"skuld" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"skuld" İngilizce çeviri

volume_up
skuld {comm. gen.}

SV skuld
volume_up
{ortak cins}

1. genel

skuld
Jag skulle verkligen föredra att hänvisningarna till fusk och skuld ändrades.
I would certainly prefer if the references to manipulation and culpability were amended.
Vi måste ersätta skuld och välgörenhet som bestämmande faktorer i vårt partnerskap.
We shall have to replace culpability and charity as determining factors in our partnership.
Majoritetssamhällets gemensamma skuld slätas också många gånger över.
The joint culpability of the majority society is also often glossed over.
skuld
volume_up
debt {isim}
Vi måste skriva av Haitis skuld och betala vår skuld till landet.
We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
Det finns även en ”smart produktiv skuld” - en skuld som är intelligent om den investeras i människor.
There is also 'smart productive debt' - intelligent debt if that debt is invested in people.
Greklands ytterligare årliga skuld motsvarar mindre än en vecka av USA:s ytterligare skuld.
Greece's additional annual debt equates to less than one week of the United States' additional debt.
skuld (ayrıca: fel, misstag, skavank, brist)
volume_up
fault {isim}
Detta ordförandeskap har ingen skuld till att arbetet har försenats.
It is not the Presidency's fault that we are behind schedule.
Vi har bevittnat den tragiska konflikten i Georgien, som båda sidor bär skuld till.
We have seen the unfortunate conflict in Georgia, where there was fault on both sides.
Om ingen skuld måste bevisas så innebär det alltid en risk.
Whilst no one has to be proved to be at fault, the fact of risk still remains.
skuld (ayrıca: skuldkänsla)
volume_up
guilt {isim}
I ett normalt rättssystem är det skuld och inte oskuld som måste bevisas.
In a normal system of law, it is guilt, and not innocence, that needs to be proved.
Det minskar inte deras skuld, men vore att iaktta de mänskliga rättigheterna.
That would not diminish their guilt, but it would be an act of respect for human rights.
Kain dödade Abel och ingen ifrågasätter hans skuld i detta avskyvärda brott.
Cain killed Abel and nobody disputed his guilt in this horrendous crime.
skuld (ayrıca: kritik, klander)
volume_up
blame {isim}
   Mr President, there is a difference between blame and responsibility.
Det handlar ju inte om att fastställa skuld eller ansvarsskyldighet.
After all, this is not about apportioning blame or liability.
Men all skuld för detta kan inte läggas på våra regeringar heller.
But all the blame cannot be heaped on the shoulders of our own governments either.
skuld
volume_up
culpa {isim} (latin)
Splittringen inom gemenskapens tullmyndigheter bär skulden för explosionen av bedrägerier.
The explosion of fraud is due to fragmentation of the Community's customs services.
Haitis skulder avser delvis ekonomiska förpliktelser gentemot Internationella valutafonden (IMF).
A portion of Haiti's loans is due to the International Monetary Fund.
Det största bekymret för framtiden är de enorma skulderna hos företag och stater som måste betalas under de kommande fem åren.
The enormous volume of corporate and public debt falling due over the next five years is a major concern for the future.
skuld (ayrıca: tacksamhetsskuld)
Jag avslutar med den sista punkten som har att göra med dessa staters skulder.
My final point concerns the indebtedness of the countries concerned.
Med anledning av firandet av millennieskiftet år 2000 har en rad initiativ lagts fram som syftar till avskrivning eller reducering av de fattigaste ländernas skulder.
Various initiatives to cancel or reduce the indebtedness of the poorest countries in the world have been proposed to mark the new Millennium.
I praktiken har dock inte skulderna utvecklats som väntat i många länder på grund av att exceptionella åtgärder har vidtagits eller att implicita skulder har uppkommit.
In principle, compliance with the maximum limit for deficit of 3 % must guarantee an adequate reduction in the level of indebtedness and the sustainability of the public finances of each country.

2. mecazi

skuld (ayrıca: märke, anledning, orsak, ställning)
volume_up
score {isim}
Alla som vill studera detta mer ingående kan komma och bevittna vad som har hänt på detta område i Nederländerna och i Belgien, där inget av länderna saknar skuld.
Anyone who would like to study this more in-depth should come and have a look at what has happened in the Netherlands and Belgium on this score, where neither country is particularly blameless.

İngilizce' de "skuld" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishRegeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
The Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
SwedishJag står också i skuld till kommissionsledamoten och till kommissionens avdelningar.
I am also indebted to the commissioner and to the services of the Commission.
SwedishSom vår Herre själv sade: ”Låt den som är utan skuld kasta första stenen.”
As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
SwedishDet andra är att unionen har skuld i denna fråga, eftersom den inte gav Öcalan asyl.
The second reason is that the European Union is guilty of not granting asylum to Öçalan.
SwedishLåt oss inte säga att parlamentet plötsligt är fullständigt utan skuld i detta sammanhang.
Let us not say that Parliament is suddenly completely in the clear over this.
SwedishDe som drabbas värst, är tyvärr de som har minst skuld i att denna situation har uppstått.
Unfortunately, those most at risk are the least culpable in creating this situation.
SwedishAngående: Domstolsbeslut om återbetalning av den grekiska statens skuld till Olympic Airways
Subject: Court decision offsetting debts of the Greek State to Olympic Airways (OA)
SwedishNär BBC intervjuade henne, sade hon: ”Jag känner en sådan skuld ... det är svårt att förklara.
Interviewed by the BBC, she said: 'I feel so bad ... It's so hard to describe.
SwedishVare sig president Berisha eller hans regering saknar skuld i den föreliggande situationen.
Neither President Berisha nor his government are blameless in the existing situation.
SwedishPå så sätt är vi skuld till väldigt många konflikter i regionen.
To that extent, we are responsible for many of the conflicts in this region.
SwedishDet är sant att den dåvarande justitieministern inte har någon personlig skuld till dramat.
It is correct that the former Minister of Justice is not personally guilty in the tragedy.
SwedishJag menar, vi vill ju inte vara skuld till att kommissionsledamöterna får solsting!
After all, we wouldn't want to be responsible for any members of the Commission catching sunstroke!
SwedishJag står i skuld till alla ledamöter som har bidragit till detta.
I am indebted to all fellow Members who have made a contribution to this.
SwedishKommissionen står dock inte heller fri från skuld i denna sak!
However, the Commission is no longer free from all reproach in this process!
SwedishJag står också i skuld till det finska ordförandeskapet.
(NL) Mr President, I too am indebted to the Finnish Presidency.
SwedishNaturligtvis förtjänar varje terrorist rättvisa; rättvisan måste avgöra oskuld eller skuld.
In this respect, is there not a salutary lesson to those of us who debate and legislate here?
SwedishMen tyvärr går inte heller regeringarna fria från skuld.
Unfortunately, however, governments themselves are not always entirely blameless.
SwedishFinansmarknaderna står för närvarande mindre i skuld till Adam Smith än till pokerspelaren Cincinnati Kid.
Financial markets currently owe less to Adam Smith than to the Cincinnati Kid.
SwedishDäri ligger politiskt den skuld som kommissionen har när det gäller dess förhållningssätt.
There lies the politically guilty behaviour of the Commission.
SwedishDet är kompromissens utformning som är skuld till detta.
The compromise is responsible because of the way it has been constructed.