"räckvidd" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"räckvidd" İngilizce çeviri

volume_up
räckvidd {comm. gen.}

SV räckvidd
volume_up
{ortak cins}

1. genel

räckvidd (ayrıca: omfattning, utrymme, ram, tillämpningsområde)
volume_up
scope {isim}
Jag vill att privata aktörer undantas från detta direktivs räckvidd.
I would like to see private operators exempted from the scope of this directive.
Vidare syftar avtalets räckvidd till att öka flyg- och passagerarsäkerheten.
Furthermore, the scope of the agreement aims at greater flight and passenger safety.
Därmed kan direktivets räckvidd tillvaratas inom den framtida tekniska utvecklingen.
In this way, the directive is given broader scope to cover future technological developments.
räckvidd (ayrıca: urval, frekvens, kedja, klass)
volume_up
range {isim}
Det är viktigt att institutionerna samverkar för att vidga sin räckvidd.
It is important that institutions should interact for broadening their range.
Ju högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.
The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.
Nu har vi en räckvidd på 130 mil, vilket är ganska mycket.
Now we have a range of 1 300 km, which is no little matter.
räckvidd (ayrıca: utsträckning, gripande, vidd, omfång)
volume_up
reach {isim}
Väsentliga och politiska beslut sker utanför de folkvalda politikernas räckvidd.
Crucial and political decisions are being placed beyond the reach of politicians elected by the people.
Det kanske inte är tillräckligt att lita på den goda viljan hos företag utanför vår räckvidd.
It may not be enough to rely on the good will of enterprises outside our reach.
Och vår flotta har fortfarande större räckvidd än de flesta andra medlemsstaters.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
räckvidd
volume_up
carry {isim}
. – Jag förstår verkligen den ärade ledamotens farhåga och frågan, men som jag just angav inledningsvis faller detta inte under ordförandeskapets eller rådets ansvarsområde eller inom deras räckvidd.
The European Union does not carry out the field exercises about which the questioner is concerned, but let me add that I do take those concerns seriously.
räckvidd (ayrıca: omfattning, yta, kompass, omfång)
Det viktiga är att det finns en tydlig inriktning, information och räckvidd.
The important thing is that the compass, the information, the scope is clear.

2. İnşaat

räckvidd (ayrıca: brospann, spann, valv)
volume_up
span {isim}

İngilizce' de "räckvidd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishIDABC ger en mer heltäckande räckvidd för alleuropeiska e-förvaltningstjänster.
IDABC provides a more comprehensive coverage of pan-European eGovernment services.
SwedishDet handlar i detta betänkande och i morgon vid omröstningen om ett beslut av enorm räckvidd.
This report and tomorrow's vote are about a decision with far-reaching implications.
SwedishFN är med sin långa erfarenhet och globala räckvidd bättre på att genomföra dessa åtgärder.
With its long experience and global importance, the UN is better placed to implement them.
SwedishDen enkla formeln: " Det vill jag inte ha, alltså skickar jag det tillbaka" har här för kort räckvidd.
It is not enough to simply say, 'I do not want that, so I shall send it back' .
SwedishDet är därför som det inte är så enkelt att slå ihop de två, för deras räckvidd skiljer sig åt.
This is why it is not so easy to simply merge the two, because the coverage is different.
SwedishDen enkla formeln: " Det vill jag inte ha, alltså skickar jag det tillbaka " har här för kort räckvidd.
It is not enough to simply say, 'I do not want that, so I shall send it back '.
SwedishDessutom breddas avregleringens räckvidd till att omfatta cabotage i Jarzembowskis betänkande.
Adopting the third railway package would mean that we, too, had read the signs of the times.
SwedishPå global nivå är FN – med sin räckvidd, erfarenhet och legitimitet – bäst lämpad.
On a global scale, the UN - with its importance, experience and legitimacy - is best suited to this work.
SwedishJag undervärderar således inte problemets räckvidd.
I therefore in no way underestimate the extent of the problem which concerns you.
SwedishInnan vi utvidgar avtalets räckvidd bör det därför snarast ses över.
It therefore needs urgent repair before it is extended.
SwedishNär det gäller Lissabonmålen har vår grupp kritiserat målens begränsade räckvidd inom den sociala välfärdens område.
Sovereignty in foreign policy is one of the main hallmarks of an independent state.
SwedishDetta betänkande rör därför endast hälsoprogrammet, som i alla händelser hade en begränsad räckvidd och små anslag.
In other words, insufficient account is being taken of the principle of subsidiarity.
SwedishLedamot Miranda förklarar i sitt betänkande uttömmande avtalets struktur och räckvidd.
In her report, Mrs Miranda offers an exhaustive explanation of the structure and the potentials of this agreement.
SwedishJag motsätter mig det sätt på vilket betänkandets räckvidd kraftigt överskrids.
There is mild criticism of the continued expropriation of land for the construction of the so-called ‘ security fence’.
SwedishMen de uppnås genom tillämpning av kriterierna i generalklausulen och måste falla inom förslagets räckvidd.
Following our consultation we have taken a measured approach to the disclosure of information.
SwedishKommissionen kan inte godta att direktivets räckvidd minskas genom ändringsförslagen 5 och 76.
I also thank Members for not bringing into question the health standards which the Commission has proposed.
SwedishI betänkandet redogör man för problemets räckvidd, eller visar hur många uppfattningar det finns i denna fråga.
The report shows the extent of the problem, or shows how many opinions there are on this matter.
SwedishYtterligare uteslutanden av sektorer från förslagets räckvidd bör vara mycket begränsade.
They will benefit as key information about businesses and the service they are providing will be made easily available.
SwedishDen befintliga överenskommelsen är obalanserad, både när det gäller garantier för förfarandet och förfarandets räckvidd.
The existing agreement is unbalanced, both in terms of procedural guarantees and coverage.
SwedishJag skall ta direktivets räckvidd som exempel.
I consequently voted in favour of this proposal for a directive.