SV press
volume_up
{ortak cins}

press (ayrıca: tryckning, tryck, stress, tryckkraft)
Jag vill att vi är positiva och sätter press på dem som vi borde sättas press på.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
De multinationella företagen utsätter sina arbetstagare för en enorm press.
The multinationals are putting enormous pressure on their workers.
Det gör att jämvikten i Berlinbeslutet hamnar under allvarlig press.
This puts enormous pressure on the equilibrium of the Berlin Agreement.
press (ayrıca: tryckning, tryck, förlag, brådska)
volume_up
press {isim}
Även journalister misshandlades, däribland reportern Ben Stocking från Associated Press.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
En oberoende press och pressfrihet är mycket viktiga för demokratin.
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
Dagens press utmärks av pessimism: Kommer man att uppnå ett avtal eller ej?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
press (ayrıca: tryckning, tryck, droppe, kram)
För i ditt hjärta vet du att...... juicen är värd att pressas.
Because in your heart you know...... that the juice is worth the squeeze.
Always know if the juice is worth the squeeze.
If you squeeze things together, the temperature goes up.
press (ayrıca: ton, börda, ansträngning, påfrestning)
volume_up
strain {isim}
Den kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan.
This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Detta skulle naturligtvis sätta företag under finansiell press och missgynna oss.
That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
. - (EN) Den globala finansoron har satt hård press på medlemsstaternas regeringar.
. - Turbulent global finance has put the governments of the Member States under serious strain.
press (ayrıca: påfrestning, börda)
volume_up
tax {isim}
Det är djupt olyckligt att orimliga skatteregler på detta sätt pressar människor till svart arbete.
It is highly unfortunate that unreasonable tax rules are forcing people into the black economy in this way.
Pressen kommer att bli allt starkare för att uppnå lättnader i skattesystemet för bränsle och en konsekvent beskattning av företagens vinst.
More and more pressure is going to be exerted in favour of a reduction in fuel tax and an appropriate levy on oil companies ' profits.
Utgående från uppgifter i den nederländska pressen har jag förstått att Ukraina sedan den 1 januari 1997 avskaffat skattefriheten för importen av varor i samband med humanitär hjälp.
According to reports in the Dutch press, Ukraine abolished the tax-free import of goods constituting humanitarian aid on 1 January 1997.
press (ayrıca: form, matris, tärning, sockel)
volume_up
die {isim}
It's still going strong, with positive press to die for.
press (ayrıca: upphetsning, tryck, värme, hetta)
volume_up
heat {isim}
Vi i denna kammare kan kanske tillhandahålla adresser, telefonoch faxnummer till lämpliga ministrar så att de får känna på samma press som vi.
We in this House can perhaps provide addresses, telephone numbers and faxes of relevant ministers so they can feel the same heat as us.
press (ayrıca: tur, trängsel, störning, låsning)
volume_up
jam {isim}
press (ayrıca: kvarn, pepparkvarn)
volume_up
mill {isim}

"press" için eşanlamlılar (İsveççe):

press

"press" için eşanlamlılar (İngilizce):

press

İngilizce' de "press" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFöretag som verkar i Kina märker av denna press från den kinesiska regeringen.
Companies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
SwedishDagens osäkra ekonomiska läge med finansiell oro sätter ECB under stor press.
I am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.
SwedishVi måste också noggrant beakta det slags press som företagen utsätts för.
We have to take a serious look at the kind of pressures companies are under.
SwedishVi borde ha hållit båda sidorna på sträckbänken för att sätta press på dem.
My own view in 1999 that accession was not feasible without unification.
SwedishHan har mycket väl utstått den press som uppkommit i denna emotionellt laddade fråga.
He has withstood the pressures he has come up against in this emotional issue extremely well.
SwedishUnionen måste sätta press på den indonesiska regeringen, så att den går vidare med reformerna.
When will it release all its political prisoners, including Xanana Gusmao?
SwedishHur stor betydelse har området ”press- och yttrandefrihet” för de pågående anslutningsförhandlingarna?
if it is, what specific measures do the Council and Commission intend to take?
SwedishDetta för att verkligen sätta press på kungen och regeringen att återupprätta demokratin i Nepal.
The security forces are also guilty of violations of children's rights.
SwedishDet är mycket svårt att sätta press på oppositionen på det här sättet.
It is very difficult to pressurise the opposition in this way.
SwedishVi kan inte sätta press på medlemsstaterna; de har suverän rätt att besluta om dessa frågor.
We cannot pressurise our Member States. They have the sovereign right to decide on these matters.
SwedishMen att sätta press på Irland nu skulle vara ett kolossalt misstag.
However, pressurising Ireland now would be a tremendous mistake.
SwedishDet finns delar av EU som befinner sig under stor press och är mycket hotade.
There are parts of Europe that are operating under a considerable burden and that are under extreme threat.
SwedishJag, vi, är alltså väl medvetna om att ni agerar under press.
So I am, we are, well aware that you are constrained in your actions.
SwedishDen rör yttrande-, press- och mötesfrihet och många andra områden.
These include freedom of expression, media freedom, freedom of association and many other areas.
SwedishVi måste utöva press på Serbien och även på albanerna i Kosovo, så att de ordnar upp saker och ting.
We can only do this using the modest means at our disposal, namely a motion for a resolution.
SwedishFöredraganden har presterat ett mycket bra resultat, om man tar hänsyn till den press han utsatts för under året.
The rapporteur has done very well given the constraints he has been under this year.
SwedishLåt mig först och främst välkomna kommissionärens svar, men tillåt mig också att sätta litet press på honom.
I would like firstly to welcome the Commissioner's response but also to push him a little.
SwedishLåt mig först och främst välkomna kommissionärens svar, men tillåt mig också att sätta litet press på honom.
I would like firstly to welcome the Commissioner' s response but also to push him a little.
SwedishNu klagar vissa personer på att man satt press på Irland.
Now some people are complaining that Ireland was pressurised.
SwedishPå grund av denna press drabbas ungefär en tredjedel av vårdarna av depression, utbrändhet och liknande besvär.
These stresses lead to depression, burnout and similar disorders among around a third of carers.