"reaktion" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"reaktion" İngilizce çeviri

volume_up
reaktion {comm. gen.}

SV reaktion
volume_up
{ortak cins}

1. genel

reaktion (ayrıca: sätt att arbeta)
Det måste klargöras att de senaste reaktionerna från våra amerikanska vänner och samarbetspartner inte gäller dessa frågor.
It must be made clear that the recent behaviour of our American friends and partners does not relate to these points.

2. "sätt att reagera"

reaktion
Såtillvida är det en reaktion på de uppnådda produktivitetsframstegen.
To that extent, this is a reaction to the progress sought in productivity.
Vi väntade oss en kraftigare reaktion från utskottet för regionalpolitik.
For one thing, we expected a stronger reaction from the Committee on Regional Policy.
Vi väntar nu på inspektörens formella reaktion på detta program.
We are now awaiting the formal reaction of the inspector to this programme.

"reaktion" için eşanlamlılar (İsveççe):

reaktion
Swedish

İngilizce' de "reaktion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSom reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
Our response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
SwedishDessutom fungerade gemenskapens system för tidig varning och reaktion mycket väl.
In addition, the early warning response system of the Community worked very well.
SwedishDet har sagts att det inte finns någon omedelbar reaktion, men förändringar sker.
It has been said that there is no immediate response, but changes are being made.
SwedishDet är naturligtvis inte obetingat en snabb reaktion i enlighet med artikel 146.
That is, of course, not exactly a quick response within the meaning of Article 146.
SwedishDet skulle vara ett tecken på en stark och samfälld europeisk reaktion på krisen.
This would be the sign of a strong and united European response to the crisis.
SwedishVi måste uppfylla båda dessa krav, och basera vår reaktion på fakta och uppgifter.
We have to satisfy both those requirements, basing our response on facts and data.
SwedishJag vill fråga kommissionsledamoten: Vilken negativ reaktion kommer från Bryssel?
I should like to ask the Commissioner: what is the negative response from Brussels?
SwedishAvsaknaden av kollektiv reaktion ger näring åt allmän cynism och politisk nihilism.
A lack of a collective response is feeding public cynicism and political nihilism.
SwedishJag anser att Elisa Ferreira var väl hård i sin bedömning av EU:s reaktion.
I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
SwedishProgrammet ”Säkrare Internet” är en reaktion på de hotbilder som redan förekommer.
The Safer Internet Programme is one response to threats already identified.
SwedishI några få fall har parlamentet identifierat svagheter och bett mig om en reaktion.
In a few cases Parliament has identified weaknesses and asked for a response from me.
SwedishDet beror än en gång, vilket jag sade tidigare, på den tyska regeringens reaktion.
Once again, as I said earlier, that depends on the reactions of the German Government.
SwedishJag vill endast framföra en reaktion på ordförande Baróns inlägg.
Madam President, I would simply like to react to the intervention of Mr Barón Crespo.
SwedishEn lämplig reaktion på de brott som begåtts i religionens namn är bara på sin plats.
An adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.
SwedishEtt strukturellt problem kräver dock ett strukturellt svar, en strukturell reaktion.
However, for a structural problem we need a structural answer, a structural response.
SwedishVi har inte fått någon specifik reaktion på det svar vi gav vid det senaste tillfället.
We have not had a specific response to the reply we gave on the last occasion.
SwedishMen lägre räntor är i högre grad en reaktion på låg tillväxt än ett tecken på framgång.
But lower interest rates are more a response to poor growth than a sign of success.
SwedishSamtidigt vill jag berömma EU:s snabba reaktion på tsunamins tragiska följder.
At the same time, I applaud the EU’s rapid response to the tragic impact of the tsunami.
SwedishDärför vill jag också få en reaktion från parlamentet på detta oschyssta angrepp.
I would therefore like to see Parliament respond to this unfair attack.
SwedishBelgrads reaktion på González uppdrag fram till nu har varit en besvikelse.
Belgrade's response so far to Mr González ' mission has been disappointing.