"slå sig ned" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"slå sig ned" İngilizce çeviri

SV slå sig ned
volume_up
{fiil}

slå sig ned (ayrıca: tälta, campa, slå läger, kampera)
Om de boende i lägret vill lämna det måste den irakiska regeringen ge dem tillstånd att slå sig ned i ett annat land och underlätta denna process.
If the residents of the camp wish to leave, the Iraqi Government must authorise them to settle in another country and facilitate the process.
volume_up
to colonise {fi.} [Brit.]
volume_up
to colonize {fi.} [Amer.]

İngilizce' de "slå sig ned" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVärldens krisstater måste slå sig ned vid förhandlingsbordet tillsammans med G7-staterna.
The crisis-torn nations of this world must sit down at the bargaining table with the G7.
Swedish”Blåkortet” ger migranter möjlighet att slå sig ned med sina familjer och arbeta i våra länder.
The 'Blue Card' offers an opportunity for migrants to settle with their families and work in our countries.
SwedishLåt oss inte förlora tid, låt inte en period av tomhet i den ekonomiska makten i Europa få slå sig ned.
Let us waste no time, let us not allow a period of vacuity of economic power in Europe to settle in.
SwedishAlla arbetare utanför EU som önskar slå sig ned i EU kommer fortfarande att behöva skaffa ett uppehållstillstånd först.
Every non-EU worker wishing to settle in Europe will still have to get a residence permit first.
SwedishDet är ju så att bara den som kan slå sig ned på den utvalda platsen och utöva sitt yrke där är den som har fri rörlighet.
For surely the truth is this: freedom of movement has to mean freedom to reside and work in the place of one's choice.
SwedishFinland tvingar återflyttare att betala oskäliga importskatter på fordon när ägarna återvänt för att åter slå sig ned i hemlandet.
Finland forces returnees to pay unreasonable import duties on vehicles when owners return to resettle in their home country.
SwedishDiana Wallis belyser med rätta att unionen står öppen för sina medborgare som kan resa och slå sig ned på nya platser utan några inskränkningar.
Mrs Wallis rightly highlighted that the Union is open to its citizens, who may travel and relocate without any restrictions.
SwedishHistoriskt sett har stora och växande befolkningar ofta valt att slå sig ned i glesbefolkade och avlägset belägna områden.
   Mr President, in the past, large and growing populations have often sought out sparsely populated and remote areas as living space.
SwedishNär personer kommer till Malta måste de först kunna lämna in och formulera sina asylansökningar i de länder där de vill slå sig ned.
Firstly, people arriving in Malta must be able to submit and formulate their asylum applications in the countries in which they wish to settle.
SwedishMänniskor som drivits bort med våld från sina hem har trots att de därmed blivit hemlösa flyktingar lyckats slå sig ned i Kyrenia 36 år senare.
People who were expelled from their homes by force have managed, even though uprooted as refugees, to put roots down in Kyrenia 36 years later.
SwedishVi väntar mycket otåligt på att baronessan skyndar sig att på sin mark ta emot de tusentals flyktingar i Sangatte som vill slå sig ned i England.
We are greatly looking forward to seeing Baroness Ludford welcome with open arms the several thousand refugees from Sangatte who are hoping to settle in England.
SwedishEnligt stadgan om de grundläggande rättigheterna är varje EU-medborgare i sin fulla frihet att söka arbete, arbeta och slå sig ned i vilken annan medlemsstat som helst.
According to the Charter of Fundamental Rights, every EU citizen has the freedom to seek employment, work and settle in any other Member State.
SwedishVi måste därför skapa ramvillkor så att ungdomar på landsbygden ser en möjlighet att slå sig ned där och till exempel fortsätta med jordbruket.
We therefore need to create framework conditions which ensure that young people look on the countryside as somewhere worth living in and are willing to continue the farming tradition.
SwedishGünter Grass menar också att de i första hand bör ha rätt att kunna bevisa sin identitet genom ett europeiskt pass som gör att de får slå sig ned var de vill från Rumänien till Portugal.
They should, first of all, be allowed to prove their identity with a European passport that guarantees them the right to stay anywhere from Romania to Portugal.' (end of quote)
SwedishI dokumentet betonar man hur bra initiativet är inför utsikterna till en konferens, trots att man ännu inte kan veta om alla parter kommer att acceptera att slå sig ned vid samma förhandlingsbord.
Our document welcomes the initiative to organise a conference, although it is impossible to know as yet whether all the parties will agree to sit down at the same table.
SwedishÄr kommissionen här klar över att företag ur en mål 2-region kan komma att överväga att utvandra för att slå sig ned i en mål 1-region, endast därför att de kommer att få bättre villkor där?
Does the Commission realise that companies in Objective 2 areas are going to consider relocating to an Objective 1 area purely and simply because the conditions there are better?