"plan" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"plan" İngilizce çeviri

volume_up
plan {comm. gen.}
volume_up
plan {sad. tk.}
EN
volume_up
plan {sıf.}
EN

"plan" İsveççe çeviri

SV plan
volume_up
{ortak cins}

plan (ayrıca: sätt, metod, ritning, planen)
volume_up
plan {isim}
Vi har en långsiktig plan, en plan på medellång sikt och en kortsiktig plan.
We have a long-term plan, a medium-term plan and a short-term plan.
Så, plan B. Det finns alltid en plan B. I ett stridsflygplan har du en katapultstol.
So plan B, always a plan B. In a fighter, you have an ejection seat.
Vid sidan om den här handlingsplanen för Afrika, har FAO tydligen också en ny plan.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Är denna " plan ", ordet oroar mig, av den arten att den kan hejda den amerikanska politikens cyniska och egoistiska handlande?
Will this 'arrangement ' - and this is a word which worries me somewhat - be able to have any impact on the cynical and selfish pragmatism of US policy?
Är denna "plan ", ordet oroar mig, av den arten att den kan hejda den amerikanska politikens cyniska och egoistiska handlande?
Will this 'arrangement' - and this is a word which worries me somewhat - be able to have any impact on the cynical and selfish pragmatism of US policy?
Det är höst, och eftersom parlamentet och rådet har enats om en så förnuftig plan för 2010 års budget så har vi en lösning.
Autumn is here and, because Parliament and the Council have come to a sensible arrangement on the 2010 budget, we have a solution.
plan (ayrıca: förslag, utkast, skiss, planritning)
Med en sådan plan kommer det att finnas tre frågor som vi vill angripa.
Within that blueprint, there will be three topics which we want to address.
Framför oss har vi en plan för framtiden med tonvikt på kunskap, företagande, arbetstillfällen och energi.
We have before us a blueprint for the future with its emphasis on knowledge, enterprise, jobs and energy.
Det verkar som att något slags fel har smugit sig in i vår finansiella plan, och vi måste åtgärda det.
It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
plan (ayrıca: avsikt, motiv, ritning, design)
volume_up
design {isim}
I dag måste vi emellertid fördjupa den plan som föregångarna till den europeiska idén skapade.
But we should now seek to expand upon the grand design of the major precursors of the European concept.
Efter intensiva påtryckningar från allmänheten gick han med på att ändra planerna.
After intense public pressure he actually agreed to modify the plant's design.
Det verkar som att något slags fel har smugit sig in i vår finansiella plan, och vi måste åtgärda det.
It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
plan (ayrıca: utkast, skiss, kladd, uttagning)
volume_up
draft {isim}
Den heliga unionen har frambringat anmärkningsvärda texter, ett förslag till grundlag, en plan för en övergångsregim, osv.
The holy union produced remarkable texts; a draft constitution, a plan for a transitional regime and so no.
Då den europeiska värdepapperstillsynskommittén i juli offentliggjorde förslagen till riktlinjer visade det sig att de hade en annan plan.
The publication by the CESR of its draft guidelines in July revealed that it has another plan.
Denna plan utarbetades av högnivågruppen på uppmaning av Europeiska rådet.
This plan was drafted by the High Level Group at the urgent request of the European Commission.
plan (ayrıca: aktivitet, bransch, spel, sport)
volume_up
game {isim}
Ibland måste jag erkaänna att min plan började bli fri
Somehow I have to admit that my game started to break free.
My game plan for you is going perfectly.
Jag behöver inte tala om för er, kommissionär, att konkurrenskraft är tidens lösen och jag tror att er plan kommer att hjälpa till med att åstadkomma de önskade konkurrenskraftsvinsterna.
I do not need to tell you, Commissioner, that competitiveness is the name of the game and I believe that your plan will help deliver the desired competitive gains.
plan (ayrıca: anledning, område, grund, skäl)
volume_up
ground {isim}
Det är meningslöst att försöka ställa sig på ett högre moraliskt plan när man debatterar narkotika.
Mr President, it is useless to take the moral high ground when debating about drugs.
Vi måste övervaka denna plan på marknivå, och vi måste se till att situationen inte trappas upp ytterligare.
We must monitor this plan at ground level, and we must ensure that the situation does not escalate any further.
Om SIS II i sin nuvarande form inte kan förverkligas, finns det en plan B - kommer det att presenteras en sådan?
If SIS II cannot get off the ground in its present form, is there a plan B and will such a plan B be presented?
volume_up
level {isim}
En internationell plan för gemensamma normer och standarder måste tillämpas.
Common rules and standards should be applied on an international level.
Och detta är det problem som vi just nu, på ett juridiskt plan, försöker lösa.
And this is the problem that, at a legal level, we are currently trying to solve.
Denna plan utarbetades av högnivågruppen på uppmaning av Europeiska rådet.
This plan was drafted by the High Level Group at the urgent request of the European Commission.
plan (ayrıca: kurs, program, läroplan)
volume_up
programme {isim} [Brit.] (a kind of unit trust)
I denna plan tar man också hänsyn till Lissabonprogrammet som antogs i juli förra året.
This also takes account of the Lisbon Programme adopted in July last year.
Programmet har på ett mer allmänt plan blivit mer juridiskt bindande.
Generally, the programme has become more legally binding.
Borde man inte omvandla denna plan till ett verkligt program och stödja det ekonomiskt?
Why not transform this plan into a full-blown programme and provide it with the appropriate funding?
plan (ayrıca: ordning, schema, system, intrig)
volume_up
scheme {isim}
Bara Sverige och Förenade kungariket har i själva verket en sådan plan.
In fact only Sweden and the United Kingdom have such a scheme.
Slutligen tog Anna Rosbach och andra upp frågan om en plan för att förebygga katastrofer.
Finally, Ms Rosbach and others raised the issue of an anti-disaster scheme.
Denna plan måste ständigt stärkas och var i sig själv värd 101, 4 miljoner pund 1997.
This scheme must go from strength to strength and it was worth over£101.4m alone in 1997.
plan (ayrıca: våning, däck, platta)
volume_up
deck {isim}
plan (ayrıca: figur, märke, emblem, apparat)
volume_up
device {isim}
Ni minns att det var den tredje dagen av behandlingarna och det var helt klart en plan för att avleda världens uppmärksamhet från Starrs rapport och för att förstärka Clintons image.
You will remember it was three days into the hearings and was clearly a device to distract the world's attention from the Starr report and to reinforce Mr Clinton's image.
plan (ayrıca: kurs, program, läroplan)
volume_up
program {isim} [Amer.]
plan (ayrıca: kurva, skiss, trans)
volume_up
trace {isim}
plan (ayrıca: grind)
volume_up
wicket {isim} (cricket)

"plan" için eşanlamlılar (İsveççe):

plan

"plan" için eşanlamlılar (İngilizce):

plan

İngilizce' de "plan" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEnligt det intryck massmedia ger verkar inte ens vår regering känna till denna plan.
In fact, the impression given by the press is that not even our government knows.
SwedishDärför måste vi studera problemet på ett djupare plan och handla i förebyggande syfte.
We must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
SwedishPå ett juridiskt plan fördöms diskriminering i alla slags generella texter.
Legally speaking, there are general texts condemning discrimination everywhere.
SwedishVi behöver en nysatsning i den europeiska sysselsättningspolitiken på flera plan.
European employment policy requires a fresh approach in a number of areas.
SwedishPå ett principiellt plan är detta en uppenbar kränkning av personers fria rörlighet.
As a matter of principle, this is a flagrant violation of their freedom of movement.
SwedishOch 20 år senare var det 200 människor i varje plan som korsade Atlanten.
And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.
Swedish. – Vid första behandlingen, i debatten den 10 mars, förkastade jag denna plan.
We endorse the rapporteur’ s position and, accordingly, voted in favour.
SwedishJag tror att fördelarna med anslutningen överväger, och dessutom finns de på alla plan.
I think the advantages to all sides of these accessions outweigh the disadvantages.
SwedishVid toppmötet tillstod man att lösningen kräver åtgärder på flera plan.
The summit recognised that the solution requires action on a number of tracks.
SwedishDetta var några synpunkter på ett allmänt plan, nu till de mer specifika.
These were a few points of a general nature; now for the more specific ones.
SwedishHus Terra, ingång 37, plan 3, B-korridor, Campus Valla Tel: 013-28 10 00 (vx)
Terra Building, Entrance 37, 3rd floor, B-corridor, Campus Valla  Phone: +46-13-28 10 00
SwedishDetta är ett område som vi har arbetat med ett tag på ett allmänt plan.
This is an area in which we have been working in general terms for some time.
SwedishJag har strukturerat en skottsäker plan för att undersöka hur vildarna dödar.
I have devised a cunning test to see whether these are savage killers.
SwedishDetta är en bred debatt som rör sig på ett högre plan än det personliga.
This is a broad debate which reaches much further than the people involved.
SwedishGör EU verkligen allt som står i dess makt för att minska fattigdom på ett globalt plan?
Is the EU really doing everything in its power to reduce poverty globally?
SwedishMin fråga är alltså även här: vad har ni för plan angående detta?
So, my question in this connection, too, is: what are your plans in this regard?
SwedishEtt exempel: Jag flyger ett helt ofarligt plan, som inte ens har någon motor.
By way of example: I fly a totally harmless machine, one which does not even have an engine.
SwedishMen på detta insiktsfulla konstaterande måste följa en plan och en strategi.
But after the lucid statement must come the project and the strategy.
SwedishDu vet, vi ska ha en plan fot, så att vi inte ska halka på språngbrädan."
You know, we're supposed to have a planar foot, so we can't get off on the springboard."
SwedishJag hoppas ändå att vi skall kunna hjälpas åt på alla plan, trots allt.
I hope that in spite of everything, we may yet be able to reach agreement on all areas.