SV rensa
volume_up
{fiil}

1. genel

rensa (ayrıca: befria, knäcka, röja, avsegla)
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Du kan rensa din sökhistorik från Google Verktygsfält, Internet Explorer och Firefox.
You can clear your search history from the Google Toolbar, Internet Explorer, or Firefox.
Åh, vi fick ett till meddelande från brandmyndigheten, om att vi måste rensa buskarna.
Oh, we got another notice from the fire department, saying we have to clear out the bush.
rensa
rensa (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
rensa (ayrıca: kamma, klä, bereda, ordna)
rensa (ayrıca: skala, sprita)
rensa (ayrıca: sprita, sätta baljor)
rensa (ayrıca: reducera, klippa, tukta, beskära)
Under planarsammanträdena bör vi rensa bort alla onödiga ändringar och koncentrera oss på det allra väsentligaste.
In the plenary we must prune these unnecessary amendments and focus on the essence of the issue.
Detta kommer inte bara att handla om att rensa i lagstiftningen.
This will not merely be a case of pruning legislation.
This means simplifying, rearranging and pruning them.
rensa (ayrıca: reducera, skära ner)
rensa (ayrıca: befria, ta bort, göra fri)
Vi får inte ryckas med av önsketänkande pacifister som vill rensa världen från krig och vapen, eftersom sådana fantasier saknar all förankring i verkligheten.
We should not let ourselves be carried away by the wishful thinking of pacifists who would like to rid the world of wars and arms, as such fancies lack any basis in reality.
Det händer i ett Slovakien där Ján Slota dessutom säger att problemet är att man inte har lyckats rensa landet från ungrare och att detta är källan till alla problem.
It is happening in a Slovakia where, moreover, Ján Slota says the trouble is that they have not been able to rid the country of Hungarians, and that this is the source of all their problems.
rensa (ayrıca: skala, bombardera, sprita, beskjuta)
rensa (ayrıca: sätta på fri fot)
rensa (ayrıca: gallra, luka, rensa ogräs)
Om det skall vara möjligt att rensa ut våldet måste man lägga ned arbete på det.
Weeding out violence will only be possible through continued efforts.
Enligt min åsikt skulle detta även kunna innebära att man skickar ut en hel skolklass för att rensa ogräs på skolans område.
In my opinion, that could even mean sending out an entire school class to weed the school grounds.
Jag stöder förslaget, och samtidigt ber jag kommissionen att fortsätta på samma väg och rensa ut onödiga administrativa hinder från stödprogrammet.
I support the proposal, and at the same time I ask the Commission to continue on the same path, weeding out unnecessary administrative obstacles from the assistance programme.
rensa (ayrıca: rita rent)

2. "fisk"

rensa (ayrıca: slakta)

3. Tarım

rensa

4. günlük dil

rensa (ayrıca: ansa)

5. mecazi

rensa
volume_up
to scour {fi.} [mec.]

"rensa" için eşanlamlılar (İsveççe):

rensa

İngilizce' de "rensa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag måste rensa akvariet, ta ut alla fiskarna...... stoppa dom i påsar, och...
I had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
SwedishOch vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.
Oh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
SwedishOm det skall vara möjligt att rensa ut våldet måste man lägga ned arbete på det.
Weeding out violence will only be possible through continued efforts.
SwedishKulturen kan förmedlas och kan både ta till sig och rensa bort element.
Culture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
SwedishSlå till mot nödutgångarna på styrbords vinge, här, rensa huvudkabinen.
Hit the emergency exits on the starboard wing, here, clearing the main cabin.
SwedishDe som försöker rensa upp i kapitalismen har verkligen mycket att göra.
Those seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.
SwedishDet kanske går att lösa problemet genom att rensa webbläsarens cacheminne.
Clearing your browser cache may resolve the problem you're experiencing.
Swedish Anser kommissionen att de ansvariga sektorerna bör bidra till att rensa upp?
 Does the Commission believe that the sectors responsible should contribute to the cleanup?
SwedishDäremot ska vi rensa bort onödiga regler, i enlighet med kommissionens ambition.
However, we must, in accordance with the Commission’s ambition, do away with unnecessary rules.
SwedishDet finns de vilkas ändringsförslag syftar till att rensa ut allt innehåll ur direktivet.
There are those whose amendments are aimed at removing all of the directive’s substance.
SwedishHan vill rensa Kosovo för att serberna skall kunna återta Kosovo, så ser läget ut.
He wanted to purify Kosovo so that the Serbs could regain it, and that is the current situation.
SwedishFörsök med att rensa cacheminnet först och om det inte hjälper tar du bort dina cookies.
Try clearing the cache first, then if that doesn't work, the cookies.
SwedishÄr detta parlament också berett att rensa ogräs i sin egen trädgård?
Is Parliament prepared to cultivate its own garden, Mr President?
SwedishIbland är en revolution precis vad som behövs för att rensa systemet.
Sometimes a revolution is exactly what's needed to clean up the system.
SwedishHär är några resurser som kan hjälpa dig rensa webbplatsen och förhindra att den infekteras igen.
Here are some resources to help clean things up and prevent reinfection of your site.
SwedishDäremot ska vi rensa bort onödiga regler, i enlighet med kommissionens ambition.
Consumers are at present able to decide for themselves what they wish to purchase by comparing prices.
SwedishÖppenheten skadar ingen utan hjälper ofta till att rensa luften.
Transparency does not hurt anybody and it often helps to provide an honest environment.
SwedishKommer rådet att stödja direktivet och därmed bidra till att rensa upp vår flod - våra floder?
Will the Council support the directive and thereby help to clean up our river - our rivers?
SwedishDärför är det viktigt för EU att handla för att rensa upp en sektor där vi är världsledande.
It is therefore important for the EU to act to clean up a sector in which we are world leaders.
SwedishVi européer har ett historiskt ansvar att rensa upp i den klimatröra som vi bidragit till att skapa.
Europeans have an historic responsibility to clean up the climate mess we helped create.