"rätta till" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"rätta till" İngilizce çeviri

SV

rätta till {fiil}

volume_up
Vårt ändringsförslag nummer 22 försöker rätta till direktivets ordalydelse.
Our Amendment No 22 tries to correct this directive's drafting.
Vi har noterat detta och vi kommer att försöka rätta till det till i morgon bitti.
We have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Konsumtentskydd har absolut prioritet, men vi måste rätta till våra förfaranden.
The absolute priority is consumer protection, but we need to correct our procedures.
År 2006 försökte kommissionen rätta till problemen i Medelhavet.
In 2006, the Commission tried to rectify the problem of the Mediterranean.
Vårt problem var alltså att rätta till detta i samrådet i första behandlingen.
It was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading.
Vi hoppas att översynen 2008–2009 kommer att innebära en möjlighet att rätta till detta.
We hope that the 2008 – 2009 review will create an opportunity to rectify this.
Av den anledningen ber jag kommissionen att rätta till den här oegentligheten.
For this reason, I ask the Commission to remedy this irregular situation.
Den nya lagstiftning som krävs för att rätta till dessa problem håller på att utarbetas.
The new overall legislation needed to remedy these problems is being prepared.
Jag hoppas därför att kommissionen vidtar verkliga åtgärder för att rätta till situationen.
I hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Att vara beredd att rätta till saker och ting är ett tecken på visdom.
There is a willingness to amend the draft constitution in this regard.
Det här programmet är ett svar på det och syftar till att försöka rätta till situationen.
This programme is in recognition of this and tries to make amends in this respect.
Därför måste vi göra allt vi förmår för att utrota den och rätta till de skador, som den förorsakat.
Everything possible must accordingly be done to overcome it and repair the damage it has caused.
Man arbetar med att rätta till detta, men det kommer att ta lite tid att lösa problemet.
Repair is under way, but the problem will take some time to resolve.
Så jag vill rätta till det misstaget och lägga fram följande mycket enkla muntliga ändringsförslag: ”samt till medlemsstaternas parlament”.
So I would like to repair that omission and propose the very simple oral amendment: 'and the parliaments of the Member States'.
Let me just adjust it here.
För det andra måste vi fortfarande rätta till det som inte är som det skall vara.
Secondly, we have to straighten out the things that are crooked.

"rätta till" için eşanlamlılar (İsveççe):

rätta till

İngilizce de "rätta till" için benzer çeviriler

rätta fiil
till edat
till sıfat
English
till zarf
English
till zamir
English
nå fram till fiil
English
komma fram till fiil
English
rycka till fiil
English

İngilizce' de "rätta till" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag är därför glad att jag har möjlighet att rätta till detta felaktiga intryck.
I am therefore glad to have the opportunity to correct this false impression.
SwedishJag skulle vara tacksam om talmannen gjorde allt för att ställa saken till rätta.
I should be grateful if you would do everything in your power to put matters right.
SwedishUnder veckan bjuds ett sällsynt tillfälle att börja rätta till dessa orättvisor.
This week, there is a rare opportunity to begin rectifying these injustices.
SwedishVi har noterat detta och vi kommer att försöka rätta till det till i morgon bitti.
We have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
SwedishKonsumtentskydd har absolut prioritet, men vi måste rätta till våra förfaranden.
The absolute priority is consumer protection, but we need to correct our procedures.
SwedishNu står därför denna skugga av en man inför rätta för försök till självmord.
So now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
SwedishDemokrati tar tid, men ibland behövs det tid för att rätta till misstagen.
Democracy, of course, takes time but sometimes it is needed to correct mistakes.
SwedishI punkt 46 anges med rätta att tillgång till finansiering är deras största problem.
Paragraph 46 rightly states that access to finance is their greatest problem.
SwedishVårt problem var alltså att rätta till detta i samrådet i första behandlingen.
It was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading.
SwedishNär vi inte lyckats gissa rätt, har vi kunnat ställa saker och ting till rätta.
Where we have not guessed correctly, we have been able to put things right.
SwedishÄven om det är tid att rätta till det som verkar nödvändigt att rätta till.
There is still time to put right these points which seem to need to be put right.
SwedishDet måste vi försöka rätta till till nästa år.
There is not a single person present, and we should try to correct that for next year.
SwedishNär misstag begås, vilket inträffar ibland, försöker vi att rätta till dem.
When there are mistakes, which sometimes happens, then we try to correct them.
SwedishÅtgärder har vidtagits för att rätta till problemet och hantera denna viktiga fråga.
Action has to be taken to rectify the situation and to address this pressing issue.
SwedishVi bevittnar en konspiration och åtgärder måste vidtas för att ställa allt till rätta.
We are witnesses to a conspiracy, and action must be taken to put things right.
SwedishVi skall naturligtvis rätta till det enligt era önskemål.
Very well, Mr Puerta, we shall naturally make the corrections as you request.
SwedishMen det finns ytterligare en sida, som är ännu svårare att komma till rätta med.
Yet, there is a second aspect, which is even more difficult to get right.
SwedishSyrien förblir en enpartistat, även om det talas om att rätta till detta problem.
Syria remains a one-party state although there is talk of ending this state of affairs.
SwedishJag förväntar mig att skall rätta till detta och göra ett förtydligande i motiveringen.
I expect that he will include corrections and clarifications in the memorandum.
SwedishDet kommer exempelvis att ta minst 20 år att komma till rätta med bostadsbristen.
It will, for example, take at least 20 years to get to grips with the housing shortage.