"plats" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"plats" İngilizce çeviri

volume_up
plats {comm. gen.}

SV plats
volume_up
{ortak cins}

plats (ayrıca: uppgift, anställning, tjänst, hem)
volume_up
place {isim}
De vill alla inta sin plats, sin rättmätiga plats i detta gemensamma hus.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
Materia flödar från plats till plats och kommer för ett ögonblick samman för att vara du.
Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you.
Tyvärr finns det ingen plats för denna ursanning i jämlikhetsideologin.
Unfortunately, there is no place for this original truth in the equality ideology.
plats (ayrıca: område, gård, distrikt, yta)
volume_up
area {isim}
Enligt Världsbankens klassificering ligger Litauen på 59:e plats i världen i detta avseende.
In this area, according to the World Bank's classification, Lithuania ranks 59th in the world.
Inom detta område finns det inte plats för terrorismen.
There is no place for terrorism in this area.
The whole internal market area has fallen into place.
plats (ayrıca: anledning, område, grund, skäl)
volume_up
ground {isim}
En del av detta problem är att det fortfarande finns en brist på styrkor på plats.
Part of that problem is that there is still a shortage of troops on the ground.
Organisationerna på plats varnar oss för risken för etniska konflikter.
The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Närvaron av en europeisk arbetsgrupp på plats mottogs också positivt.
The presence of the European team on the ground was also received positively.
plats (ayrıca: belägenhet, läge, lokalisering)
Beroende på var du befinner dig kan du få vägbeskrivningar från en plats till en annan.
Depending on your location, you can get directions from one location to another.
Tryck på uppdatera om du vill återställa platsen till din nuvarande plats.
Touch update, to reset your location to your current location.
Funktionen Min plats är inte tillgänglig i Google Verktygsfält för Firefox.
The My Location feature is not available in Google Toolbar for Firefox.
En högt ansedd plats i det internationella samfundet får man inte gratis.
A highly regarded position in the international community does not come free.
Den lär ha funnits på plats i Sverige under åtskilliga veckor.
They appear to have been in position in Sweden for a number of weeks.
Tyvärr är det en plats med en särskilt låg tillväxt och särskilt hög andel arbetslösa.
Alas, that position is one of particularly low growth, and particularly high unemployment levels.
plats (ayrıca: utrymme, rum, spännvidd)
volume_up
room {isim}
Vid mänsklighetens bankettbord finns inte plats för alla generationer.
At the banquet of humanity, there is not enough room for all of the generations.
Men kommissionens förslag lämnar alltid plats för förbättringar.
But the Commission’ s proposals always do leave room for improvement.
Att lämna plats för nykomlingar när det gäller förnybar energi är motiverat.
Making room for new players in the renewable energies market is justified.
plats (ayrıca: centrum, sittplats, bänk, säte)
volume_up
seat {isim}
Det finns ingen bestämmelse i FN:s stadga om en regional plats i säkerhetsrådet.
There is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
Vi kräver att även arbetsgivare och arbetstagare får en plats i styrelsen.
We are calling for employers and employees to be given a seat on the board.
Vi noterar att ingen medlem av oppositionen kommer att få en plats i parlamentet.
We note that no member of the opposition will have a parliamentary seat.
Därför är det på sin plats, att göra allt för att motverka denna situation.
It is therefore imperative that everything possible be done to overcome this situation.
Det är intressant att notera att läget på plats inte verkar vara desperat.
It is interesting to note that the situation on the ground does not appear desperate.
Situationen övervakas nära av Europeiska unionens chefer för valobservationsuppdraget på plats.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.
plats (ayrıca: utrymme, svängrum, rum, rymd)
volume_up
space {isim}
Rymden är verkligen en fantastisk plats för förnyelse och kreativ fantasi.
Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.
De behöver ingen plats, men innehåller information som hjälper dig vid justeringen.
They do not require any space, but carry information that helps in the alignment process.
För det andra måste vi ge plats åt vad jag kallar förvaltat oliktänkande.
Second, we need to create the space for what I call "managed dissent."
plats (ayrıca: ställe)
volume_up
spot {isim} (place)
Om sådana prickar syns kontrolleras passageraren separat på plats.
If such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
Vi har utfört kontroller på plats och undersökt transaktioner oräkneliga gånger.
Hundreds of times over, we have done spot-checks and examined transactions.
För det första, de som befinner sig på plats kan berätta exakt vad de behöver.
First of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
Regeringarna måste satsa mer på barnomsorg och skola och på att ordna plats åt barn på daghem och förskolor.
Governments should be more committed to the raising and education of children and their accommodation at creches and kindergartens.
Villkor för merkostnadsbidrag är att studenten har kostnader för dubbelt boende och att avståndet från studieorten till VFU-platsen överstiger 10 mil enkel väg.
Terms for additional grants is that the student has the cost of double accommodations and the distance from place of study to the placement site exceeds 10 mil easy way.
plats (ayrıca: effekt, befogenhet, egenskap, utrymme)
Interneringslägret är inte byggt för att ge plats åt alla dessa.
The detention centre was not built to cope with this capacity.
Jag representerar en medlemsstat som ligger på näst sista plats inom EU i fråga om användning av förnybar energi.
Just yesterday our minister announced a new scheme to support another 400 megawatts of renewable capacity.
Antalet platser i de 52 portugisiska fängelserna är bara 10 763.
The capacity of the 52 prisons in Portugal is only 10 763.
volume_up
connection {isim} [Amer.]
Parlamentet är knutpunkten, och platsen för öppenhet och ansvarsskyldighet.
This Parliament is the point of connection, the point of transparency and accountability.
Organisationen Reportrar utan gränser har offentliggjort en förteckning över tryckfriheten i 158 länder, där Ryssland hamnar på 148: e plats.
The organisation Journalists Without Frontiers has published a list in connection with press freedom on which, out of 158 countries, Russia is in 148th place.
Placera inte Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i en byggnad eller på en plats som har nära förbindelser med Europeiska unionens institutioner.
Do not place the EFSA in any building or venue that has close connections with the institutions of the European Union.
Tillväxt och sysselsättning måste prioriteras och återfå sin givna plats i politiken.
Growth and employment must have priority, and that must be reflected in political decisions.
De arbetslösa har behov av stöd, orientering och motivation för att ta plats i yrkeslivet.
The unemployed really need support, guidance and motivation in order to be reintegrated into employment.
Det pussel av direktiv som det är tal om här kommer att göra Europa till en ännu bättre plats att leva på, i synnerhet för de anställda.
The jigsaw puzzle of directives under discussion here will make Europe even more attractive, particularly for those in employment.
plats
volume_up
locality {isim} [res.]
På grund av detta är jag mycket medveten om de fördelar som kreativa industrier kan föra med sig till en plats.
Because of that, I am very aware indeed of the benefits that creative industries can bring to a locality.
Detta handlar inte bara om bevarandet av själva tobisbestånden, utan om bevarandet av hela ekosystemet på dessa platser.
This does not just concern the maintenance of sand eel stocks themselves, but the preservation of the entire ecosystem in these localities.
På många platser och regioner finns det utmärkta idéer och den kunskapen och informationen måste spridas i hela Europeiska unionen.
Many localities and regions have excellent ideas, and that knowledge and information must be disseminated throughout the European Union.
plats (ayrıca: ort, ställe)
volume_up
locus {isim}
Jag skulle vilja föreslå en plats för historia och för framtiden, där konceptet för den europeiska idén kan fortsätta att växa.
I would like to suggest a locus for history and for the future, where the concept of the European idea can continue to grow.
Det finns en absolut koncentration av varande, en absolut koncentration av medvetande, medvetenhet, en absolut plats av medkännande och kärlek, som definierar gudomlighetens främsta egenskaper.
There's this absolute concentration of being, the absolute concentration of consciousness, awareness, an absolute locus of compassion and love that defines the primary attributes of divinity.
plats (ayrıca: del, andel, område, massa)
volume_up
lot {isim}
Mycket tyder på att amerikanska soldater fanns på plats.
There is quite a lot to suggest that there were American soldiers present.
Men den mannen hade på något vis en massa plats på bottenvåningen.
But the man had somehow a lot of room at the bottom.
En mental anteckning till frigörarna: plast som man kastar tar en massa plats och är inte biologiskt nedbrytbar.
Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
volume_up
post {isim}
Det har för övrigt sin rättmätiga plats i strategin ”EU 2020” och i strategin efter Köpenhamn.
It is also fully consistent with Europe's 'EU 2020' and post-Copenhagen strategies.
I framtiden bör Europeiska unionen ha en plats, en person vid dessa möten, och tala med en röst.
In future, the European Union should have one post, one person at this meeting, and we should speak with one voice.
Ett av dem handlade om att ECHO mer skulle syssla med utvecklingssamarbete, och därmed stanna längre på en plats där en konflikt utspelats sig.
One of them had to do with ECHO moving more into the area of development cooperation, in a sense staying longer in a post-conflict situation.
plats (ayrıca: bild, scen, skådeplats, syn)
volume_up
scene {isim}
Kenya har inte alltid varit en plats för oroligheter och brutalitet.
Kenya was not always the scene of disorder and brutality.
First unit on the scene will get the witness out.
Så bakgrunden och alla ingredienser finns på plats för att en ofattbar tragedi skall inträffa under de kommande åren.
So the scene is set and all the ingredients are there for a tragedy of inconceivable proportions over the next few years.
plats (ayrıca: uppehållsort, läge, tillhåll)

"plats" için eşanlamlılar (İsveççe):

plats

İngilizce' de "plats" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishUSA kommer att göra många besök på plats för att utvärdera de berörda länderna.
It will undertake extensive on-site evaluation visits in the countries concerned.
SwedishDet är en strategisk plats, inte en kostnadsfri tjänst. Det är inte ett snabbköp!
It is a strategic site; it is not a free-for-all service; it is not a supermarket.
SwedishLissabonfördraget har ännu inte trätt i kraft, men det är på plats. Herr minister!
The Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
SwedishDet är dock på sin plats att nämna ett annat datum också: den 11 september 2001.
It would, however, seem appropriate to mention another date too: 11 September 2001.
SwedishUr den här synvinkeln är kommissionens förslag och Sindals betänkande på sin plats.
This view is in agreement with the Commission's proposal and Mr Sindal's report.
SwedishI fråga om det antal MS-sjuka som lever här ligger Polen på tredje plats i Europa.
In terms of the number of MS sufferers living there, Poland ranks third in Europe.
SwedishArbetstagarnas hälsa och säkerhet måste ha en central plats i all vår lagstiftning.
The health and safety of workers must be to the forefront of all our legislation.
SwedishAndra aktörer försöker att få plats i styrelsen, så det finns ett visst tryck.
Other actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
SwedishDet är därför på sin plats att överväga hur detta förslag skulle kunna genomföras.
It is therefore right to consider how this proposal might be put into effect.
SwedishDetta betyder inte att det inte är på sin plats att vidta vissa åtgärder här och nu.
This does not mean it is not appropriate to take certain measures here and now.
SwedishOch om alla julklappar skulle få plats måste släden vara större än ett fartyg.
And to hold everyone's presents...... his sled would be bigger than an ocean liner.
SwedishFör övrigt kommer vi att behöva be om tekniskt och administrativt stöd på plats.
What is more, it will need technical and administrative assistance on site.
SwedishDet är säkert helt på sin plats att vissa undantag och lättnader också ingår.
It is quite proper that certain exceptions and allowances have also been made.
SwedishDet militära våldet måste omedelbart lämna plats för en prioriterad politisk lösning.
Military violence must immediately give way and priority to a political solution.
SwedishDet är på sin plats att lyfta fram universitetens roll i det här avseendet.
It is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
SwedishGlobalt sett kommer den europeiska fiskemarknaden på tredje plats efter Kina och Peru.
The European fisheries market is ranked third in the world after China and Peru.
SwedishJag kan fråga den ärade ledamoten om han kan lämna plats åt mig.
Madam President, I can ask the honourable Member if he can give way to me.
SwedishHar vi rätt att fortsätta att bygga ett samhälle där majoriteten inte har någon plats?
Do we have the right to keep building a society where the majority is excluded?
SwedishDen här ramen kan växa nedåt för att all text skall få plats om texten är lång.
If your text is long, you can extend the frame in order to incorporate the whole text.
SwedishEn delegation från kommissionen är nu på plats i regionen för att analysera behoven.
A mission from the Commission is currently in the region to analyse what is needed.