrıca: gräva, rota, träla, böka)
slita (ayrıca: knoga)
Det fungerar på kort och till och med medellång sikt, men till slut kommer dessa oförenliga ekonomiska motstridigheter att slita sönder den europeiska gemensamma valutan.
It is possible in the short term and even the midterm, but eventually these irreconcilable economic contradictions will pull the European single currency apart.
Vi behöver emellertid inte slita sönder våra kläder.
However, we do not have to rend our garments.
slita (ayrıca: sila, spänna, pressa, filtrera)
slita (ayrıca: rycka, dra, streta, slita i)
slita (ayrıca: ha, nöta, bära, gå med)
slita (ayrıca: utmatta)

2. resmi

"slita" için eşanlamlılar (İsveççe):

slita

İngilizce' de "slita" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi kan inte begära stöd och samtidigt låta andra slita mycket ont.
We cannot ask for support and at the same time leave others in hardship.
SwedishFru kollega, det finns en ohämmad lust att slita ut ordet ?återanvändning?
There is a rather euphoric tendency, Commissioner, to overuse the word 're-use' in this area.
SwedishFru kollega, det finns en ohämmad lust att slita ut ordet? återanvändning?
There is a rather euphoric tendency, Commissioner, to overuse the word 're-use ' in this area.
SwedishHennes onda häst kommer slita sig och trampa ner mig.
And I suppose that evil horse of hers will spring out and trample me.
SwedishMen innan jag låter er slita mig i stycken skulle jag vilja göra ett uttalande som kan ses som en försonande gest.
But before I get my eyes torn out, I want to make one conciliatory remark.
SwedishDen dubbelmoraliska politik som ni för kommer att slita sönder regionen och orsaka ytterligare blodspillan.
The policy of double standards that you are adopting will wreck the region and will give rise to further bloodshed.
SwedishFör våra tänder är inte anatomiskt skapade för att slita rått kött från benet eller för att tugga bladfibrer i timmar.
Because our dental anatomy is actually made, not for tearing down raw meat from bones or chewing fibrous leaves for hours.
SwedishÖppenheten gäller oftast bara fakta som redan till stor del är kända och de ärenden som parlamentet fått slita loss information om.
There is often only transparency concerning widely-known issues and those on which Members have had to prise out information.
SwedishDen lärdom som vi drog av andra världskriget var att våra nationer bör samarbeta med varandra och sluta att slita varandra i stycken.
The lesson we learnt from the Second World War was that our nations should work together and stop tearing each other apart.
SwedishDu kan slita upp den dörren.
SwedishNär vi ser dessa tragedier slita sönder regionen och leda till utbredd blodsutgjutelse får vi inte sitta tysta eller förklara oss maktlösa.
Faced with these tragedies that are tearing apart the region and spreading bloodshed, we do not have to remain silent or claim impotence.
SwedishDe är bra för att betala skatt, de är bra för att slita ihop till vinsten, men de är inte bra för att få ett minimum av vad de har rätt till.
Workers are good for paying taxes, they are good for having profit sweated out of them, but there is no need for them to understand their minimum rights.
SwedishAllt medlemsstaterna måste göra är helt enkelt att godta det projekt som konventet färdigställde och ge upp den destruktiva idén att skriva om det eller slita det i stycken.
All the Member States have to do is simply accept the project that came out of the Convention and give up on the damaging idea of rewriting it or of pulling it apart.
SwedishDe ankare som används och risken för att garnen skall slita sig utgör en risk för spökfiske och även för erosion av havsbotten, vilket hotar djuphavskorallrevens ekologiska balans.
Because of the anchors used and the risk of loss, they can cause ghost fishing and also seabed erosion, threatening the ecological balance of the deep-water corals.
SwedishSyftet med alla planerade europeiska styrningsåtgärder är att slita åt sig makten från medlemsstaterna, öka inflytandet för centralmakten i Bryssel och inskränka demokratin i EU.
All of the planned European governance measures aim to wrest power from the Member States, increase the influence of the central powers in Brussels and restrict democracy in Europe.
SwedishFör det första har människor i Kaukasus för vana att slita varandra i stycken på ett mycket våldsamt sätt, eftersom det under århundradenas lopp funnits stora vinster att göra på mord.
Firstly, in the Caucasus, people are in the habit of tearing each other to pieces in a truly violent manner with there being a great deal of profit in murder over the centuries.