"säga" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin saga, såga
SV

"säga" İngilizce çeviri

SV säga
volume_up
[sa/sade|har sagt] {fiil}

1. genel

Jag kommer bara att säga ett par saker och sedan fortsätta till sex och kärlek.
I'll only just say a couple of things, and then go on to sex and love.
Man måste också säga var skräpet skall förvaras och hur det skall förintas.
It must be stated where the stuff has to go and how it is to be destroyed.
Europaparlamentet måste i dag säga " Allt detta får inte fortsätta ".
So the European Parliament should now say that this cannot go on.
säga
volume_up
to say [said|said] {fi.} (speak words)
Jag tänker säga det jag önskar säga, och ni kan säga det ni önskar säga.
I shall say what I wish to say, and you may say what you wish to say.
Det är mycket svårt att säga allt man vill säga eller göra allt det man vill göra.
It is very difficult to say all you want to say or do all you want to do.
Jag skulle säga ja, Iran – det vill säga Irans befolkning – bör fatta sina egna beslut.
I would say yes, Iran – that is to say the population of Iran – should decide for itself.
I själva verket kan Europa tala med en enda röst bara för att säga ingenting.
Ultimately, Europe can speak with one voice only if it has nothing to say.
De kommer nu att säga sin mening, var de än ser belägg för brister i säkerhetskulturen.
They will now speak out whenever they see evidence of lack of safety culture.
Det vore alltför tidigt för mig att säga något i dag om budgetkonsekvenserna.
It would be premature for me to speak today of budgetary consequences.
säga (ayrıca: uppge, uppmana, anmoda, meddela)
Kan ni säga mig hur förhållandet, viktningen, mellan dessa båda principer ser ut?
Can you tell me what the ratio, the weighting is between these two principles?
Skall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Så låt oss säga som det är, så att det som behöver korrigeras, kan korrigeras.
So let us tell it as it is so that what can be corrected can be corrected.
säga (ayrıca: ange, märka, utse, nämna)
Det är ingen överdrift att säga att ECB är på allas läppar.
It is no exaggeration to say that the name of the ECB is on everyone's lips.
Mappen har flyttats, men Netscape kan inte säga upp prenumerationen på den gamla mappen.
Folder move succeeded, but Netscape was unable to unsubscribe from the old folder name.
Jag skulle vilja säga till kommissionen: Var modiga; namnge i de fall det finns någon att skylla på.
I would say to the Commission: Be brave; where there is blame, actually name.
säga (ayrıca: läsa upp, tolka, läsa, stå)
De kan inte längre säga att det bara är någonting de läst om i tidningarna.
They can no longer say that it is just something they have read about in the newspapers.
Det vill säga " men i arktiska klimatförhållanden varar sommarperioden " osv.
The relevant sentence should thus read 'but in arctic climate conditions the summer period extends ' etc.
Jag måste därför säga att vi inser denna frågas betydelse.
I would ask you to read the Rules of Procedure.
Då är det tomma ord att säga att yttrandet eventuellt skall skickas med.
This being the case, to say that the opinion may be sent along with a bid is a hollow phrase.
Jag hoppas kunna säga adjö till parlamentet den 28 augusti då jag hoppas få se er alla igen, men tills dess önskar jag er allt gott.
I am hoping to bid Parliament farewell on 28 August, on which day I hope to see you all again, but for now: all the very best to you all.
Det mest överslätande man kan säga om direktivet om övertagandebud är att det är?
The best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress '.

2. "meddela, uppge"

Är inte en sådan bestämmelse detsamma som att säga att EU är en stat?
Is this regulation not the same as saying that the EU is a State?
Jag kan kategoriskt säga att vårt uppdrag var av humanitär karaktär, inte politisk.
I can categorically state that our mission was humanitarian in nature, not political.
Det är ingen överdrift att säga att Turkiet förändras med nästan revolutionerande hastighet.
It is no exaggeration to state that Turkey is changing with almost revolutionary speed.

3. "påpeka"

volume_up
to remark on {fi.} (point out)
Kan jag få säga att ersättare tillåts i bestämmelsen om nationella företrädare?
May I remark that the provision on national representatives allows for substitutes?
Till sist, herr talman, vill jag gärna säga något som nästan är en förmaning rörande föredragningslistan.
I want, finally, to say something which is almost a remark on the rules of procedure.
Till sist vill jag säga något om oss själva här i Europeiska unionen.
I should like to devote my closing remark to ourselves here in the European Union.

"säga" için eşanlamlılar (İsveççe):

säga

İngilizce' de "säga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishIngen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
SwedishAtt säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.
Saying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.
SwedishAv detta skäl kan man inte säga att handel och bistånd är ohjälpligt oförenliga.
It cannot therefore be said that trade and aid are irreconcilably incompatible.
SwedishJag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
I know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
SwedishFår jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
Let me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
SwedishDet vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
We must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
SwedishInnan jag slutar, skulle jag vilja säga några ord om ett ämne som har tagits upp.
Before I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
SwedishJag vore mycket tacksam om ni kunde säga något konkret angående dessa tre punkter.
I would be most grateful to you if you could answer these three specific points.
SwedishTill Marta Andreasen vill jag säga att hon inte bara talade om att frysa budgeten.
In response to Ms Andreasen: she was not only talking about freezing the budget.
SwedishDärför skall jag nu helt kort säga något om innehållet i förslag och betänkande.
I therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
SwedishJag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
SwedishJag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
Let me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
SwedishJag vill med detta säga att vi beträffande frågorna " Vad är externa kostnader?
What I mean is that, when it comes to questions such as " What are external costs?
SwedishSlutligen vill jag även säga något om Karamanous betänkande om barnpornografi.
Finally, I should like to comment on Mrs Karamanou's report on child pornography.
SwedishJag skulle vilja säga en eller två saker om arten av de gissel som vi står inför.
I should like to make one or two points on the nature of the scourges we face.
SwedishDet europeiska miljömärket är, det måste man säga, ett barn av den inre marknaden.
The European eco-label is, it has to be said, a product of the internal market.
Swedishvi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
We can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
SwedishVi har inget att säga om detta och välkomnar er, kommissionär Flynn, istället.
We have no complaints about that and we welcome you, Commissioner Flynn, instead.
SwedishHela frågan om konsekvensanalys är svår, och jag hade någonting att säga om den.
What this tells me is that this project really does enjoy widespread support.