"resa" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"resa" İngilizce çeviri

volume_up
resa {comm. gen.}
SV

resa {ortak cins}

volume_up
resa (ayrıca: slag, bana, gång, resor)
Vem kommer att betala för min resa och medresenärens resa om jag är barn?
Who pays for my travel, and for that of an accompanying person if I am a child?
Under de senaste decennierna har det blivit allt billigare att resa med flyg.
Air travel has become cheaper and cheaper over the last few decades.
Detta följer av att visering jämställs när det gäller frihet att resa.
This is a result of putting the visas on an equal footing as regards unrestricted travel.
resa (ayrıca: färd)
Från och med 2004 kommer EU: s myndigheter att kräva visering för en sådan resa.
As of 2004, the European authorities will demand visas for this journey.
Från och med 2004 kommer EU:s myndigheter att kräva visering för en sådan resa.
As of 2004, the European authorities will demand visas for this journey.
Jag önskar Kroatien, Makedonien och Turkiet all framgång på deras europeiska resa.
I wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
resa (ayrıca: förlopp, tillgång, följd, sats)
Jacques Chirac beger sig idag till Kina och talade strax före sin resa om ett globalt partnerskap med Kina.
Today Jacques Chirac is going to China and in the run-up to that visit he spoke of a global partnership with China.
. – Flygtransport är det vanligaste sättet att resa över långa avstånd, men trots det motverkar utsläppen från luftfarten det globala målet att sänka utsläppen.
Air transport is the most commonly used method of long distance travel, yet the emissions from aviation run counter to the global objective of reducing emissions.
Tack för förslaget, men låt mig tillägga att vi i så fall måste resa dit obeväpnade, annars löper även vi risken att bli indragna i konflikten.
Thank you for your suggestion, but I would like to add that we should go there unarmed, otherwise we would run the risk of becoming involved in the conflict ourselves.
(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
Mr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
Det kommer att bli en resa i svår sjögång, för som sagt, utmaningarna är enorma.
This will be a voyage over a rough sea for, as I have said, there are massive challenges ahead.
Orden ”resa” och ”färd” bör återfå sin ursprungliga betydelse.
The words ‘travel’ and ‘voyage’ should regain their original meanings.
De olika inläggen har betonat att denna förordning har haft en olycklig resa.
The various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
När allt kommer omkring har denna lagstiftning haft en mycket svår resa genom parlamentet.
When all is said and done, this piece of legislation has had a very difficult passage through Parliament.
Vi bör naturligtvis straffa Turkiet för att man ger olagliga invandrare en möjlighet att resa in i Grekland.
We should punish Turkey, of course, for providing illegal immigrants with a passage to Greece.
resa (ayrıca: fel, blunder, snubblande, resan)
Detta är allvarligt och president Chiracs resa till Kina bekräftar bara situationen.
This is serious, and President Chirac's trip to China today does nothing to reverse that.
En resa till Spanien ger dig upplevelser som du aldrig kommer att glömma.
Taking a trip to Spain will give you an experience that you will never forget.
Ni har en lång resa bakom er så jag ska inte ge några ytterligare kommentarer.
It was a tiring trip, so I shall make no further preliminary remarks.

"resa" için eşanlamlılar (İsveççe):

resa

İngilizce' de "resa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMen jag skulle naturligtvis inte resa under antaget namn, utan under mitt eget.
But I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
SwedishDelegationen från parlamentet kommer att resa till Ryssland inom ett par dagar.
The delegation from our Parliament is due to visit Russia in a few days' time.
SwedishEn del utländska journalister utvisades eller hindrades från att resa in i landet.
Some foreign journalists were expelled or prevented from entering the country.
SwedishDessa arrangemang gör det enklare för ryska medborgare att resa till EU och omvänt.
These facilitate the travelling of Russian citizens to the EU and vice versa.
SwedishEuropeiska ungdomsportalen > Resa i Europa > Ungdoms information service
European Youth Portal > Travelling Europe > Youth information services
SwedishSå länge han har folket med sig... vågar ingen resa sig mot honom, utom du.
But while the people follow him... no one would dare stand up to him until you.
SwedishDet är inte force majeure om en resa ställs in på grund av att flygplanet är halvfullt.
It is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.
SwedishIngen som deltog i fredssamtalen i Japan kan längre tryggt resa in i Indonesien.
Anyone who was present at the peace talks in Japan can no longer safely enter Indonesia.
SwedishDet var Katherine Brewster...... som åter-aktiverade mig för att resa tillbaka tiden.
Katherine Brewster had me reactivated and sent through the time displacement field.
SwedishVi kommer nästa vecka att resa till Bosnien med en delegation från detta parlament.
In the coming week we will be travelling to Bosnia with a delegation from this House.
SwedishFrågan om oacceptabla förhållanden när det gäller att resa hit har tagits upp.
The matter of unacceptable conditions for travelling here has been raised.
SwedishMakedonska medborgares möjligheter att resa till EU-länder har blivit ett akut problem.
Macedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
SwedishValobservatörer och utländska journalister måste tillåtas resa in i landet.
Election observers and foreign journalists must be allowed into the country.
SwedishTill minne av Piotr Stańczak får jag nu be er alla att resa er upp för att hedra honom.
In memory of Piotr Stańczak, can I ask you all now to rise to commemorate him.
SwedishKommissionens ordförande har planerat en resa till Marocko och Algeriet i november.
The President of the Commission is scheduled to visit Morocco and Algeria in November.
SwedishDu kanske vill flytta, bo, studera, arbeta, handla eller bara resa utomlands.
This can mean moving, living, studying, working, shopping or simply travelling abroad.
SwedishSamma regering försvårar för utomstående att resa in i det centrala höglandet.
Incidentally, this same government is screening off the central highlands to outsiders.
SwedishKräv med eftertryck att utländska observatörer får resa in i det centrala höglandet.
Urge strongly that the central highlands be opened up to foreign observers.
SwedishVi råkade dock ut för en försening på fyra timmar och fick resa via Düsseldorf.
However, we were subject to a 4-hour flight delay and were taken to Düsseldorf on route.
SwedishJohannes Hahn, jag bjuder in dig till Maastricht - det är inte så långt för dig att resa.
Mr Hahn, I invite you to come to Maastricht - it is not very far for you to come.