"slå ihop" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"slå ihop" İngilizce çeviri

SV slå ihop
volume_up
{fiil}

Vi har nu kommit överens om att slå ihop två uttalanden och jag skulle vilja be …
We have now agreed to combine two statements and I would like to ask …
Det hade kunnat vara bra att slå ihop de båda debatterna.
It might have been an idea to combine the two debates.
Om vi skall kunna göra det måste vi slå ihop vår kapacitet, och det är ju faktiskt just det som dessa förslag handlar om.
If we want to do that, we have to combine our capacities, and that, after all, is what these proposals are all about.
slå ihop (ayrıca: stoppa, lägga, applådera, slå)
slå ihop (ayrıca: klimpa sig, klumpa sig, klumpa)
Tyvärr är det nu för sent att rätta till det strukturella misstaget att slå ihop de två direktiven.
It is, unfortunately, too late now to correct the structural defect of having the two directives lumped together.
slå ihop (ayrıca: stänga av, klämma, stänga, stänga in)

"slå ihop" için eşanlamlılar (İsveççe):

slå ihop
Swedish

İngilizce' de "slå ihop" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag tycker det är skamligt att vi kvinnor inte kan slå våra händer ihop över hela världen.
I find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world.
SwedishNi står förmodligen just i begrepp att slå ihop alla dessa gemensamma marknadsorganisationer.
At the moment, you are probably at the stage of bringing all these CMOs together.
SwedishEnligt min uppfattning försöker kommissionen slå ihop olika budgetposter.
In my view, the Commission is seeking to amalgamate various budget lines.
SwedishEnligt min uppfattning försöker kommissionen slå ihop olika budgetposter.
Mr President, let me make some remarks from the point of view of development cooperation.
SwedishOm de stora länderna gärna vill framträda gemensamt så får de slå sig ihop till en gemensam stat.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
SwedishFörslaget framför oss är ett försök att slå ihop ekonomiska mål med utvecklingsmål.
Mr President, the proposal before us seeks to merge economic objectives with development objectives.
SwedishDet är därför som det inte är så enkelt att slå ihop de två, för deras räckvidd skiljer sig åt.
This is why it is not so easy to simply merge the two, because the coverage is different.
SwedishAlla institutioner måste nu slå sig ihop för att tillsammans arbeta för ett sådant Europa.
All institutions must now join forces in order to work together towards building this type of Europe.
SwedishVi kan slå ihop Olli Rehns och Michel Barniers poster i framtiden.
In future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts.
SwedishEfter omröstningen kanske vi kan slå ihop de styckena eftersom de i princip är likadana.
Perhaps it would be possible, following the vote, to merge the two texts, because they are practically the same.
SwedishFör det tredje, när nu byråernas verksamhet överlappar varandra, har kommissionen övervägt att slå ihop dem?
Thirdly, given the considerable functional overlap, has the Commission considered merging them?
SwedishDet är kraften i att ta en del data, och en annan del data, slå ihop dom, och visa resultatet.
That's the power of taking one piece of data, another piece of data, putting it together, and showing the result.
SwedishLåt oss fortsätta att sträva efter att slå ihop våra resurser och stärka själva stommen - den inre marknaden.
Let us continue to strive to pool our resources and let us strengthen our core - the Single Market.
SwedishAllra bäst vore det att slå ihop dessa två till en person.
Ideally, these two should be fused into one person.
SwedishTyvärr är det nu för sent att rätta till det strukturella misstaget att slå ihop de två direktiven.
It is, unfortunately, too late now to correct the structural defect of having the two directives lumped together.
SwedishAtt slå ihop mål 3 och mål 4 för att enbart satsa på omskolning och utbildning förefaller panikartat.
To merge objective 3 and objective 4 in order to concentrate solely on re-education and training appears panicky.
SwedishRådet, kommissionen och parlamentet måste slå sina kloka huvuden ihop för att nå en lösning i denna fråga.
We need the Council, the Commission and Parliament to bang their heads together to get a resolution on this issue.
SwedishDetta är uppenbarligen fel, eftersom ingen någonsin har bett medlemsstaterna att slå ihop 100 procent av sina skulder.
This is patently false, because no-one has ever asked that the Member States pool 100% of their debts.
SwedishMålet med att slå ihop dessa fyra direktiv är att förbättra den inre marknaden och främja gränsöverskridande handel.
The aim of merging these four directives is to enhance the internal market and promote cross-border trade.
SwedishMan kan inte slå ihop olika ekonomier med olika tillväxttakt och olika handelmönster världen över.
You cannot fuse together different economies with different rates of growth and with different patterns of trade across the world.