SV

slå {ortak cins}

volume_up
1. günlük dil
slå (ayrıca: smälla)
volume_up
bonk {isim} [Amer.] [gün. dil]

İngilizce' de "slå" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishLåt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
SwedishVi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
SwedishFör Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
For Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
SwedishLåt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag.
Let us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
SwedishDessutom är regimen rädd för att situationen i Indonesien skall slå över till Burma.
Moreover the regime is afraid that the situation in Indonesia will spread to Burma.
SwedishDet minskar vår verksamhets legitimitet i medborgarnas ögon, och vi måste slå tillbaka.
It is reducing our legitimacy in the eyes of citizens and we have to fight back.
SwedishDet är där man måste slå till mot den wahabitiska fundamentalismens ideologiska rötter.
That is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
SwedishDetta hotade att slå slint när det såg ut som att Trichet skulle hamna i fängelse.
That threatened to go awry when it looked as if Mr Trichet was going to go to prison.
SwedishMan bör slå fast att rättvis konkurrens har en mycket viktig roll i detta avseende.
Fair competition should be recognised as playing a key role in this respect.
SwedishEtt alternativ är att slå samman ungdomsprogrammen som är planerade för åren 2000-2006.
One solution is to combine the youth programmes planned for the years 2000-2006.
SwedishNu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
Now Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
SwedishGripandet av honom är en del av en större trend att slå ned på människorättsaktivister.
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
SwedishVi har lämnat in ändringsförslag, som skall slå fast en uteslutande civil användning.
We have tabled amendments that are designed to ensure its exclusively civilian use.
SwedishOm ni gör det kommer det att slå tillbaka mot vanligt folks förtroende för EU.
If you do so, this will backfire against ordinary people's trust in the European Union.
SwedishDet är också viktigt att slå fast medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet.
It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
SwedishDet uttalade syftet är att slå ned på ”terroristpropaganda” på Internet.
The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.
SwedishTrots de här förberedelserna så är det bra att redan nu slå ner några pålar.
Despite this preparation, it would be useful to set down a few markers now.
SwedishLåt oss genast slå fast att vi inte kommer att göra undantag för någon industrisektor.
Let us make it clear: we are not making an exception for any sector of our industry.
SwedishVi har därför en mycket positiv situation där vi kan slå två flugor i en smäll.
Therefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.
SwedishLåt oss slå vakt om denna utveckling, vilket också görs i detta förslag.
Let us safeguard this development, which is also something this proposal does.