"period" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"period" İngilizce çeviri

volume_up
period {comm. gen.}
volume_up
period {çoğ.}
EN
EN

"period" İsveççe çeviri

SV period
volume_up
{ortak cins}

period (ayrıca: lektion, fas, stadium, menstruation)
volume_up
period {isim}
Det är hög tid att avsluta perioden av eftertanke och inleda en period med handlande.
It is high time to end the reflection period and inaugurate a period of action.
Första period: datumet för slutet på den första avräkningsperioden.
First period: the end date of the first settlement period.
Riskerar de att vara underställda under en period under en sådan rättstvist?
Are they in danger of being tied for a period during such a legal dispute?
period (ayrıca: ålder, evighet, lång tid, åldersår)
volume_up
age {isim}
Jag definierar beteendets tidsålder som en period med transnationella lojaliteter där identitet definierades mer av idéer och berättelser.
How I define the age of behavior is a period of transnational allegiances, where identity is defined more so by ideas and narratives.
Under de närmaste åren kommer Europa att genomleva en period av stagnation och dess befolkning kommer gradvis att bli allt äldre.
In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.
Ända sedan medeltiden har våra städer vuxit som fysiska trafiknav, men denna period upphörde för flera hundra år sedan.
Our cities have grown as physical traffic hubs dating from the Middle Ages, but this period ended centuries ago.
period (ayrıca: följd, cykel, kretslopp, motorcykel)
volume_up
cycle {isim}
But the end of this cycle is also a beginning.
Denna nya period bör därför handla om genomförandet av reformer och uppnåendet av konkreta resultat.
This new cycle should therefore hinge on the implementation of reform and the achievement of concrete results.
Det är den sista inom den nuvarande finansiella ramen, den utgör ännu en slags bro till den följande och några strävar också efter att det skall vara slutet på en period.
It is the last of the present financial framework, and it also acts as a sort of bridge to the next framework, while some see it as the closing stage of a cycle.
period (ayrıca: förlopp, tillgång, följd, sats)
volume_up
run {isim}
Det är inte godtagbart för oss att sakna revisionsförklaring för en period på två eller tre år.
Am I wrong in thinking that this five-year period simply continues to run?
I normala fall skulle det handla om en period av fyra, fem eller kanske sex veckor, och jag hoppas att det kan vara till någon hjälp.
In the normal run of business it would be that kind of period of four, five or maybe six weeks and I hope that is helpful.
Avtalet om Europeiska stål- och kolgemenskapen (EKSG) ingicks år 1952 för en period på femtio år.
Mr President, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community was signed in 1952, and was to run for fifty years.
period (ayrıca: halvår, termin)
Som debatten tydligt visat har vi ett jättejobb framför oss under denna period.
As the debate made clear, there is a tall order for this semester.
Första kvartalet 2007 föregicks dessutom av en period av ovanligt hög aktivitet i slutet av 2006.
Also, the first semester of 2007 followed a period of exceptionally high activity at the end of 2006.
Vi har bevittnat de ungerska myndigheternas gedigna förberedelser inför denna uppgift att vara ett väldigt kraftfullt ordförandeskap under denna viktiga period.
We have seen the solid preparation made by the Hungarian authorities for this task, with a view to being a very energetic Presidency in this important semester.
period (ayrıca: stycke, fläck, musch, lapp)
volume_up
patch {isim}
period (ayrıca: paus, mellanspel)
period (ayrıca: blixt, drag, inslag, rand)
volume_up
streak {isim}

"period" için eşanlamlılar (İsveççe):

period

"period" için eşanlamlılar (İngilizce):

period

İngilizce' de "period" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishÖverföringssystemet drevs under denna period på gränsen av vad som var säkert.
At that time the transmission system was operating close to its safety limits.
Swedish(Skratt) Så när det kommer till slutet på vår krita-period, så har vi sju kvar.
(Laughter) So when it comes down to our end cretaceous, we have seven left.
SwedishDet åligger medlemsstaterna att välja hur de vill agera under denna period.
It is up to the Member States to decide on their plan of action during this time.
SwedishBåde när det gäller arbete och samarbete har jag haft fullt upp under denna period.
In terms of both work and cooperation this has been a very busy time for me.
SwedishJag säger dig bara, du har kommit in i en farlig period av rock ' n ' roll.
I'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock ' n ' roll.
SwedishVi befinner oss mitt i en period av eftertanke efter resultaten i folkomröstningarna.
We are in the middle of a pause for reflection after the referendum defeats.
SwedishVad gäller potatisstärkelse däremot bör man fortsätta under en period på tre år.
In the case of potato starch, however, the status quo should be maintained for three years.
SwedishVi skulle få en långvarig period av spänning, vars slut skulle vara ovisst.
That would lead to continued and lasting tension with no foreseeable end.
SwedishSydafrika går efter det kommande valet en ny period till mötes.
Mr President, South Africa will enter a new era when the forthcoming elections are over.
SwedishAllt detta tillhör en annan period och fyller ingen funktion i dagens EU.
These are all things that belong to another era and perform no function in today’s EU.
SwedishBalansgången där blir kanske att göra färre flygresor, och stanna borta en längre period.
“The balance there, perhaps, is to fly less frequently and stay away longer.
SwedishHöjdpunkterna under det historiska året 2004 följdes av en särskilt svår period.
The high points of the historic year of 2004 were followed by a particularly difficult phase.
SwedishMen det är ofrånkomligt att det också finns bekymmer och rädsla i denna period.
But unavoidably there are also concerns and anxieties at this time.
SwedishSlovakiens enkammarparlament har 150 ledamöter som väljs för en period på fyra år.
The country has a single-chamber parliament whose 150 members are elected for four-year terms.
SwedishI början av den höge representantens period förekom det tydligen en hel del slöseri.
Apparently, when the High Representative first took up office, rather a lot was being wasted.
SwedishUnder denna period har det visat sig att Europeiska unionens system fungerar bra.
Water bomber aircraft and specialist helicopters were sent to deal with Portugal's forest fires.
SwedishHur kan vi se till att detta sker i en period av budgetkonsolidering?
How can we ensure that this happens in an era of budgetary consolidation?
SwedishHon är en supermakt, såväl ekonomiskt som militärt, och hon befinner sig i en period av förändring.
She is a superpower, both economically and militarily, and she is in transition.
SwedishTack för era förändringar, ni tog ju över halvvägs in i en svår period.
Thank you for the way you have changed; you took over halfway through at a difficult time.
SwedishEfter långa förhandlingar gav rådet sitt samtycke till 1,85 miljarder för en period på sju år.
After long negotiations, the Council has agreed to EUR 1.85 billion over seven years.