"rad" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin räd, råd, råda
SV

"rad" İngilizce çeviri

volume_up
rad {isim}
EN
volume_up
rad {comm. gen.}

SV rad
volume_up
{isim}

rad (ayrıca: stass, samling, dräkt, stridsordning)
volume_up
array {isim}
Det erbjuder en rad förbättringar gentemot Dublinkonventionen.
It offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.
Vi vaccinerar redan vår boskap mot en hel rad sjukdomar och konsumerar dem dagligen.
We already vaccinate our cattle for a whole array of diseases and consume them daily.
Nu har det lagts fram en rad ändringsförslag för omröstning som rör både förordningen och direktivet.
We now have an array of amendments to vote on, both to the Regulation and to the directive.

"rad" için eşanlamlılar (İsveççe):

rad
Swedish

İngilizce' de "rad" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
There are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
SwedishTrots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
However, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
SwedishDetta är inte enkelt, men jag vill fästa er uppmärksamhet vid en rad framgångar.
This is not easy, but I would like to draw your attention to a number of successes.
SwedishFioris betänkande innehåller intressanta och användbara synpunkter i en rad frågor.
The Fiori report contains interesting and useful views on a number of questions.
SwedishEkonomiskt sett har turismen avgörande betydelse för en rad olika branscher.
In economic terms, tourism is of crucial importance for a variety of industries.
SwedishDet gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
This is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
SwedishOckså vår grupp vill rikta uppmärksamheten på en rad nya förebyggande åtgärder.
Our group also wishes to draw attention to a new raft of preventive measures.
SwedishDet är frågan om milt sagt krisartade tillstånd i en lång rad utvecklingsländer.
Crisis conditions, to put it mildly, prevail in a long list of developing countries.
SwedishInom spannmålssektorn finns det en rad olika orsaker till att priserna har ökat.
In the cereals sector there are various different reasons for the increase in prices.
SwedishFöredraganden föreslår en rad meningsfulla åtgärder, som jag inte kommer att upprepa.
The rapporteur proposes a number of valid measures, which I shall not reiterate.
SwedishParlamentets betänkande ger en rad förslag till åtgärder för strategin efter 2012.
Parliament’s report offers a list of proposed measures for the strategy after 2012.
SwedishDet finns en rad områden där vi anser att man går för mycket in på detaljer.
There are a number of areas in which we feel that too much detail is gone into.
SwedishInstitutionerna planerar också en rad gemensamma seminarier och konferenser.
The institutions are also planning a number of common seminars and conferences.
SwedishDärför är en rad gemenskapsprogram öppna för deltagande från dessa organisationer.
This is why many Community programmes are open for such organisations to take part.
SwedishSinn Féin anser att det utvidgade EU måste besluta om en rad nya prioriteringar.
Sinn Féin believes that the enlarged EU must adopt a new set of priorities.
SwedishI Syrien har folkliga protester spridit sig över en rad städer sedan mitten av mars.
In Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
SwedishEn rad regleringar och koder skall utsträckas till att gälla i andra länder.
A number of regulations and codes are to be extended to apply to other countries.
SwedishSamordnade politiska åtgärder krävs på en rad områden inom Europeiska unionen.
Coordinated political measures are required in numerous areas of the European Union.
SwedishPlanen bygger på vårt nuvarande engagemang och anger en rad prioriteringar.
The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
SwedishPPE-DE-gruppen har lagt fram en rad ändringsförslag för att stryka de punkterna.
The PPE-DE has submitted a number of amendments to scrap those paragraphs.