"skörda" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"skörda" İngilizce çeviri

volume_up
skörd {comm. gen.}

SV skörda
volume_up
[skördade|har skördat] {fiil}

skörda (ayrıca: skära)
Ni sår vind åt folket men ni kommer att skörda storm från arbetstagarna och folket.
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.
For every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.
Vi måste vara beredda att skörda frukterna av denna politik.
We must be ready to reap the benefits of these policies.
Vi kan skörda motsvarande cirka 5 000 liter eldningsolja per hektar för biogas.
We are able to harvest the equivalent of approximately 5 000 litres of fuel oil per hectare for biogas.
Konflikten pågår fortfarande och attacker från fundamentalister fortsätter att skörda offer.
This conflict is still going on, and attacks by fundamentalists continue to bring a bloody harvest.
När det gäller landbaserade näringskedjor måste vi så och föda upp såväl som skörda och förädla.
With regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Därefter behövs det enligt FAO 14, 5 millioner dollar för att utveckla program, för att ge dem utsäde så att de överhuvudtaget kan skörda igen.
The FAO says that we need another $ 14.5 million to establish programmes to help North Korea to grow seed crops that will produce some kind of harvest for them again.
Kostnaderna för att skörda oliver utgör 70 % av de rörliga kostnaderna i processen och ett system av den här typen skulle kunna leda till att den verkliga produktionen överges.
The cost of harvesting the olive crop amounts to 70 % of the variable costs of the process, and a system of that kind could cause the abandonment of actual production.
Detta är inga akademiska frågor – vad det handlar om är livskvalitet, människors möjlighet att förtjäna sitt levebröd och skörda frukterna av besparingar och pensioner.
These are not academic issues – this is about quality of life, people's opportunities to earn a living and reap the benefits of their savings and pensions.

"skörda" için eşanlamlılar (İsveççe):

skörda
skörd
Swedish

İngilizce' de "skörda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMen enligt kommissionen kan det inte bli fråga om att de skall få skörda frukterna.
But according to the Commission there can be no question of them reaping the benefits.
SwedishDet är därför inte så förvånande att vi i dag får skörda resultatet i form av en storm.
It is hardly surprising then that we are now reaping a hurricane.
SwedishNär man i många år använder våld utan urskillnad sår man vind för att skörda storm.
The indiscriminate use of force will only serve to fan the flames of conflict for many years to come.
SwedishNär kommer vi på nytt att ha nöjet att skörda dessa produkter nära våra hem som vi brukade göra?
When will we again have the pleasure of harvesting this produce near our homes like we used to?
SwedishTrots denna minskning fortsätter sjukdomen att skörda tusentals offer varje år i detta land.
Despite this, however, thousands of people are still falling victim to malaria in Angola every year.
SwedishVi bör nu kunna skörda frukterna av de investeringar vi gjort som föregångare i den här frågan.
We should now be getting the benefits from the investment we have made as the pioneers in this agenda.
SwedishOm det dessutom finns lagrar att skörda, desto bättre!
If some laurels can be reaped along the way, so much the better!
SwedishAtt skörda och förbereda torv och ved kräver arbete.
Harvesting and preparing the wood and the peat requires work.
SwedishHär kommer vi att skörda frukterna först på medellång och lång sikt. I dag kan jag ännu inte yttra mig om saken.
The results will only become apparent in the medium to long term, and I cannot say anything more today.
SwedishPå kakaoplantagen arbetar mest pojkar som ofta får utföra det tunga arbetet med att skörda kakaobönerna.
The cacao plantations mainly use boys, who often have to carry out the heavy work of harvesting the cacao beans.
SwedishKostnaderna för att skörda oliver utgör 80 % av behovet av arbetskraft och 70 % av de rörliga kostnaderna.
The cost of gathering the olives is made up of 80 % of the expenses of manual labour and 70 % of the variable costs.
SwedishDet som är så barbariskt med vissa vapen är att de fortsätter att blint skörda offer även efter kriget.
The barbarous thing about some types of weapons is that they continue to cause casualties, indiscriminately, after the war.
SwedishOm de verkligen genomför det vill vi att de faktiskt låter de som använder de brittiska vägarna skörda frukterna av det.
If they do bring it into effect, we want to see them really pass the benefits on to the British road-users.
SwedishVi är övertygade om att vi under det irländska ordförandeskapets ledning kommer att skörda frukterna av det arbetet.
We are confident that under the leadership of the Irish presidency we will celebrate the fruits of that labour.
SwedishJag och några till ska skörda, Quinn.
Me and a few others, we're going harvesting, Quinn.
SwedishGenom att skörda dem från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning skulle man kunna återskapa vilka vävnader som helst.
Any tissue at all could be created by harvesting these cells from embryos left over from test tube fertilisation.
SwedishLikaledes kommer vi endast att kunna skörda frukterna av samarbetet med Förenta staterna om det bygger på en USA-vänlig utrikespolitik.
There is also no mention of condemning preventative war, which is completely at odds with international law.
SwedishSannolikheten att vi skall skörda rikligt eller obetydligt med frukt beror nämligen på när besluten fattas och när riktlinjerna dras upp.
Indeed, whether we achieve much or little depends on the speed with which decisions are taken and recommendations laid down.
SwedishPrecis som vi kan hoppas på att skörda frukten av den europeiska forskningen måste vi se till att utvecklingsländerna också gynnas av den.
Just as we can hope to benefit from the fruit of European research, we must ensure that the developing countries benefit from it too.
SwedishHuvudsyftet var att bryta metaller och skörda tropiska växter även om människor också såldes som slavar i vissa fall.
The mining of metals and the harvesting of tropical plants were the most important objective while, in some cases, human beings, too, were traded as slaves.